Aktualności

 • Ogłoszenie nr 1 o otwarciu likwidacji CC57 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji

  Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 294964, NIP: 1080004198, REGON: 141186082, z kapitałem zakładowym w wysokości 4.100.000,00 zł w całości opłaconym (dalej jako: „Origin TFI”), działając jako likwidator CC57 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy Sekcja ds. rejestrowych pod numerem RFI: 1074 (dalej jako: „Fundusz”), niniejszym przekazuje do wiadomości ogłoszenie nr 1 o otwarciu likwidacji Funduszu.

 • Informacja o zmianie składu Zarządu Origin TFI S.A.

  ORIGIN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 21 lutego 2022 r. Pan Andrzej Wójcik złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, ze skutkiem na dzień 28 lutego 2022 r.

 • Informacja o zmianie składu Zarządu Origin TFI S.A.

  Pragniemy poinformować, iż w dniu 2 lutego 2022 roku Rada Nadzorcza Towarzystwa podjęła uchwałę o odwołaniu Pana Marka Nowickiego z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Towarzystwa oraz uchwały o powołaniu do Zarządu Towarzystwa Pana Jacka Dekarza i Pana Marka Arenta i pełnieniu przez każdego z nich funkcji Wiceprezesa Zarządu.

 • Ogłoszenie nr 3 o otwarciu likwidacji Ostinato FundFundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji

 • Ogłoszenie nr 2 o otwarciu likwidacji Ostinato FundFundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji

 • Ogłoszenie nr 1 o otwarciu likwidacji Ostinato FundFundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji

  Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-108), przy ul. Zielnej 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 294964, NIP: 1080004198, REGON: 141186082, z kapitałem zakładowym w wysokości 4.100.000,00 zł w całości opłaconym (dalej jako: „TFI”), działając jako likwidator Ostinato Fund Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy pod numerem RFI: 1605 (dalej jako: „Fundusz”), niniejszym przekazuje do wiadomości ogłoszenie nr 1 o otwarciu likwidacji Funduszu.
   

 • Przejęcie zarządzania funduszem PAGED FIZ AN

  Z dniem 17 grudnia 2021 roku weszły w życie zmiany Statutu PAGED Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, zgodnie z którymi organem Funduszu staje się Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

  Szczegółowe informacje dla Uczestników publikowane będą w dedykowanej funduszowi zakładce na stronie www.origintfi.com/fundusze

 • Informacja o zmianach w składzie organów Origin TFI S.A.

  Pragniemy poinformować, że Rada Nadzorcza Towarzystwa w dniu 9 grudnia 2021 r. przyjęła rezygnację Pana Andrzeja Wójcika z funkcji Prezesa Zarządu Towarzystwa z jednoczesnym powierzeniem Panu Andrzejowi Wójcikowi funkcji Wiceprezesa Zarządu Towarzystwa.

  Informujemy również, iż dnia 9 grudnia 2021 roku Rada Nadzorcza Towarzystwa powierzyła funkcję Prezesa Zarządu Towarzystwa Panu Markowi Mikuciowi, dotychczas pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Towarzystwa.

 • Informacja o nowych formularzach


  W związku z wejściem w życie 31 października 2021 r. znowelizowanych przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (DZ. U. t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1132, 1163,1535.) niniejszym zawiadamiamy, iż na stronie internetowej Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w zakładce Dokumenty oraz w załączeniu do niniejszego ogłoszenia, przekazane zostały nowe wzory: Formularza Wykupu, Formularza zmiany danych, Wniosku o wpis do Ewidencji Uczestników.

  Formularze przeznaczone są dla Uczestników wszystkich funduszy, zarządzanych przez Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z wyłączeniem First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych.
  Formularze dostępne są również na stronie https://www.origintfi.com/dokumenty

 • Ogłoszenie nr 3 o otwarciu likwidacji Odra Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji

  Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-108), przy ul. Zielnej 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 294964, NIP: 1080004198, REGON: 141186082, z kapitałem zakładowym w wysokości 4.100.000,00 zł w całości opłaconym (dalej jako: „TFI”), działając jako likwidator Odra Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy pod numerem RFI: 987(dalej jako: „Fundusz”), niniejszym przekazuje do wiadomości ogłoszenie nr 3 o otwarciu likwidacji Funduszu.

 • Informacja o zmianach w składzie organów Origin TFI S.A.

  Pragniemy poinformować, że Rada Nadzorcza Towarzystwa w dniu 22 lipca 2021 r. postanowiła powołać do Zarządu Spółki Pana Marka Mikucia oraz powierzyć mu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki od dnia 1 sierpnia 2021 r.

 • Ogłoszenie nr 2 o otwarciu likwidacji Odra Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji

  Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-108), przy ul. Zielnej 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 294964, NIP: 1080004198, REGON: 141186082, z kapitałem zakładowym w wysokości 4.100.000,00 zł w całości opłaconym (dalej jako: „TFI”), działając jako likwidator Odra Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy pod numerem RFI: 987(dalej jako: „Fundusz”), niniejszym przekazuje do wiadomości ogłoszenie nr 2 o otwarciu likwidacji Funduszu.

 • Ogłoszenie nr 1 o otwarciu likwidacji Odra Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji

  Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-108), przy ul. Zielnej 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 294964, NIP: 1080004198, REGON: 141186082, z kapitałem zakładowym w wysokości 4.100.000,00 zł w całości opłaconym (dalej jako: „TFI”), działając jako likwidator Odra Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy pod numerem RFI: 987(dalej jako: „Fundusz”), niniejszym przekazuje do wiadomości ogłoszenie nr 1 o otwarciu likwidacji Funduszu.

 • Informacja o zmianie składu Rady Nadzorczej Origin TFI S.A.

  Zarząd Origin TFI S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: ”Towarzystwo”) pragnie poinformować, iż w dniu 30 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Akcjonariuszy powołało Pana Wojciecha Sobczaka, Pana Andrzeja Króla oraz Pana Marka Białka do Rady Nadzorczej Towarzystwa na nową pięcioletnią wspólną kadencję.

 • Informacja o zmianie składu Rady Nadzorczej Origin TFI S.A.

  Pragniemy poinformować, iż w dniu 18 czerwca 2021 roku Pan Piotr Grabowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Towarzystwa.

Umieszczamy na Twoim urządzeniu pliki cookie, celem usprawnienia działania tej strony www. Dowiedz się więcej
zamknij