Aktualności

 • Regulamin zarządzania Konfliktami Interesów

  Pragniemy poinformować, iż Uchwałą nr 04/09/2017 Origin TFI S.A. ("Towarzystwo") z dnia 25 września 2017 r., przyjęto nowy „Regulamin zarządzania Konfliktami Interesów” ("Regulamin").

  W załączeniu do niniejszego oświadczenia znajduje się treść obowiązującego od 1 października 2017 r. "Regulaminu zarządzania konfliktami interesów".

 • Informacja o zmianie składu Rady Nadzorczej Origin TFI S.A.

  Pragniemy poinformować, iż w dniu 31 lipca 2017 roku, rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Origin Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Spółka”) złożył Pan Grzegorz Goryszewski.

 • Oświadczenie CRS

  Działając w imieniu Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: „Towarzystwo”) i funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Origin pragniemy poinformować, że z dniem 1 maja 2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. z 2017 r. poz. 648, dalej Ustawa CRS).

  W załączeniu przekazujemy pismo Zarządu Towarzystwa dotyczące nowych obowiązków informacyjnych ustanowionych Ustawą CRS oraz Formularze stanowiące oświadczenie o statusie CRS.

 • NOWY FORMULARZ - WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI

  Szanowni Państwo,

  W załączeniu przekazujemy Formularz - wniosek o wpis do Ewidencji Uczestników dla Uczestników wszystkich funduszy, zarządzanych przez Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.,z wyłączeniem First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych.

  Wnioskującym o wpis do Ewidencji Uczestników jest podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej), który na podstawie umowy zobowiązującej do przeniesienia praw z certyfikatów inwestycyjnych, umowy darowizny, działu spadku, oświadczenia o nabyciu spadku, lub na innej postawie nabył prawo do certyfikatów inwestycyjnych Funduszu lub nabędzie prawo do certyfikatów inwestycyjnych Funduszu po dokonaniu odpowiedniego wpisu do Ewidencji.

 • NOWY FORMULARZ - ŻĄDANIE WYKUPU

  Szanowni Państwo,

  W załączeniu przekazujemy nowy Formularz wykupu dla Uczestników wszystkich funduszy, zarządzanych przez Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.,z wyłączeniem First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych.

 • NOWY FORMULARZ - WNIOSEK O AKTUALIZACJĘ DANYCH

  Szanowni Państwo,

  W załączeniu przekazujemy nowy Formularz aktualizacji danych dla Uczestników wszystkich funduszy, zarządzanych przez Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.,z wyłączeniem First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych.

 • Informacja o zmianie składu Zarządu Origin TFI S.A.

  Informujemy o złożeniu przez Pana Jacka Legutko w dniu 09 maja 2017 r. rezygnacji z funkcji Wiceprezesa Zarządu Towarzystwa z dniem 15 maja 2017 r.

  Informujemy o powołaniu przez Radę Nadzorczą Towarzystwa w dniu 09 maja 2017 r. Pana Macieja Owczarewicza do Zarządu Towarzystwa i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu Towarzystwa z dniem 16 maja 2017 r.

 • Ocena Walnego Zgromadzenia stosowania przez Zarząd Towarzystwa i Radę Nadzorczą Towarzystwa Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2016 r.  Pragniemy poinformować, iż Uchwałą nr 17 z dnia 27 kwietnia 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Origin Towarzystwa Funduszy Inwestycjnych S.A. ("Spółka"):

  - oceniło pozytywnie stosowanie w roku 2016 przez Zarząd Spółki Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych. W ocenie Walnego Zgromadzenia Spółki prawidłowo wdrożyło i realizowało Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych. Walne Zgromadzenie nie zidentyfikowało w toku swoich prac naruszeń przez Zarząd Spółki Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych,

  - oceniło pozytywnie stosowanie w roku 2016 przez Radę Nadzorczą Spółki Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych. W ocenie Walnego Zgromadzenia Rada Nadzorcza Spółki prawidłowo wdrożyła Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych. Walne Zgromadzenie nie zidentyfikowało w toku swoich prac naruszeń przez Radę Nadzorcza Spółki Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych.

 • Informacja o zmianie składu Rady Nadzorczej Origin TFI S.A.


  Pragniemy poinformować, iż w dniu 27 kwietnia 2017 roku, rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Origin Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Spółka”) złożył Pan Michał Handzlik oraz, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 kwietnia 2017 roku powołało do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej SpółkiPana Pawła Dobrowolskiego oraz Pana Radosława Ostrowskiego.

 • Informacja o zmianie składu Rady Nadzorczej Origin TFI S.A.


  Pragniemy poinformować, iż w dniu 30 marca 2017 roku, rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Origin Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. złożył Pan Piotr Raźniewski.

 • Ocena Rady Nadzorczej stosowania przez Walne Zgromadzenie oraz Zarząd Towarzystwa Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2016 r.  Pragniemy poinformować, iż Uchwałą nr 07/03/2017 z dnia 27 marca 2017 roku Rada Nadzorcza Origin Towarzystwa Funduszy Inwestycjnych S.A. ("Spółka"):

  - oceniła pozytywnie stosowanie w roku 2016 przez Walne Zgromadzenie Spółki Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych. W ocenie Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Spółki prawidłowo wdrożyło i realizowało Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych. Rada Nadzorcza nie zidentyfikowała w toku swoich prac naruszeń przez Walne Zgromadzenie Spółki Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych,

  - oceniła pozytywnie stosowanie w roku 2016 przez Zarząd Spółki Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych. W ocenie Rady Nadzorczej Zarząd Spółki prawidłowo wdrożył Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych. Rada Nadzorcza nie zidentyfikowała w toku swoich prac naruszeń przez Zarząd Spółki Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych.

 • Informacja o zwołaniu Zgromadzeń Inwestorów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Origin TFI S.A.

  W dniu 27 marca 2017 roku Zarząd spółki Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna podjął uchwały o zwołaniu Zgromadzeń Inwestorów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Origin TFI S.A. Szczegółowe informacje o terminach i warunkach uczestnictwa oraz dokumentach dla Zgromadzeń Inwestorów poszczególnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych znajdują się w zakładce Aktualności właściwego Funduszu.

 • Informacja o zmianie składu Zarządu Origin TFI S.A.

  Informujemy o odwołaniu przez Radę Nadzorczą Towarzystwa w dniu 7 lutego 2017 r. Pana Jerzego Krok z Zarządu Towarzystwa i funkcji Prezesa Zarządu Towarzystwa z dniem 14 lutego 2017 r.

  Informujemy o powołaniu przez Radę Nadzorczą Towarzystwa w dniu 7 lutego 2017 r. Pana Krzysztofa Mędrala do Zarządu Towarzystwa i powierzeniu mu funkcji Prezesa Zarządu Towarzystwa z dniem 16 lutego 2017 r.

 • Informacja o utworzeniu adresu e-mail służącego do ochrony bezpieczeństwa danych uczestników funduszy zarządzanych przez Origin TFI S.A.

  W przypadku, gdyby uczestnik funduszu zarządzanego przez Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) otrzymał wiadomość e-mail z prośbą o podanie danych związanych z uczestnictwem w tym funduszu, w tym danych osobowych uczestnika, Towarzystwo prosi każdorazowy bezzwłoczny kontakt z Towarzystwem, pod następującym adresem e-mail: abuse@origintfi.com.

  Przypominamy, że Towarzystwo nigdy nie prosi o podawanie indywidualnych haseł dostępu.

 • FORMULARZ - WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI

  Szanowni Państwo,

  W załączeniu przekazujemy Formularz - wniosek o wpis do Ewidencji Uczestników dla Uczestników wszystkich funduszy, zarządzanych przez Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.,z wyłączeniem First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych.
   

  Wnioskującym o wpis do Ewidencji Uczestników jest podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej), który na podstawie umowy zobowiązującej do przeniesienia praw z certyfikatów inwestycyjnych, umowy darowizny, działu spadku, oświadczenia o nabyciu spadku, lub na innej postawie nabył prawo do certyfikatów inwestycyjnych Funduszu lub nabędzie prawo do certyfikatów inwestycyjnych Funduszu po dokonaniu odpowiedniego wpisu do Ewidencji.

Umieszczamy na Twoim urządzeniu pliki cookie, celem usprawnienia działania tej strony www. Dowiedz się więcej
zamknij