Oferta

Tworzymy indywidualne rozwiązania inwestycyjne dopasowane do potrzeb Klientów. Opracowujemy fundusze inwestycyjne dla osób prawnych oraz pragnących wcielić w życie własne idee inwestycyjne.

FUNDUSZE VENTURE CAPITAL I PRIVATE EQUITY

Jesteśmy Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych, które jest ściśle związane z rynkiem Private Equity (PE) i Venture Capital (VC). Od początku działalności Origin TFI specjalizuje się w tworzeniu i zarządzaniu funduszami PE i VC, realizując kilkadziesiąt transakcji obejmujących udziały i akcje spółek z różnych branż (m.in. nowe technologie, energetyka, budownictwo, przemysł zbrojeniowy, elektronika, handel detaliczny, gastronomia, biotechnologia, diagnostyka medyczna, rehabilitacja, ochrona środowiska).

FUNDUSZE CORPORATE VENTURE CAPITAL

Fundusze określane mianem Corporate Venture Capital (CVC) zapewniają skuteczną realizację strategii rozwoju innowacji. Są one „oknem korporacji na świat technologii”. Zewnętrzy wobec korporacji zespół zarządzający funduszem CVC, działający w ramach określonej strategii, zapewnia skuteczność działania w poszukiwaniu zupełne nowych modeli biznesowych i innowacji, które mogą być rewolucyjne wobec dotychczas stosowanych rozwiązań.

KLIENCI INDYWIDUALNI

Nasza oferta uwzględnia zarówno fundusze inwestycyjne zamknięte, inwestujące w aktywa notowane na rynku regulowanym, jak i fundusze inwestujące w wierzytelności, nieruchomości oraz inne aktywa nieskorelowane z rynkiem finansowym. Posiadamy rozwiązania inwestycyjne wpisujące się w różne oczekiwania w zakresie ryzyka inwestycyjnego, płynności jak i klas aktywów stanowiących o atrakcyjności poszczególnych produktów.

FUNDUSZE DEDYKOWANE

Wyróżnikiem naszej oferty są fundusze  dedykowane, które „szyjemy na miarę” indywidualnych oczekiwań klientów z ponadprzeciętnych kapitałem  finansowym (HNWI) oraz osób prawnych. Fundusze dedykowane działają jako fundusze inwestycyjne zamknięte, w tym fundusze inwestycyjne zamknięte aktywów niepublicznych. Oferujemy realne korzyści związane z kontrolą aktywów poprzez możliwość uczestnictwa w zgromadzeniu inwestorów przy jednoczesnej możliwości inwestowania w szerokie spektrum instrumentów finansowych. Stawiamy na bezpieczeństwo inwestycji, elastyczność oraz zaufanie w relacji do naszych Klientów.

FUNDUSZE DLA FIRM

Posiadamy bogate doświadczenie w obszarze specjalistycznych struktur inwestycyjnych wykorzystujących konstrukcję funduszu inwestycyjnego zamkniętego oraz funduszu inwestycyjnego zamkniętego aktywów niepublicznych. Tworzymy rozwiązania, których celem może być pozyskanie finansowania do prowadzenia bieżącej działalności (np. realizacja projektów deweloperskich, zakup wierzytelności). Wspieramy naszych Partnerów w ich działalności oraz zarządzaniu posiadanymi aktywami poprzez dostarczenie efektywnego narzędzia do optymalizacji efektów tej działalności. Oferujemy wsparcie na każdym etapie wspólnego przedsięwzięcia, od zdefiniowania potrzeb i oczekiwań Partnerów oraz możliwości ich zaspokojenia, po wsparcie w obszarze prawnym, finansowym, organizacyjnym i w zarządzaniu poszczególnymi inwestycjami.

DLACZEGO WARTO Z NAMI WSPÓŁPRACOWAĆ?

 • Dopasowanie - łatwość w dopasowywaniu rozwiązań do oczekiwań Klientów.
 • Doświadczenie - doświadczenie w zarządzaniu dedykowanymi funduszami.
 • Szeroki wybór - szeroki wachlarz rozwiązań i aktywów dostępnych w funduszach zamkniętych.
 • Specjalistyczne rozwiązania - bogate doświadczenie w obszarze specjalistycznych struktur inwestycyjnych.
 • Personalizacja - indywidualne podejście do Inwestorów.
 • Otwartość - otwartość na nowe rozwiązania.


Zalety funduszu inwestycyjnego zamkniętego

 • Duży wachlarz dopuszczalnych przez przepisy lokat funduszu - poczynając od udziałów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i akcji spółek, poprzez obligacje podmiotów gospodarczych i samorządów, wierzytelności podmiotów gospodarczych i osób fizycznych, nieruchomości, pożyczki dla podmiotów gospodarczych, instrumenty pochodne oraz inne aktywa, jak również prawo własności i użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, budynków i lokali czy statków morskich.
 • Swoboda w kształtowaniu struktury uczestników funduszu – poczynając od funduszu dedykowanego dla jednego inwestora (podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej), poprzez fundusze dedykowane dla jednej grupy kapitałowej lub jednej rodziny, aż po niepowiązaną kapitałowo i rodzinnie grupę inwestorów. zainteresowanych realizacją wspólnej polityki inwestycyjnej.
 • Korzyści z optymalizacji w kształtowaniu struktury finansowania podmiotów z portfela funduszu i funduszu – kształtowanie struktury finansowania działalności poszczególnych podmiotów w sposób optymalny z punktu widzenia kosztów finansowania. Fundusz może stanowić jednolitą „bazę”, z poziomu której inwestor może budować swój portfel inwestycyjny skupiający wiele różnorodnych inwestycji.
 • Poufność - dane uczestników poszczególnych funduszy nie są publikowane w ogólnodostępnych publicznych rejestrach.
 • Bezpieczeństwo aktywów – każdy fundusz zawiera z umowę z depozytariuszem , do którego obowiązków należy w szczególności:
  1. przechowywanie aktywów funduszu,
  2. prowadzenie rejestru aktywów funduszu,
  3. zapewnienie, aby środki pieniężne funduszu były przechowywane na rachunkach pieniężnych i rachunkach bankowych prowadzonych przez podmioty uprawnione do prowadzenia takich rachunków zgodnie z przepisami prawa krajowego lub spełniające w tym zakresie wymagania określone w prawie wspólnotowym lub równoważne tym wymaganiom,
  4. zapewnienie monitorowania przepływu środków pieniężnych funduszu,
  5. zapewnienie, aby emitowanie, wydawanie i wykupywanie certyfikatów Inwestycyjnych odbywało się zgodnie z przepisami prawa i statutem funduszu,
  6. zapewnienie, aby rozliczanie umów dotyczących aktywów funduszu następowało bez nieuzasadnionego opóźnienia, oraz kontrolowanie terminowości rozliczania umów z uczestnikami funduszu,
  7. zapewnienie, aby wartość aktywów netto funduszu oraz wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny była obliczana zgodnie z przepisami prawa i Statutem,
  8. zapewnienie, aby dochody funduszu były wykorzystywane w sposób zgodny z przepisami prawa i ze statutem funduszu,
  9. wykonywanie poleceń funduszu, chyba że są sprzeczne z prawem lub statutem,
  10. weryfikacja zgodności działania funduszu z przepisami prawa regulującymi działalność funduszy inwestycyjnych lub ze statutem w zakresie innym niż wynikający z pkt 5. – 8. oraz z uwzględnieniem interesu uczestników.
  Sprawozdania finansowe funduszu podlegają półrocznemu przeglądowi oraz rocznemu badaniu przez niezależnego audytora, a działalność funduszu i towarzystwa funduszy inwestycyjnych jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.
 • Aktywna rola uczestnika funduszu – uczestnicy funduszu mają możliwość uczestniczenia w kontroli działalności funduszu i podejmowaniu kluczowych decyzji dotyczących funduszu w tym między innymi mających wpływ na czas trwania funduszu lub politykę inwestycyjną funduszu, w szczególności poprzez przewidziane prawem organy funduszu, Zgromadzenie Inwestorów lub Radę Inwestorów, których kompetencje kształtowane są w statucie funduszu.
 • Podzielność, prostota, szybkość dokonywaniu podziału majątku - certyfikaty inwestycyjne funduszu, są papierami wartościowymi chrakteryzującymi się prostotą w ich zbywalności oraz dziedziczeniu także w przypadku kilku spadkobierców. Dla dziedziczenia certyfikatów wystarczające jest wykazanie podstawy, z której wynika prawo do spadku.


Umieszczamy na Twoim urządzeniu pliki cookie, celem usprawnienia działania tej strony www. Dowiedz się więcej
zamknij