Aktualności

 • Informacje dla Uczestników funduszy inwestycyjnych zamkniętych przejętych przez Origin TFI

  Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, iż z dniem 18 listopada 2019 roku Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przejęło od BNP Paribas Bank Polska S.A. zarządzanie funduszami:

  • EPEF Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
  • EPEF 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
  • EMAI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
  • MURAPOL HRE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
  • OSTINATO FUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
  • InPROPERTY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
  • InRETURN Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
  Przejęcie zarządzania ww. funduszami nastąpiło w wyniku podpisania umów przejęcia funduszy przez Origin TFI S.A. oraz BNP Paribas Bank Polska S.A. depozytariusza funduszy, który w wyniku decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 sierpnia 2019 roku - dotyczącej cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności towarzystwu funduszy inwestycyjnych, które pierwotnie zarządzało funduszami - oraz na podstawie art. 68 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r.  poz. 1355 z późn. zm.) reprezentował fundusze oraz prowadził ich sprawy, do momentu przejęcia przez w Origin TFI S.A.

  Uzyskanie przez Uczestników dostępu do stron dedykowanych funduszom
  Pragniemy równocześnie poinformować, że obecnie aktualności i publikowane dokumenty dotyczące funduszy Uczestnicy mogą śledzić na stronie internetowej Origin TFI. Informacje dotyczące funduszy są zamieszczane na dedykowanej dla danego funduszu podstronie znajdującej się w zakładce "Fundusze" https://www.origintfi.com/fundusze.

  Dostęp do informacji dotyczących funduszy ograniczony jest wymogiem autoryzacji i przysługuje wyłącznie Uczestnikom danego funduszu. Indywidualne hasła dostępu umożliwiające dostęp do podstrony funduszy zostaną przesłane Uczestnikom listownie, na adresy korespondencyjne wskazane w ewidencji Uczestników funduszu otrzymanej przez Origin TFI od Depozytariusza.

  Towarzystwo wskazuje, że formularze związane z obsługą Uczestników (formularze zmiany danych, wpisu nowego Uczestnika do Ewidencji, wykupu) udostępniane przez Saturn TFI S.A. oraz BNP Paribas Bank Polska S.A. nie pozostają aktualne. Origin TFI S.A. udostępnia Państwu nowe formularze. Formularze można pobrać ze strony internetowej www.origintfi.com lub otrzymać je w siedzibie Towarzystwa.

  Składanie nowych wniosków o wykup certyfikatów inwestycyjnych
  Informujemy Uczestników chcących złożyć nowe wnioski o wykup certyfikatów inwestycyjnych funduszy, że mogą tego dokonać korzystając z formularzy zamieszczonych na stronie https://www.origintfi.com/dokumenty.

  W celu złożenia żądania wykupu należy dostarczyć do Origin TFI następujące formularze:
  • Formularz wykupu - wniosek obejmujący żądanie wykupu certyfikatów inwestycyjnych
  • Dla osób fizycznych należy dołączyć:
   • Formularz A - Oświadczenie osoby fizycznej o statusie FATCA
   • Formularz D - Oświadczenie osoby fizycznej o statusie CRS
  • Dla osób innych niż osoby fizyczne (spółki, fundacje i inne podmioty) należy dołączyć:
   • Formularz B - Oświadczenie innej osoby niż osoba fizyczna o statusie FATCA
   • Formularz C - Uzupełnienia danych o beneficjentach rzeczywistych (o ile na formularzu wykupu zabrakło miejsca na wpisanie kolejnych beneficjentów)
   • Formularz E - Oświadczenie innej osoby niż osoba fizyczna o statusie CRS
  Podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika składany na formularzach powinien zostać poświadczony notarialnie albo złożony w obecności upoważnionego pracownika Origin TFI.

  Oryginał ww. formularzy należy złożyć w osobiście w siedzibie Origin TFI lub z podpisem poświadczonym notarialnie przesłać za pośrednictwem poczty/kuriera na adres:
  Origin TFI S.A.
  Ul. Zielna 37
  00-108 Warszawa

  Pisemne żądanie wykupu może zostać podpisane przez pełnomocnika z zastrzeżeniem, iż podpis osoby udzielającej pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika winien być poświadczony przez notariusza a egzemplarz pełnomocnictwa dostarczony do Towarzystwa w formie określonej Statutem Funduszu.

  Informacja o administratorze danych osobowych
  Informacje o administratorze danych osobowych, przesłankach i prawach przysługujących osobom, których dane przetwarzane są przez Origin Towarzystwo Funduszu Inwestycyjnych S.A. oraz zarządzane przez Towarzystwo fundusze inwestycyjne dostępne są na stronie https://www.origintfi.com/rodo oraz zostaną przesłane listownie do Uczestników przejętych funduszy na adresy korespondencyjne wskazane w ewidencji Uczestników funduszu otrzymanej przez Origin TFI od Depozytariuszy.

  Kontakt z Origin TFI
  W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt za pośrednictwem Formularza Kontaktowego dostępnego na stronie https://www.origintfi.com/kontakt

 • Przejęcie zarządzania funduszem RWS FIZ

  Informujemy, że Origin Towarzystwo Fundusz Inwestycyjny S.A. przejęło zarządzanie funduszem RWS FIZ.

  Z dniem 6 listopada 2019 roku weszły w życie zmiany Statutu RWS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zgodnie z którymi organem Funduszu staje się Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

  Szczegółowe informacje dla Uczestników publikowane będą w dedykowanej funduszowi zakładce na stronie www.origintfi.com/fundusze
   

 • Origin TFI przejmuje osiem funduszy inwestycyjnych zamkniętych

  Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna złożyło do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgłaszenie zamiaru koncentracji polegającej na przejęciu zarządzania funduszami ośmiu funduszy inwestycyjnych zamkniętych (w trybie art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi).

  Zgłoszenie dotyczy funduszu RWS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w przypadku którego przejęcie ma nastąpić od Q Securities Spółki Akcyjnej oraz funduszy EPEF Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, EPEF 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, EMAI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, MURAPOL HRE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, OSTINATO FUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, InPROPERTY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, InRETURN Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, w przypadku których przejęcie ma nastąpić od BNP Paribas Bank Polska Spółki Akcyjnej.

  Fundusze są do czasu przejęcia reprezentowane przez Depozytariuszy.

  Po przejęciu funduszy, a wraz z nimi ewidencji Uczestników Origin TFI powiadomi Uczestników o fakcie przejęcia oraz prześle informacje dotyczące sposobu uzyskania dostępu do informacji o funduszu przez stronę internetową www.origintfi.com. Strony internetowe dedykowane przejmowanym funduszą zostaną uruchomione po przejęciu zarządzania przez Origin TFI.

 • Informacja o zmianie składu Rady Nadzorczej Origin TFI S.A.

  ragniemy poinformować, iż w dniu 23 października 2019 roku w skład Rady Nadzorczej Origin TFI S.A. został powołany Pan Radosław Krupniewski.

 • Ogłoszenie w sprawie nawiązania współpracy z podmiotami specjalizującymi się w doradztwie w zakresie postępowania egzekucyjnego

  Szanowni Państwo,
  poszukujemy podmiotów zainteresowanych współpracą z Origin TFI w zakresie:

  DORADZTWA W ZAKRESIE POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO

  Nasze oczekiwania:

  • ugruntowane doświadczenie w zakresie doradztwa na rzecz wierzycieli w zakresie podejmowania skutecznych działań egzekucyjnych względem dłużników osobistych i rzeczowych,
  • ugruntowane doświadczenie w zakresie egzekucji z ruchomości i nieruchomości.

  Zakres współpracy:
  • doradztwo w zakresie analizy potencjalnych działań egzekucyjnych pod kątem ich skuteczności oraz analiza poszczególnych ryzyk związanych z prowadzonymi na zlecenie funduszy zarządzanych przez Towarzystwo postępowań egzekucyjnych, przygotowania do wszczęcia egzekucji oraz nadzorowania prowadzonych postępowań egzekucyjnych pod kątem interesu wierzyciela,
  • bieżące wsparcie w zakresie tworzenia dokumentacji prawnej związanej z postępowaniami egzekucyjnymi,
  • ustalanie taktyki prowadzenia postępowania egzekucyjnego.
  Podmioty zainteresowane współpracą z Origin TFI w ww. zakresie zapraszamy do składania ofert.

  Zawartość oferty:
  • opis doświadczenia,
  • w przypadku posiadania możliwe referencje/opinie,
  • posiadane OC,
  • oferta cenowa,
  • w przypadku podmiotów podlegających obowiązkowej rejestracji zawodowej przez właściwy organ – dane organu rejestrowego oraz numer we właściwym rejestrze,
  • proponowany wzór umowy.
  Oferty prosimy wysyłać na adres biuro@origintfi.com w terminie do 20 września 2019r. Informacje niezbędne do przygotowania oferty można uzyskać pod numerem telefonu 22 395-73-40 oraz adresem e-mail biuro@origintfi.com.

 • Informacja o zmianie składu Rady Nadzorczej Origin TFI S.A.

  Pragniemy poinformować, iż w dniu 2 września 2019 roku, rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Origin Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Spółka”) złożył Pan Piotr Sztuba.

 • Informacja o nowych formularzach

  Niniejszym zawiadamiamy, iż na stronie internetowej Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w zakładce Dokumenty oraz w załączeniu niniejszego ogłoszenia, przekazane zostały nowe formularze: Formularz wykupu, Formularz wniosek o wpis do ewidencji, Formularz aktualizacji danych, jak również Formularze FATCA i CRS.
  Formularze przeznaczone są dla Uczestników wszystkich funduszy, zarządzanych przez Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z wyłączeniem First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych.

  Formularze dostępne są również na stronie https://www.origintfi.com/dokumenty

 • Regulamin Reklamacji Klientów Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz Funduszy Inwestycyjnych zarządzanych przez Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

  Pragniemy poinformować, iż Uchwałą nr 20/06/2019 Origin TFI S.A. („Towarzystwo") z dnia 28 czerwca 2019 r. zatwierdzono nową treść „Regulaminu Reklamacji Klientów Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz Funduszy Inwestycyjnych zarządzanych przez Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.”

  W załączeniu do niniejszego ogłoszenia znajduje się treść obowiązującego od dnia dokonania publikacji na stronie internetowej Towarzystwa, tj. od 15 lipca 2019 r. „Regulaminu Reklamacji Klientów Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz Funduszy Inwestycyjnych zarządzanych przez Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A".

 • Ogłoszenie nr 3 o otwarciu likwidacji TRAPER Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji

  Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-108), przy ul. Zielnej 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 294964, NIP 1080004198, REGON: 141186082, kapitał zakładowy w wysokości 3.450.000,00 zł w całości opłacony (dalej „TFI”), działając jako likwidator TRAPER Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 1563 (dalej „Fundusz”), niniejszym po raz trzeci ogłasza o otwarciu likwidacji Funduszu.

  Pełna treść ogłoszenia jest dostępna w załączniku.

 • Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego

  Pragniemy poinformować, że Rada Nadzorcza Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w Warszawie Uchwałą nr 08/05/2019 z dnia 28 maja 2019 r.:

  W związku z zapisami § 27 Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych z dn. 22 lipca 2014 r. Rada Nadzorcza Towarzystwa przeprowadziła ocenę stosowania przez Towarzystwo i jego organy zasad ładu korporacyjnego w 2018 r.

  Ocenę przeprowadzono w oparciu o dane i informacje przedkładane Radzie Nadzorczej przez Zarząd Towarzystwa. W wyniku przeglądu stwierdzono, że Zarząd Towarzystwa wprowadził „Zasady Ładu Korporacyjnego” określone w dokumencie Komisji Nadzoru Finansowego poprzez wydanie oświadczenia (uchwały), w którym zadeklarował stosowanie ww. Zasad.

  Na podstawie Uchwały Nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 roku w sprawie wydania „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” zostało opracowanych i przyjętych do stosowania lub zaktualizowanych szereg regulacji wewnętrznych, m.in. „Polityka wynagradzania w Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.”, „Procedura udostępniania informacji uczestnikom funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Origin TFI S.A.”

  Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych stanowią zbiór zasad określających właściwe relacje wewnętrzne i zewnętrzne Towarzystwa  w tym relacje z uczestnikami Funduszy zarządzanych przez Towarzystwo, organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.
  Na podstawie oceny Rada stwierdza:
  1.    Zasady Ładu Korporacyjnego stanowią istotny dokument programowy w strategicznej polityce korporacyjnej oraz wpływają na kształtowanie właściwych zasad postępowania Towarzystwa.
  2.    Towarzystwo będąc instytucją zaufania publicznego prowadzi działalność z zachowaniem najwyższej staranności, przykłada szczególną wagę do profesjonalizmu i etyki osób wchodzących w skład organów podmiotów nadzorowanych.
  3.    Dobre relacje Towarzystwa z Uczestnikami budują zaufanie do Towarzystwa, stąd dbałość o Uczestnika i potencjalnych inwestorów jest jednym z nadrzędnych celów strategicznych.
  4.    Rzetelne informowanie uczestników o oferowanych usługach czy produktach w sposób zrozumiały dla przeciętnego odbiorcy z uwzględnieniem ryzyka z nią związanego jest podstawowym obowiązkiem pracowników Towarzystwa i jest realizowany na etapie komunikacji marketingowej oraz nawiązywania stosunku prawnego i doboru odpowiedniej dla klienta usługi czy produktu finansowego.
  5.    Towarzystwo może skutecznie realizować wyznaczone cele strategiczne, dzięki właściwej strukturze organizacyjnej, poddawanej okresowym przeglądom oraz odpowiednim systemem kontroli wewnętrznej, audytu i zarządzania ryzykiem.
  6.    Polityka wynagradzania stanowi istotny element rozwoju i bezpieczeństwa funkcjonowania Towarzystwa i stanowi elementy zapobiegające nadmiernej ekspozycji Towarzystwa na ryzyko.
  7.    Polityka informacyjna Towarzystwa służy budowie właściwych relacji, w szczególności poprzez ułatwianie dostępu do informacji zarówno uczestnikom, jak i akcjonariuszom.
  8.    Towarzystwo wykazuje troskę o ochronę praw i rozwój pracowników budujących wartość i reputację instytucji.

  Tekst Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wraz z Uchwałą Zarządu dot. zakresu stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych dostępne są na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem: www.origintfi.com.

  Na podstawie przeprowadzonego przeglądu stwierdzono, że w Towarzystwie są przestrzegane zapisy Zasad Ładu Korporacyjnego.

 • Ogłoszenie nr 2 o otwarciu likwidacji TRAPER Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji

  Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-108), przy ul. Zielnej 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 294964, NIP 1080004198, REGON: 141186082, kapitał zakładowy w wysokości 3.450.000,00 zł w całości opłacony (dalej „TFI”), działając jako likwidator TRAPER Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 1563 (dalej „Fundusz”), niniejszym po raz drugi ogłasza o otwarciu likwidacji Funduszu.

  Pełna treść ogłoszenia jest dostępna w załączniku.

 • Ogłoszenie nr 1 o otwarciu likwidacji TRAPER Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji

  Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-108), przy ul. Zielnej 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 294964, NIP 1080004198, REGON: 141186082, kapitał zakładowy w wysokości 3.450.000,00 zł w całości opłacony (dalej „TFI”), działając jako likwidator TRAPER Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 1563 (dalej „Fundusz”), niniejszym po raz pierwszy ogłasza o otwarciu likwidacji Funduszu.

  Pełna treść ogłoszenia jest dostępna w załączniku.

   

 • Ogłoszenie o zmianie terminu zakończenia likwidacji AKTIVIST Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji

  Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-108), przy ul. Zielnej 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 294964, NIP 1080004198, REGON: 141186082, kapitał zakładowy w wysokości 3.450.000,00 zł w całości opłacony (dalej „TFI”), działając jako likwidator AKTIVIST Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 976 (dalej „Fundusz”), niniejszym ogłasza o zmianie terminu zakończenia likwidacji Funduszu oraz zmianie dnia zamknięcia likwidacji z 9 maja 2019 r. na 23 maja 2019 r.

  Pełna treść ogłoszenia jest dostępna w załączniku.

 • Ogłoszenie nr 3 o otwarciu likwidacji MEDARD Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji

  Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-108), przy ul. Zielnej 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 294964, NIP: 1080004198, REGON: 141186082, z kapitałem zakładowym w wysokości 3.450.000,00 zł w całości opłaconym (dalej jako: „TFI”), działając jako likwidator MEDARD Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI: 1448 (dalej jako: „Fundusz”), niniejszym ogłasza o otwarciu likwidacji Funduszu.

  Pełna treść ogłoszenia jest dostępna w załączniku.

 • Ogłoszenie o zmianie terminu zakończenia likwidacji AKTIVIST Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji

  Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-108), przy ul. Zielnej 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 294964, NIP 1080004198, REGON: 141186082, kapitał zakładowy w wysokości 3.450.000,00 zł w całości opłacony (dalej „TFI”), działając jako likwidator AKTIVIST Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 976 (dalej „Fundusz”), niniejszym ogłasza o zmianie terminu zakończenia likwidacji Funduszu oraz zmianie dnia zamknięcia likwidacji z 9 maja 2019 r. na 23 maja 2019 r.

  Pełna treść ogłoszenia jest dostępna w załączniku.

Umieszczamy na Twoim urządzeniu pliki cookie, celem usprawnienia działania tej strony www. Dowiedz się więcej
zamknij