Aktualności

 • Origin TFI Partnerem Venture Capital Kongres


  Origin TFI Partnerem Venture Capital Kongres

  Origin TFI ma zaszczyt bycia PARTNEREM Venture Capital Kongres. Tematyka poruszana na Kongresie VC skierowana jest do zarządzających i przedstawicieli środowisk inwestycyjnych. Udział w kongresie zapowiedzieli m.in.: minister Jadwiga Emilewicz - Minister Przedsiębiorczości i Technologii oraz Marek Chrzanowski - Przewodniczący KNF.

  W trakcie Kongresu poruszona zostanie tematyka dofinansowań z PFR Ventures i NCBR, forma prawna funduszu venture capital i współpraca z towarzystwem funduszy inwestycyjnych oraz sposoby wyjścia z inwestycji.

  W czasie kongresu będziemy mieli przyjemność przeprowadzić prelekcję: „Funkcjonowanie Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych z punktu widzenia TFI”, którą poprowadzi Wojciech Jabłoński, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu w Origin TFI.

  W ramach prelekcji Origin TFI poruszone zostaną następujące tematy:

  • relacje pomiędzy zarządzającym, funduszem i TFI,
  • bezpieczeństwo funduszu,
  • samodzielność zarządzającego,
  • budowaniem marki zarządzającego,
  • finansowe kwestie związane ze współpracą i prowadzeniem funduszu.
  Więcej informacji na http://vckongres.pl/

 • Zwołanie Zgromadzenia Inwestorów Medard FIZAN

  Niniejszym informujemy, iż Zarząd Origin Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”), zwołał Zgromadzenie Inwestorów („Zgromadzenie”) MEDARD Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych („Fundusz”) na dzień 16 kwietnia 2018 r., na godz. 12:00, które to Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy ul. Zielnej 37, budynek B, piętro IV, w siedzibie Towarzystwa, z następującym porządkiem obrad:
   

  1. Otwarcie Zgromadzenia Inwestorów.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Inwestorów i wyznaczenie protokolanta Zgromadzenia Inwestorów.
  3. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia Inwestorów Funduszu do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia pozytywnej rekomendacji (wyrażenia zgody) dotyczącej zmian Statutu Funduszu ogłoszonych w dniu 1 marca 2018 r.
  6. Zamknięcie Zgromadzenia Inwestorów.

  I. Prawo zgłoszenia zamiaru udziału w Zgromadzeniu.
  Mając na uwadze powyższe, informujemy, że stosownie do postanowień art. 7 ust. 5 Statutu Funduszu („Statut”), każdy Uczestnik Funduszu nabywa uprawnienie do udziału w Zgromadzeniu, jeśli zgłosi Towarzystwu zamiar udziału w Zgromadzeniu nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia („Zamiar Udziału”). Zgłoszenie Zamiaru Udziału powinno być wyrażone w formie pisemnej, w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację Uczestnika przez Towarzystwo. Mogą Państwo skorzystać ze wzoru Zamiaru Udziału, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
  Ponadto pragniemy poinformować, iż zgodnie z postanowieniami Statutu, Towarzystwo dokonuje blokady certyfikatów inwestycyjnych Uczestnika, który zgłosił Zamiar Udziału w Zgromadzeniu, o którym mowa powyżej. Blokada dokonywana jest w Ewidencji Uczestników Funduszu („Ewidencja”) do czasu zakończenia Zgromadzenia.

  II. Wykonywanie uprawnień i obowiązków przez pełnomocnika.
  Jednocześnie informujemy, że Uczestnik Funduszu może brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Stosownie do postanowień art. 7 ust. 1 Statutu oraz art. 17 Statutu, pełnomocnictwo winno być sporządzone w języku polskim lub w wersji dwujęzycznej (w tym w języku polskim) i udzielone w formie aktu notarialnego lub w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie, bądź w zwykłej formie pisemnej - w przypadku złożenia podpisu na pełnomocnictwie w obecności przedstawiciela Towarzystwa.
  Mogą Państwo skorzystać ze wzoru Pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

  Serdecznie zapraszamy do skorzystania z uprawnienia do udziału w Zgromadzeniu.
   

 • Przejęcie zarządzania funduszem Medard FIZAN

  Informujemy, że Origin Towarzystwo Fundusz Inwestycyjny S.A. przejęło zarządzanie funduszem Medard FIZAN. Z dniem 21 lutego 2018 roku weszły w życie zmiany Statutu Medard Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, zgodnie z którymi organem Funduszu staje się Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Medard FIZAN jest funduszem dedykowanym, który w ramach Podstawowego Portfela Inwestycyjnego może lokować swoje Aktywa w zbywalne papiery wartościowe w tym emitowane przez podmioty zagraniczne, udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, Instrumenty Rynku Pieniężnego, wierzytelności. Fundusz został utworzony w 2016 roku.
  Szczegółowe informacje dla Uczestników publikowane są w dedykowanej funduszowi zakładce na stronie www.origintfi.com/fundusze

 • Przejęcie zarządzania funduszem Azzardo FIZAN

  Informujemy, że Origin Towarzystwo Fundusz Inwestycyjny S.A. przejęło zarządzanie funduszem Azzardo FIZAN. Z dniem 20 lutego 2018 roku weszły w życie zmiany Statutu Azzardo Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, zgodnie z którymi organem Funduszu staje się Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Azzardo FIZAN jest funduszem dedykowanym, którego celem inwestycyjnym jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości inwestycji dokonywanych w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe przede wszystkim związane z rynkiem nieruchomości. Fundusz został utworzony w 2016 roku.
  Szczegółowe informacje dla Uczestników publikowane są w dedykowanej funduszowi zakładce na stronie www.origintfi.com/fundusze

 • Regulamin strony internetowej www.origintfi.com

  Pragniemy poinformować, iż Uchwałą nr 09/02/2018 Zarządu Origin TFI S.A. ("Towarzystwo") z dnia 16 lutego 2018 r., zatwierdzono nową treść „Regulaminu strony internetowej www.origintfi.com” ("Regulamin"), który stanowi załącznik Nr 1 przedmiotowej uchwały.

  Integralną częścią Regulaminu jest stanowiąca załącznik do Regulaminu "Polityka prywatności".

 • Informacja o zmianie składu Zarządu Origin TFI S.A.

  Informujemy o złożeniu przez Pana Macieja Owczarewicza w dniu 10 stycznia 2018 r. rezygnacji z funkcji Wiceprezesa Zarządu Towarzystwa z dniem 15 stycznia 2018 r.

  Informujemy o powołaniu przez Radę Nadzorczą Towarzystwa w dniu 10 stycznia 2018 r. Pana Radosława Butryna do Zarządu Towarzystwa i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu Towarzystwa z dniem 16 stycznia 2018 r.

 • NOWY FORMULARZ - OŚWIADCZENIA FATCA, FORMULARZE A, B i C

  Szanowni Państwo,

  W załączeniu przekazujemy nowe Formularze FATCA (Formularz A, Formularz B) oraz Formularz uzupełnienia danych o beneficjentach rzeczywistych (Formularz C) dla Uczestników wszystkich funduszy, zarządzanych przez Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z wyłączeniem First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych.

 • NOWY FORMULARZ - OŚWIADCZENIA CRS, FORMULARZE D i E

  Szanowni Państwo,

  W załączeniu przekazujemy nowe Formularze CRS (Formularz D, Formularz E) dla Uczestników wszystkich funduszy, zarządzanych przez Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z wyłączeniem First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych.

 • NOWY FORMULARZ - WNIOSEK O AKTUALIZACJĘ DANYCH

  Szanowni Państwo,

  W załączeniu przekazujemy nowy Formularz aktualizacji danych dla Uczestników wszystkich funduszy, zarządzanych przez Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z wyłączeniem First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych.

 • NOWY FORMULARZ - ŻĄDANIE WYKUPU

  Szanowni Państwo,

  W załączeniu przekazujemy nowy Formularz wykupu dla Uczestników wszystkich funduszy, zarządzanych przez Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z wyłączeniem First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych.

 • NOWY FORMULARZ - WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI

  Szanowni Państwo,

  W załączeniu przekazujemy Formularz - wniosek o wpis do Ewidencji Uczestników dla Uczestników wszystkich funduszy, zarządzanych przez Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z wyłączeniem First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych.

  Wnioskującym o wpis do Ewidencji Uczestników jest podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej), który na podstawie umowy zobowiązującej do przeniesienia praw z certyfikatów inwestycyjnych, umowy darowizny, działu spadku, oświadczenia o nabyciu spadku, lub na innej postawie nabył prawo do certyfikatów inwestycyjnych Funduszu lub nabędzie prawo do certyfikatów inwestycyjnych Funduszu po dokonaniu odpowiedniego wpisu do Ewidencji.

 • Informacja o zmianie składu Rady Nadzorczej Origin TFI S.A.

  Pragniemy poinformować, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 7 grudnia 2017 roku powołało do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Mariusza Banaszuka.

 • NOWY FORMULARZ - WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI

  Szanowni Państwo,

  W załączeniu przekazujemy Formularz - wniosek o wpis do Ewidencji Uczestników dla Uczestników wszystkich funduszy, zarządzanych przez Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z wyłączeniem First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych.

  Wnioskującym o wpis do Ewidencji Uczestników jest podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej), który na podstawie umowy zobowiązującej do przeniesienia praw z certyfikatów inwestycyjnych, umowy darowizny, działu spadku, oświadczenia o nabyciu spadku, lub na innej postawie nabył prawo do certyfikatów inwestycyjnych Funduszu lub nabędzie prawo do certyfikatów inwestycyjnych Funduszu po dokonaniu odpowiedniego wpisu do Ewidencji.

 • NOWY FORMULARZ - ŻĄDANIE WYKUPU

  Szanowni Państwo,

  W załączeniu przekazujemy nowy Formularz wykupu dla Uczestników wszystkich funduszy, zarządzanych przez Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z wyłączeniem First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych.

 • NOWY FORMULARZ - WNIOSEK O AKTUALIZACJĘ DANYCH

  Szanowni Państwo,

  W załączeniu przekazujemy nowy Formularz aktualizacji danych dla Uczestników wszystkich funduszy, zarządzanych przez Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z wyłączeniem First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych.

Umieszczamy na Twoim urządzeniu pliki cookie, celem usprawnienia działania tej strony www. Dowiedz się więcej
zamknij