Aktualności

 • Ogłoszenie nr 2 o otwarciu likwidacji Murapol HRE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji

  Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-108), przy ul. Zielnej 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 294964, NIP: 1080004198, REGON: 141186082, z kapitałem zakładowym w wysokości 4.100.000,00 zł w całości opłaconym (dalej jako: „TFI”), działając jako likwidator Murapol HRE Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji (dalej: "Fundusz"), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI: 1478 (dalej jako: „Fundusz”), niniejszym przekazuje do wiadomości ogłoszenie nr 2 o otwarciu likwidacji Funduszu.

 • Ocena Stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego

  Rada Nadzorcza Origin TFI S.A., po dokonaniu przeglądu funkcjonowania Zasad Ładu Korporacyjnego w spółce oraz zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu spółki z realizacji Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w spółce za rok 2020, pozytywnie oceniła przestrzeganie przez Origin TFI Zasad Ładu Korporacyjnego w 2020 roku.

 • Ogłoszenie nr 1 o otwarciu likwidacji Murapol HRE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji

  Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-108), przy ul. Zielnej 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 294964, NIP: 1080004198, REGON: 141186082, z kapitałem zakładowym w wysokości 4.100.000,00 zł w całości opłaconym (dalej jako: „TFI”), działając jako likwidator Murapol HRE Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI: 1478 (dalej jako: „Fundusz”), niniejszym ogłasza o otwarciu likwidacji Funduszu.
  Pełna treść ogłoszenia jest dostępna w załączniku.

 • Informacja o nowych formularzach

  Niniejszym zawiadamiamy, iż na stronie internetowej Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w zakładce Dokumenty oraz w załączeniu do niniejszego ogłoszenia, przekazane zostały nowe wzory: Formularza Wykupu, Formularza zmiany danych, Wniosku o wpis do Ewidencji Uczestników, Formularza E – oświadczenie innej osoby niż osoba fizyczna o statusie CRS, Formularza C – uzupełnienie oświadczenia o beneficjentach rzeczywistych.

  Formularze przeznaczone są dla Uczestników wszystkich funduszy, zarządzanych przez Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z wyłączeniem First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych.

  Formularze dostępne są również na stronie https://www.origintfi.com/dokumenty

 • Informacja o nowym formularzu


  Niniejszym zawiadamiamy, iż na stronie internetowej Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w zakładce Dokumenty oraz w załączeniu niniejszego ogłoszenia, przekazany został nowy wzór Formularza zmiany danych oraz Wniosku o wpis do Ewidencji Uczestników. W obu formularzach zmianie uległa treść. 

  Formularze przeznaczone są dla Uczestników wszystkich funduszy, zarządzanych przez Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z wyłączeniem First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych.

  Formularze dostępne są również na stronie https://www.origintfi.com/dokumenty

 • Informacje udostępniane przez ORIGIN TFI w sprawie SFDR

 • Ogłoszenie w sprawie wyboru firmy audytorskiej dla FIRST PRIVATE EQUITY FIZ AN

  Zarząd Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Ogłasza konkurs ofert (postępowanie przetargowe) na wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Funduszu First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych za lata 2021-2022 rok w tym dokonywania przeglądów półrocznych sprawozdań finansowych.

  Oferty należy przesłać lub składać do dnia 7 maja 2021 roku do godziny 16.00

 • Przejęcie zarządzania funduszem Infinity Akcji FIZ

  Z dniem 30 stycznia 2021 roku weszły w życie zmiany Statutu Infinity Akcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zgodnie z którymi organem Funduszu staje się Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

  Szczegółowe informacje dla Uczestników publikowane będą w dedykowanej funduszowi zakładce na stronie www.origintfi.com/fundusze

 • Przejęcie zarządzania funduszem Epsilon FIZ AN

  Z dniem 10 grudnia 2020 roku weszły w życie zmiany Statutu Epsilon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, zgodnie z którymi organem Funduszu staje się Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

  Szczegółowe informacje dla Uczestników publikowane będą w dedykowanej funduszowi zakładce na stronie www.origintfi.com/fundusze

 • Przejęcie zarządzania funduszem CC57 FIZ AN

  Z dniem 10 listopada 2020 roku weszły w życie zmiany Statutu CC57 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, zgodnie z którymi organem Funduszu staje się Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

  Szczegółowe informacje dla Uczestników publikowane będą w dedykowanej funduszowi zakładce na stronie www.origintfi.com/fundusze

 • Przejęcie zarządzania funduszem Aria Nowych Technologii FIZ AN

  Z dniem 17 października 2020 roku weszły w życie zmiany Statutu Aria Nowych Technologii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, zgodnie z którymi organem Funduszu staje się Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

  Szczegółowe informacje dla Uczestników publikowane będą w dedykowanej funduszowi zakładce na stronie www.origintfi.com/fundusze

 • Ocena Stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego

  Rada Nadzorcza Origin TFI S.A., po dokonaniu przeglądu funkcjonowania Zasad Ładu Korporacyjnego w spółce oraz zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu spółki z realizacji Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w spółce za rok 2019, pozytywnie oceniła przestrzeganie przez Origin TFI Zasad Ładu Korporacyjnego w 2019 roku.

 • Przejęcie zarządzania funduszem Alfa Real Estate FIZ

  Z dniem 8 czerwca 2020 roku weszły w życie zmiany Statutu Alfa Reat Estate Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zgodnie z którymi organem Funduszu staje się Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

  Szczegółowe informacje dla Uczestników publikowane będą w dedykowanej funduszowi zakładce na stronie www.origintfi.com/fundusze

 • Informacja o zmianach w składzie organów Origin TFI S.A.

  Pragniemy poinformować, iż Pan  Andrzej Wójcik w dniu 02 kwietnia 2020 r. złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Towarzystwa ze skutkiem od dnia 06 kwietnia 2020 r. Jednocześnie chcielibyśmy poinformować, że Rada Nadzorcza Towarzystwa w dniu 06 kwietnia 2020 r. powołała Pana Andrzeja Wójcika do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Towarzystwa.

 • Tarcza Antykryzysowa

  Szanowni Państwo,

  w związku z trudnościami, jakie napotyka sektor przedsiębiorstw w obliczu pandemii koronawirusa, przekazujemy Państwu informacje na temat rozwiązań dostępnych w ramach rządowej „Tarczy Antykryzysowej”. Zostały one opisane w Przewodniku Antykryzysowym dla Przedsiębiorców przygotowanym przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR).
  Link do Przewodnika Antykryzysowego dla Przedsiębiorców PFR: https://pfr.pl/tarcza.html

Umieszczamy na Twoim urządzeniu pliki cookie, celem usprawnienia działania tej strony www. Dowiedz się więcej
zamknij