NOTA PRAWNA

Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej ORIGIN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("Towarzystwo"), mają charakter wyłącznie informacyjny i marketingowy.
Zawarte informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego ani nie mogą być traktowane jako: 

  • proponowanie nabycia certyfikatów inwestycyjnych ani proponowanie złożenia zapisu na certyfikaty inwestycyjne,
  • rekomendacja lokowania środków w funduszach inwestycyjnych, w tym funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez ORIGIN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.,
  • rekomendacja inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe,
  • świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego, doradztwa podatkowego ani pomocy prawnej.

Wyłącznym i prawnie wiążącym źródłem informacji o funduszach inwestycyjnych, w tym prowadzonej przez te fundusze polityce inwestycyjnej oraz czynnikach ryzyka związanych z inwestowaniem w fundusz są warunki emisji certyfikatów inwestycyjnych oraz statuty funduszy. 

Wyniki inwestycyjne funduszy mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości oraz nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat manipulacyjnych. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

Inwestycje w certyfikaty inwestycyjne Funduszu obarczone są ryzykiem inwestycyjnym, zatem Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części, jak i całości zainwestowanych środków w certyfikaty inwestycyjne emitowane przez Fundusz. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w warunkach emisji certyfikatów inwestycyjnych. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi Funduszu i jest uzależniona od wartości certyfikatu inwestycyjnego w momencie składania zapisu na certyfikat, zbycia, wykupu lub umorzenia certyfikatu inwestycyjnego oraz od poziomu pobranych przez Towarzystwo opłat manipulacyjnych (np. z tytuły wydania certyfikatu lub jego umorzenia) i należnego podatku (w tym podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku CIT lub PIT). Wartość aktywów netto Funduszu może się cechować dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego, politykę inwestycyjną Funduszu oraz stosowane techniki i metody zarządzania aktywami Funduszu, co może wpływać na zmienną wartość certyfikatów inwestycyjnych Funduszu.

Towarzystwo  dołożyło należytych starań, aby zamieszczone informacje były rzetelne i oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. Jeżeli w treści materiału nie wskazano inaczej, źródłem danych są obliczenia własne Towarzystwa.  W każdym czasie treść i wygląd serwisu mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

Umieszczamy na Twoim urządzeniu pliki cookie, celem usprawnienia działania tej strony www. Dowiedz się więcej
zamknij