Aktualności

 • Ogłoszenie nr 1 o otwarciu likwidacji InReturn Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji

 • Ogłoszenie nr 1 o otwarciu likwidacji Greenlight Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji

 • Ogłoszenie nr 1 o otwarciu likwidacji ARIA NOWYCH TECHNOLOGII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji

 • Ogłoszenie nr 2 o otwarciu likwidacji SNIPER Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji

 • Ogłoszenie nr 1 o otwarciu likwidacji SNIPER Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji

  Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 294964, NIP: 1080004198, REGON: 141186082, z kapitałem zakładowym w wysokości 4.100.000,00 zł w całości opłaconym (dalej jako: „Origin TFI”), działając jako likwidator SNIPER Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego  w likwidacji, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy Sekcja ds. rejestrowych pod numerem RFI: 1390 (dalej jako: „Fundusz”), niniejszym przekazuje do wiadomości ogłoszenie nr 1 o otwarciu likwidacji Funduszu.

 • Informacja o zmianie składu Zarządu Origin TFI S.A.

  ORIGIN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje, iż Rada Nadzorcza Towarzystwa w dniu 23 września 2022 r. podjeła Uchwałę Rady Nadzorczej Nr 01/09/2022 o powołaniu Jacka Dekarza - dotychczasowego Wiceprezesa Zarządu Towarzystwa do pełnienia od 01 października 2022 r. funkcji Prezesa Zarządu Towarzystwa.

 • Informacja o zmianie składu Zarządu Origin TFI S.A.

  ORIGIN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 2 września 2022 r. Pan Marek Mikuć złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki, ze skutkiem na dzień 30 września 2022 r. 

 • Ogłoszenie nr 3 o otwarciu likwidacji Małopolska Science Fund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji

 • Ogłoszenie nr 2 o otwarciu likwidacji Małopolska Science Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji

 • Ogłoszenie nr 1 o otwarciu likwidacji Małopolska Science Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji

  Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 294964, NIP: 1080004198, REGON: 141186082, z kapitałem zakładowym w wysokości 4.100.000,00 zł w całości opłaconym (dalej jako: „Origin TFI”), działając jako likwidator Małopolska Science Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy Sekcja ds. rejestrowych pod numerem RFI: 1603 (dalej jako: „Fundusz”), niniejszym przekazuje do wiadomości ogłoszenie nr 1 o otwarciu likwidacji Funduszu.

 • Ocena Stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego

  Rada Nadzorcza Origin TFI S.A. po dokonaniu przeglądu funkcjonowania Zasad Ładu Korporacyjnego w spółce oraz zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu spółki z realizacji Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w spółce za rok 2021 pozytywnie oceniła przestrzeganie przez Origin TFI Zasad Ładu Korporacyjnego w 2021 r. 

 • Ogłoszenie w sprawie wyboru firmy audytorskiej dla FIRST PRIVATE EQUITY FIZ AN

  Zarząd Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Ogłasza konkurs ofert na wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Funduszu First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych za lata 2023-2025 rok w tym dokonywania przeglądów półrocznych sprawozdań finansowych.

  Oferty należy przesłać lub składać do dnia 16 września 2022 roku do godziny 16.00

 • Ogłoszenie nr 3 o otwarciu likwidacji CC57 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji

 • Ogłoszenie nr 2 o otwarciu likwidacji CC57 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji

 • Ogłoszenie nr 1 o otwarciu likwidacji CC57 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji

  Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 294964, NIP: 1080004198, REGON: 141186082, z kapitałem zakładowym w wysokości 4.100.000,00 zł w całości opłaconym (dalej jako: „Origin TFI”), działając jako likwidator CC57 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy Sekcja ds. rejestrowych pod numerem RFI: 1074 (dalej jako: „Fundusz”), niniejszym przekazuje do wiadomości ogłoszenie nr 1 o otwarciu likwidacji Funduszu.

Umieszczamy na Twoim urządzeniu pliki cookie, celem usprawnienia działania tej strony www. Dowiedz się więcej
zamknij