Aktualności

 • Informacja o zmianie składu Rady Nadzorczej Origin TFI S.A.

  ragniemy poinformować, iż w dniu 23 października 2019 roku w skład Rady Nadzorczej Origin TFI S.A. został powołany Pan Radosław Krupniewski.

 • Ogłoszenie w sprawie nawiązania współpracy z podmiotami specjalizującymi się w doradztwie w zakresie postępowania egzekucyjnego

  Szanowni Państwo,
  poszukujemy podmiotów zainteresowanych współpracą z Origin TFI w zakresie:

  DORADZTWA W ZAKRESIE POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO

  Nasze oczekiwania:

  • ugruntowane doświadczenie w zakresie doradztwa na rzecz wierzycieli w zakresie podejmowania skutecznych działań egzekucyjnych względem dłużników osobistych i rzeczowych,
  • ugruntowane doświadczenie w zakresie egzekucji z ruchomości i nieruchomości.

  Zakres współpracy:
  • doradztwo w zakresie analizy potencjalnych działań egzekucyjnych pod kątem ich skuteczności oraz analiza poszczególnych ryzyk związanych z prowadzonymi na zlecenie funduszy zarządzanych przez Towarzystwo postępowań egzekucyjnych, przygotowania do wszczęcia egzekucji oraz nadzorowania prowadzonych postępowań egzekucyjnych pod kątem interesu wierzyciela,
  • bieżące wsparcie w zakresie tworzenia dokumentacji prawnej związanej z postępowaniami egzekucyjnymi,
  • ustalanie taktyki prowadzenia postępowania egzekucyjnego.
  Podmioty zainteresowane współpracą z Origin TFI w ww. zakresie zapraszamy do składania ofert.

  Zawartość oferty:
  • opis doświadczenia,
  • w przypadku posiadania możliwe referencje/opinie,
  • posiadane OC,
  • oferta cenowa,
  • w przypadku podmiotów podlegających obowiązkowej rejestracji zawodowej przez właściwy organ – dane organu rejestrowego oraz numer we właściwym rejestrze,
  • proponowany wzór umowy.
  Oferty prosimy wysyłać na adres biuro@origintfi.com w terminie do 20 września 2019r. Informacje niezbędne do przygotowania oferty można uzyskać pod numerem telefonu 22 395-73-40 oraz adresem e-mail biuro@origintfi.com.

 • Informacja o zmianie składu Rady Nadzorczej Origin TFI S.A.

  Pragniemy poinformować, iż w dniu 2 września 2019 roku, rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Origin Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Spółka”) złożył Pan Piotr Sztuba.

 • Informacja o nowych formularzach

  Niniejszym zawiadamiamy, iż na stronie internetowej Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w zakładce Dokumenty oraz w załączeniu niniejszego ogłoszenia, przekazane zostały nowe formularze: Formularz wykupu, Formularz wniosek o wpis do ewidencji, Formularz aktualizacji danych, jak również Formularze FATCA i CRS.
  Formularze przeznaczone są dla Uczestników wszystkich funduszy, zarządzanych przez Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z wyłączeniem First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych.

  Formularze dostępne są również na stronie https://www.origintfi.com/dokumenty

 • Regulamin Reklamacji Klientów Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz Funduszy Inwestycyjnych zarządzanych przez Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

  Pragniemy poinformować, iż Uchwałą nr 20/06/2019 Origin TFI S.A. („Towarzystwo") z dnia 28 czerwca 2019 r. zatwierdzono nową treść „Regulaminu Reklamacji Klientów Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz Funduszy Inwestycyjnych zarządzanych przez Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.”

  W załączeniu do niniejszego ogłoszenia znajduje się treść obowiązującego od dnia dokonania publikacji na stronie internetowej Towarzystwa, tj. od 15 lipca 2019 r. „Regulaminu Reklamacji Klientów Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz Funduszy Inwestycyjnych zarządzanych przez Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A".

 • Ogłoszenie nr 3 o otwarciu likwidacji TRAPER Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji

  Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-108), przy ul. Zielnej 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 294964, NIP 1080004198, REGON: 141186082, kapitał zakładowy w wysokości 3.450.000,00 zł w całości opłacony (dalej „TFI”), działając jako likwidator TRAPER Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 1563 (dalej „Fundusz”), niniejszym po raz trzeci ogłasza o otwarciu likwidacji Funduszu.

  Pełna treść ogłoszenia jest dostępna w załączniku.

 • Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego

  Pragniemy poinformować, że Rada Nadzorcza Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w Warszawie Uchwałą nr 08/05/2019 z dnia 28 maja 2019 r.:

  W związku z zapisami § 27 Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych z dn. 22 lipca 2014 r. Rada Nadzorcza Towarzystwa przeprowadziła ocenę stosowania przez Towarzystwo i jego organy zasad ładu korporacyjnego w 2018 r.

  Ocenę przeprowadzono w oparciu o dane i informacje przedkładane Radzie Nadzorczej przez Zarząd Towarzystwa. W wyniku przeglądu stwierdzono, że Zarząd Towarzystwa wprowadził „Zasady Ładu Korporacyjnego” określone w dokumencie Komisji Nadzoru Finansowego poprzez wydanie oświadczenia (uchwały), w którym zadeklarował stosowanie ww. Zasad.

  Na podstawie Uchwały Nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 roku w sprawie wydania „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” zostało opracowanych i przyjętych do stosowania lub zaktualizowanych szereg regulacji wewnętrznych, m.in. „Polityka wynagradzania w Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.”, „Procedura udostępniania informacji uczestnikom funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Origin TFI S.A.”

  Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych stanowią zbiór zasad określających właściwe relacje wewnętrzne i zewnętrzne Towarzystwa  w tym relacje z uczestnikami Funduszy zarządzanych przez Towarzystwo, organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.
  Na podstawie oceny Rada stwierdza:
  1.    Zasady Ładu Korporacyjnego stanowią istotny dokument programowy w strategicznej polityce korporacyjnej oraz wpływają na kształtowanie właściwych zasad postępowania Towarzystwa.
  2.    Towarzystwo będąc instytucją zaufania publicznego prowadzi działalność z zachowaniem najwyższej staranności, przykłada szczególną wagę do profesjonalizmu i etyki osób wchodzących w skład organów podmiotów nadzorowanych.
  3.    Dobre relacje Towarzystwa z Uczestnikami budują zaufanie do Towarzystwa, stąd dbałość o Uczestnika i potencjalnych inwestorów jest jednym z nadrzędnych celów strategicznych.
  4.    Rzetelne informowanie uczestników o oferowanych usługach czy produktach w sposób zrozumiały dla przeciętnego odbiorcy z uwzględnieniem ryzyka z nią związanego jest podstawowym obowiązkiem pracowników Towarzystwa i jest realizowany na etapie komunikacji marketingowej oraz nawiązywania stosunku prawnego i doboru odpowiedniej dla klienta usługi czy produktu finansowego.
  5.    Towarzystwo może skutecznie realizować wyznaczone cele strategiczne, dzięki właściwej strukturze organizacyjnej, poddawanej okresowym przeglądom oraz odpowiednim systemem kontroli wewnętrznej, audytu i zarządzania ryzykiem.
  6.    Polityka wynagradzania stanowi istotny element rozwoju i bezpieczeństwa funkcjonowania Towarzystwa i stanowi elementy zapobiegające nadmiernej ekspozycji Towarzystwa na ryzyko.
  7.    Polityka informacyjna Towarzystwa służy budowie właściwych relacji, w szczególności poprzez ułatwianie dostępu do informacji zarówno uczestnikom, jak i akcjonariuszom.
  8.    Towarzystwo wykazuje troskę o ochronę praw i rozwój pracowników budujących wartość i reputację instytucji.

  Tekst Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wraz z Uchwałą Zarządu dot. zakresu stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych dostępne są na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem: www.origintfi.com.

  Na podstawie przeprowadzonego przeglądu stwierdzono, że w Towarzystwie są przestrzegane zapisy Zasad Ładu Korporacyjnego.

 • Ogłoszenie nr 2 o otwarciu likwidacji TRAPER Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji

  Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-108), przy ul. Zielnej 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 294964, NIP 1080004198, REGON: 141186082, kapitał zakładowy w wysokości 3.450.000,00 zł w całości opłacony (dalej „TFI”), działając jako likwidator TRAPER Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 1563 (dalej „Fundusz”), niniejszym po raz drugi ogłasza o otwarciu likwidacji Funduszu.

  Pełna treść ogłoszenia jest dostępna w załączniku.

 • Ogłoszenie nr 1 o otwarciu likwidacji TRAPER Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji

  Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-108), przy ul. Zielnej 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 294964, NIP 1080004198, REGON: 141186082, kapitał zakładowy w wysokości 3.450.000,00 zł w całości opłacony (dalej „TFI”), działając jako likwidator TRAPER Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 1563 (dalej „Fundusz”), niniejszym po raz pierwszy ogłasza o otwarciu likwidacji Funduszu.

  Pełna treść ogłoszenia jest dostępna w załączniku.

   

 • Ogłoszenie o zmianie terminu zakończenia likwidacji AKTIVIST Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji

  Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-108), przy ul. Zielnej 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 294964, NIP 1080004198, REGON: 141186082, kapitał zakładowy w wysokości 3.450.000,00 zł w całości opłacony (dalej „TFI”), działając jako likwidator AKTIVIST Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 976 (dalej „Fundusz”), niniejszym ogłasza o zmianie terminu zakończenia likwidacji Funduszu oraz zmianie dnia zamknięcia likwidacji z 9 maja 2019 r. na 23 maja 2019 r.

  Pełna treść ogłoszenia jest dostępna w załączniku.

 • Ogłoszenie nr 3 o otwarciu likwidacji MEDARD Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji

  Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-108), przy ul. Zielnej 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 294964, NIP: 1080004198, REGON: 141186082, z kapitałem zakładowym w wysokości 3.450.000,00 zł w całości opłaconym (dalej jako: „TFI”), działając jako likwidator MEDARD Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI: 1448 (dalej jako: „Fundusz”), niniejszym ogłasza o otwarciu likwidacji Funduszu.

  Pełna treść ogłoszenia jest dostępna w załączniku.

 • Ogłoszenie o zmianie terminu zakończenia likwidacji AKTIVIST Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji

  Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-108), przy ul. Zielnej 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 294964, NIP 1080004198, REGON: 141186082, kapitał zakładowy w wysokości 3.450.000,00 zł w całości opłacony (dalej „TFI”), działając jako likwidator AKTIVIST Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 976 (dalej „Fundusz”), niniejszym ogłasza o zmianie terminu zakończenia likwidacji Funduszu oraz zmianie dnia zamknięcia likwidacji z 9 maja 2019 r. na 23 maja 2019 r.

  Pełna treść ogłoszenia jest dostępna w załączniku.

 • Informacja o zmianie składu Rady Nadzorczej Origin TFI S.A.

  Pragniemy poinformować, iż w dniu 19 kwietnia 2019 roku w skład Rady Nadzorczej Origin TFI S.A. została powołana Pani Ewa Marzec.

 • Ogłoszenie nr 2 o otwarciu likwidacji MEDARD Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji

  Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-108), przy ul. Zielnej 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 294964, NIP: 1080004198, REGON: 141186082, z kapitałem zakładowym w wysokości 3.450.000,00 zł w całości opłaconym (dalej jako: „TFI”), działając jako likwidator MEDARD Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI: 1448 (dalej jako: „Fundusz”), niniejszym ogłasza o otwarciu likwidacji Funduszu.

  Pełna treść ogłoszenia jest dostępna w załączniku.

 • Poszukujemy i wspieramy innowacyjne spółki i projekty

  Nasze fundusze Venture Capital finansują projekty o wysokim potencjale wzrostu. Stawiamy również na współpracę pomiędzy światem biznesu i nauki, która ma służyć pokonaniu trudności we wprowadzeniu na rynek innowacyjnych produktów i usług kreowanych przez osoby współpracujące z uczelnią (pracownicy, studenci, doktoranci). Chcemy poprzez inwestowanie wywierać pozytywny wpływ na środowisko, społeczeństwo oraz na ekonomię danego regionu.

  Fundusze Venture Capital zarządzane przez Origin TFI finansują mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa na różnym etapie rozwoju (poczynając od etapu Proof of Principle (PoP) poprzez etapy Proof of Concept (PoC), Seed oraz Growth i Expansion) obejmując akcje lub udziały w poszczególnych spółkach. Do aplikowania zapraszamy również projekty, które nie mają jeszcze sformalizowanej postaci w formie spółki. Inwestujemy w spółki z różnych branż.

  DLACZEGO WARTO PODJĄĆ Z NAMI WSPÓŁPRACĘ

  • Zapewniamy profesjonalną i wystandaryzowaną formę współpracy.
  • Wspieramy spółki doświadczeniem naszych zarządzających i managerów w zakresie zarządzania strategicznego, operacyjnego, finansowego oraz marketingu, sprzedaży i promocji.
  • Aktywnie uczestniczymy w podejmowaniu kluczowych decyzji dotyczących rozwoju spółki.
  • Poszukujemy nabywców na etapie wyjścia z inwestycji.
  Szczegółowe informacje publikujemy na stronie www.origintfi.com/finansowanie

  Spółki i projekty z Małopolski zapraszamy do zainteresowania się Funduszem Małopolska Science Fund FIZ AN, który prowadząc działalność inwestycyjną koncentruje się w szczególności na lokowaniu swoich aktywów w inwestycje, które są zlokalizowane na terenie województwa małopolskiego. Szczegółowe informacje dotyczące poszukiwania projektów dla tego Funduszu publikujemy na stronie www.origintfi.com/malopolska-science-fund

Umieszczamy na Twoim urządzeniu pliki cookie, celem usprawnienia działania tej strony www. Dowiedz się więcej
zamknij