Praca

Dołącz do naszego zespołu!

Jesteśmy dynamicznie rozwijającym się towarzystwem funduszy inwestycyjnych, otwartym na osoby gotowe do podejmowania wspólnych wyzwań i tworzenia unikalnych rozwiązań inwestycyjnych. Oczekujemy na aplikacje zarówno kandydatów będących na początku swojej kariery zawodowej, jak i tych, którzy swoim ugruntownym doświadczeniem chcą wesprzeć nasze TFI.

Jeśli jesteś zainteresowany pracą, stażem albo praktyką w Origin TFI, a nie znalazłeś ogłoszenia odpowiadającego Twojemu doświadczeniu, napisz do nas na adres rekrutacja@origintfi.com z poniższą zgodą w treści wiadomości.
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji."

Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowiska:

 • KSIĘGOWA/KSIĘGOWY

  Zakres obowiązków:
  • prowadzenie księgowości funduszy inwestycyjnych,
  • weryfikacja wycen, aktywów i zobowiązań funduszy,
  • sporządzanie sprawozdań finansowych funduszy,
  • współpraca przy planowaniu i kontroli budżetu TFI,
  • odpowiedzialność za księgowanie dokumentów finansowych, wystawianie faktur, archiwizację dokumentacji księgowej,
  • przygotowanie: płatności i przelewów,
  • odpowiedzialność za zamknięcia miesiąca i roku,
  • raportowanie do GUS, NBP, KNF, raportowanie do Zarządu i Rady Nadzorczej,
  • przygotowanie danych księgowych potrzebnych do podejmowania decyzji biznesowych,
  • opiniowanie dokumentacji funduszy z uwzględnieniem aspektów związanych z księgowością,
  • nadzór nad przepływami na rachunkach bankowych i innych rachunkach funduszy,
  • współpraca z zewnętrzną księgowością funduszy, depozytariuszem, wyceniającym, audytorem,
  • współpraca z biurem rachunkowym w zakresie księgowości TFI, kadr i naliczania wynagrodzeń.

  Nasze oczekiwania:
  • wykształcenie wyższe: finanse, rachunkowość,
  • znajomość przepisów dot. rynku kapitałowego oraz funduszy inwestycyjnych,
  • znajomość zasad prowadzenia rachunkowości funduszy inwestycyjnych (w tym FIZ, FIZAN, NSFIZ),
  • znajomość zasad funkcjonowania towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz funduszy inwestycyjnych zamkniętych,
  • kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu księgowości funduszy inwestycyjnych i TFI w towarzystwie funduszy inwestycyjnych bądź podmiotach współpracujących z TFI w ww. zakresie,
  • zaangażowanie i odpowiedzialność w zakresie realizacji obowiązków, dokładność, sumienność,
  • samodzielność, umiejętność pracy pod presją czasu,
  • wysoko rozwinięte umiejętności analityczne i interpersonalne,
  • umiejętność pracy w zespole i komunikatywność.

  Oferujemy:
  • stabilne warunki pracy,
  • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
  • możliwość rozwoju zawodowego w środowisku ambitnych, nastawionych na sukces ludzi,
  • możliwości udziału w szkoleniach rozwijających kompetencje,
  • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwój umiejętności poprzez udział w ciekawych i wymagających projektach,
  • pakiet opieki medycznej.

  Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres rekrutacja@origintfi.com z nazwą stanowiska w tytule wiadomości i poniższą zgodą w treści wiadomości.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. Aplikuj

 • DORADCA INWESTYCYJNY

  Nasze oczekiwania:
  • licencja doradcy inwestycyjnego (warunek konieczny),
  • wykształcenie wyższe, kierunki związane z finansami,
  • doświadczenie pracy z zespole zarządzania aktywami w towarzystwie funduszy inwestycyjnych lub w innym podmiocie, któremu zlecono zarządzanie aktywami funduszy inwestycyjnych,
  • doświadczenie w budowaniu i zarządzaniu portfelem opartym o aktywa niepubliczne (transakcje, wyceny, nadzór korporacyjny),
  • doświadczenie w samodzielnym wykonywaniu obowiązków, umiejętność pracy pod presją czasu i nad kilkoma projektami jednocześnie,
  • wysoko rozwinięte zdolności analityczne,
  • umiejętność koordynowania projektów,
  • sumienność, dokładność i skrupulatność w wykonywaniu powierzonych zadań,
  • zaangażowanie i odpowiedzialność w zakresie realizacji obowiązków.

  Zakres obowiązków:
  • sporządzanie rekomendacji na komitety inwestycyjne, uczestnictwo w komitetach inwestycyjnych, sporządzenie decyzji i protokołów w posiedzeń komitetów inwestycyjnych,
  • bieżące kontakty z przedstawicielami spółkek portfelowych, zewnętrznymi zarządzającymi,
  • analiza rynku w celu dokonania alokacji środków,
  • bieżący nadzór nad efektywnością funduszy,
  • weryfikacja wycen dokonywanych przez niezależną firmę wyceniającą i komunikacją z zewnętrznymi wyceniającymi,
  • sporządzanie analiz na potrzeby Zarządu,
  • reprezentacja funduszy na WZA/ZZW spółek portfelowych,
  • opracowywanie dokumentów zawierających kluczowe informacje dla funduszy,
  • monitorowanie płynności funduszy, sporządzanie długoterminowych prognoz płynnościowych dotyczących funduszy,
  • monitorowanie udziału lokat w aktywach oraz wpływu na limity inwestycyjne funduszy, bieżące podejmowanie działań eliminujących ryzyko przekroczenia limitów,
  • monitorowanie obowiązków informacyjnych związanych z portfelami funduszy i opracowywanie treści raportów.

  Oferujemy:
  • stabilne warunki pracy,
  • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
  • możliwość rozwoju zawodowego w środowisku ambitnych, nastawionych na sukces ludzi,
  • możliwości udziału w szkoleniach rozwijających kompetencje,
  • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwój umiejętności poprzez udział w ciekawych i wymagających projektach,
  • pakiet opieki medycznej.

  Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres rekrutacja@origintfi.com z nazwą stanowiska w tytule wiadomości i poniższą zgodą w treści wiadomości.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. Aplikuj

 • ASYSTENT/ASYSTENTKA W DEPARTAMENCIE NADZORU WEWNĘTRZNEGO

  Nasze oczekiwania:
  • studenci IV lub V roku lub absolwenci preferowana kierunki: prawo, ekonomia, finanse, rachunkowość,
  • znajomość przepisów dot. funkcjonowania funduszy inwestycyjnych, zasad ładu korporacyjnego instytucji nadzorowanych będzie dodatkowym atutem,
  • znajomość przepisów dot. rynku kapitałowego oraz funduszy inwestycyjnych oraz znajomość zasad funkcjonowania towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych zamkniętych będzie dodatkowym atutem,
  • doświadczenie pracy w towarzystwie funduszy inwestycyjnych w zakresie nadzoru będzie dodatkowym atutem,
   umiejętność koordynowania projektów,
  • sumienność, dokładność i skrupulatność w wykonywaniu powierzonych zadań,
  • zaangażowanie i odpowiedzialność w zakresie realizacji obowiązków..

  Zakres obowiązków:
  • udział w opracowywaniu regulacji wewnętrznych dotyczących nadzoru wewnętrznego,
  • wsparcie w prowadzeniu ewidencji i rejestrów  z zakresu zgodności działalności z prawem zgodnie z regulacjami wewnętrznymi,
  • bieżąca weryfikacja wewnętrznych procedur w celu zapewnienia zgodności z przepisami powszechnie obowiązującego prawa,
   uczestniczenie w procesie kontroli wewnętrznej,
  • wsparcie w procesach kontroli zewnętrznej,
  • przygotowywanie materiałów na potrzeby wewnętrznego i zewnętrznego raportowania,
  • przygotowywanie materiałów na potrzeby przeprowadzanych szkoleń wewnętrznych,
  • przygotowywanie komunikatów oraz korespondencji dla uczestników funduszy,
  • przygotowywanie pism, wniosków do organów nadzorczych oraz innych urzędów administracji publicznej, skarbowej oraz sądowych,
  • przygotowywanie projektów dokumentacji prawnej Towarzystwa oraz funduszy,
  • przygotowywanie materiałów informacyjnych dla nowych pracowników oraz osób współpracujących,
   bieżący monitoring przepisów prawnych,
  • monitoring obowiązków informacyjnych Towarzystwa oraz zarządzanych przez Towarzystwo funduszy,
  • bieżąca współpraca z Departamentem Prawnym oraz Zarządem Towarzystwa.

  Oferujemy:
  • stabilne warunki pracy,
  • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
  • możliwość rozwoju zawodowego w środowisku ambitnych, nastawionych na sukces ludzi,
  • możliwości udziału w szkoleniach rozwijających kompetencje,
  • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwój umiejętności poprzez udział w ciekawych i wymagających projektach,
  • pakiet opieki medycznej.

  Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres rekrutacja@origintfi.com z nazwą stanowiska w tytule wiadomości i poniższą zgodą w treści wiadomości.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. Aplikuj

 • STAŻYSTA/STAŻYSTKA W DEPARTAMENCIE ZARZĄDZANIA AKTYWAMI

  Nasze oczekiwania:

  • wykształcenie wyższe lub student, preferowana kierunki: ekonomia, finanse, rachunkowość,
  • chęć rozwoju w zakresie analizy i wyceny spółek oraz uczestnictwa w procesach związanych z wyszukiwaniem potencjalnych inwestycji dla funduszy i zarządzaniem bieżącym portfelem funduszy w towarzystwie funduszy inwestycyjnych,
  • bardzo dobra znajomość Outlook, Word, Excel, PowerPoint,
  • zaangażowanie i odpowiedzialność w zakresie realizacji obowiązków, dokładność, sumienność,
  • samodzielność, umiejętność pracy pod presją czasu,
  • umiejętność pracy w zespole i komunikatywność,
  • znajomość zagadnień związanych z inwestowaniem w aktywa nienotowane na rynku publicznym oraz zasad funkcjonowania zespołu zarządzania aktywami w towarzystwie funduszy inwestycyjnych będzie dodatkowym atutem.

  Zakres obowiązków:

  • wsparcie w obsłudze bieżącej działalności Departamentu Zarządzania Aktywami, TFI oraz funduszy inwestycyjnych,
  • udział w analizie potencjalnych inwestycji funduszy oraz opracowywaniu dokumentacji i analizach dotyczących zarządzania aktywami funduszy, w tym spółek z o.o. i akcyjnych na różnych etapach rozwoju, w tym start-up,
  • wsparcie w wycenie i analizie wycen spółek.

  Oferujemy:

  • dogodną lokalizację,
  • miłą atmosferę,
  • możliwość uczestniczenia w ciekawych projektach,
  • dostęp do unikalnego know-how,
  • możliwość przedłużenia współpracy po zakończonym stażu.

  Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres rekrutacja@origintfi.com z nazwą stanowiska w tytule wiadomości i poniższą zgodą w treści wiadomości.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. Aplikuj

 • STAŻYSTA/STAŻYSTKA

  Nasze oczekiwania:

  • komunikatywność i wysoka kultura osobista,
  • umiejętność organizacji pracy, operatywność, samodzielność, rzetelność, dokładność,
  • biegła znajomość Outlook, Word, Excel, PowerPoint, umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
  • wykształcenie wyższe lub student, preferowana kierunki: administracja, ekonomia, finanse, rachunkowość, prawo,
  • chęć rozwoju w departamencie operacji w towarzystwie funduszy inwestycyjnych,
  • zaangażowanie i odpowiedzialność w zakresie realizacji obowiązków, dokładność, sumienność,
  • samodzielność, umiejętność pracy pod presją czasu,
  • umiejętność pracy w zespole i komunikatywność.

  Zakres obowiązków:

  • bieżąca obsługa sekretariatu Spółki (m.in. obsługa korespondencji, obsługa spotkań, obsługa telefoniczna),
  • przygotowywanie pism i dokumentów,
  • prowadzenie podstawowej korespondencji z Klientami,
  • archiwizacja dokumentacji,
  • udział w przygotowywaniu dokumentacji dotyczącej funduszy inwestycyjnych,
  • przygotowywanie korespondencji do uczestników.

  Oferujemy:

  • dogodną lokalizację,
  • miłą atmosferę,
  • możliwość uczestniczenia w ciekawych projektach,
  • dostęp do unikalnego know-how,
  • możliwość przedłużenia współpracy po zakończonym stażu.

  Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres rekrutacja@origintfi.com z nazwą stanowiska w tytule wiadomości i poniższą zgodą w treści wiadomości.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. Aplikuj


 • STAŻYSTA/STAŻYSTKA W DEPARTAMENCIE PRAWNYM

  Nasze oczekiwania:

  • wykształcenie wyższe lub student, preferowana kierunki: prawo, administracja, ekonomia, finanse, rachunkowość,
  • chęć rozwoju w zakresie obsługi prawnej i compliance w towarzystwie funduszy inwestycyjnych,
  • bardzo dobra znajomość Outlook, Word, Excel, PowerPoint,
  • zaangażowanie i odpowiedzialność w zakresie realizacji obowiązków, dokładność, sumienność,
  • samodzielność, umiejętność pracy pod presją czasu,
  • umiejętność pracy w zespole i komunikatywność,
  • znajomość przepisów dot. rynku kapitałowego oraz funduszy inwestycyjnych oraz znajomość zasad funkcjonowania towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych zamkniętych będzie dodatkowym atutem.

  Zakres obowiązków:

  • wsparcie w obsłudze bieżącej działalności TFI oraz funduszy inwestycyjnych,
  • udział w przygotowywaniu dokumentacji dotyczącej funduszy inwestycyjnych,
  • wsparcie w realizacji obowiązków prawnych wynikających z funkcjonowania w ramach instytucji nadzorowanej,
  • przygotowywanie korespondencji do uczestników.


  Oferujemy:

  • dogodną lokalizację,
  • miłą atmosferę,
  • możliwość uczestniczenia w ciekawych projektach,
  • dostęp do unikalnego know-how,
  • możliwość przedłużenia współpracy po zakończonym stażu.

  Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres rekrutacja@origintfi.com z nazwą stanowiska w tytule wiadomości i poniższą zgodą w treści wiadomości.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. Aplikuj


W związku z Pani/Pana aplikacją do Origin Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Origin TFI S.A. (dalej „Towarzystwo”) z siedzibą przy ulicy Zielnej 37, 00-108 Warszawa. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do pracy w Towarzystwie. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie: uzasadnionego interesu Towarzystwa (zatrudnianie pracowników); w oparciu o obowiązek prawny wynikający z Kodeksu Pracy; na podstawie zgody w zakresie udziału w przyszłych rekrutacji (w przypadku gdy została wyrażona). Jednocześnie informujemy, że: udzielenie zgody jest dobrowolne; w każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody; dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny dla realizacji procesu rekrutacyjnego, a w przypadku udzielenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach – do czasu wycofania zgody; przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a także do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wnioski dotyczące wycofania zgody, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, żądania dostępu do danych, przenoszenia danych, zmiany danych oraz zgłoszenia sprzeciwu należy kierować wysyłając wiadomość mailową na adres: iodo@origintfi.com.

Umieszczamy na Twoim urządzeniu pliki cookie, celem usprawnienia działania tej strony www. Dowiedz się więcej
zamknij