Aktualności

 • Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego

  Pragniemy poinformować, że Rada Nadzorcza Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w Warszawie Uchwałą nr 08/05/2019 z dnia 28 maja 2019 r.:

  W związku z zapisami § 27 Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych z dn. 22 lipca 2014 r. Rada Nadzorcza Towarzystwa przeprowadziła ocenę stosowania przez Towarzystwo i jego organy zasad ładu korporacyjnego w 2018 r.

  Ocenę przeprowadzono w oparciu o dane i informacje przedkładane Radzie Nadzorczej przez Zarząd Towarzystwa. W wyniku przeglądu stwierdzono, że Zarząd Towarzystwa wprowadził „Zasady Ładu Korporacyjnego” określone w dokumencie Komisji Nadzoru Finansowego poprzez wydanie oświadczenia (uchwały), w którym zadeklarował stosowanie ww. Zasad.

  Na podstawie Uchwały Nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 roku w sprawie wydania „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” zostało opracowanych i przyjętych do stosowania lub zaktualizowanych szereg regulacji wewnętrznych, m.in. „Polityka wynagradzania w Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.”, „Procedura udostępniania informacji uczestnikom funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Origin TFI S.A.”

  Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych stanowią zbiór zasad określających właściwe relacje wewnętrzne i zewnętrzne Towarzystwa  w tym relacje z uczestnikami Funduszy zarządzanych przez Towarzystwo, organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.
  Na podstawie oceny Rada stwierdza:
  1.    Zasady Ładu Korporacyjnego stanowią istotny dokument programowy w strategicznej polityce korporacyjnej oraz wpływają na kształtowanie właściwych zasad postępowania Towarzystwa.
  2.    Towarzystwo będąc instytucją zaufania publicznego prowadzi działalność z zachowaniem najwyższej staranności, przykłada szczególną wagę do profesjonalizmu i etyki osób wchodzących w skład organów podmiotów nadzorowanych.
  3.    Dobre relacje Towarzystwa z Uczestnikami budują zaufanie do Towarzystwa, stąd dbałość o Uczestnika i potencjalnych inwestorów jest jednym z nadrzędnych celów strategicznych.
  4.    Rzetelne informowanie uczestników o oferowanych usługach czy produktach w sposób zrozumiały dla przeciętnego odbiorcy z uwzględnieniem ryzyka z nią związanego jest podstawowym obowiązkiem pracowników Towarzystwa i jest realizowany na etapie komunikacji marketingowej oraz nawiązywania stosunku prawnego i doboru odpowiedniej dla klienta usługi czy produktu finansowego.
  5.    Towarzystwo może skutecznie realizować wyznaczone cele strategiczne, dzięki właściwej strukturze organizacyjnej, poddawanej okresowym przeglądom oraz odpowiednim systemem kontroli wewnętrznej, audytu i zarządzania ryzykiem.
  6.    Polityka wynagradzania stanowi istotny element rozwoju i bezpieczeństwa funkcjonowania Towarzystwa i stanowi elementy zapobiegające nadmiernej ekspozycji Towarzystwa na ryzyko.
  7.    Polityka informacyjna Towarzystwa służy budowie właściwych relacji, w szczególności poprzez ułatwianie dostępu do informacji zarówno uczestnikom, jak i akcjonariuszom.
  8.    Towarzystwo wykazuje troskę o ochronę praw i rozwój pracowników budujących wartość i reputację instytucji.

  Tekst Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wraz z Uchwałą Zarządu dot. zakresu stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych dostępne są na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem: www.origintfi.com.

  Na podstawie przeprowadzonego przeglądu stwierdzono, że w Towarzystwie są przestrzegane zapisy Zasad Ładu Korporacyjnego.

 • Ogłoszenie nr 2 o otwarciu likwidacji TRAPER Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji

  Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-108), przy ul. Zielnej 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 294964, NIP 1080004198, REGON: 141186082, kapitał zakładowy w wysokości 3.450.000,00 zł w całości opłacony (dalej „TFI”), działając jako likwidator TRAPER Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 1563 (dalej „Fundusz”), niniejszym po raz drugi ogłasza o otwarciu likwidacji Funduszu.

  Pełna treść ogłoszenia jest dostępna w załączniku.

 • Ogłoszenie nr 1 o otwarciu likwidacji TRAPER Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji

  Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-108), przy ul. Zielnej 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 294964, NIP 1080004198, REGON: 141186082, kapitał zakładowy w wysokości 3.450.000,00 zł w całości opłacony (dalej „TFI”), działając jako likwidator TRAPER Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 1563 (dalej „Fundusz”), niniejszym po raz pierwszy ogłasza o otwarciu likwidacji Funduszu.

  Pełna treść ogłoszenia jest dostępna w załączniku.

   

 • Ogłoszenie o zmianie terminu zakończenia likwidacji AKTIVIST Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji

  Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-108), przy ul. Zielnej 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 294964, NIP 1080004198, REGON: 141186082, kapitał zakładowy w wysokości 3.450.000,00 zł w całości opłacony (dalej „TFI”), działając jako likwidator AKTIVIST Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 976 (dalej „Fundusz”), niniejszym ogłasza o zmianie terminu zakończenia likwidacji Funduszu oraz zmianie dnia zamknięcia likwidacji z 9 maja 2019 r. na 23 maja 2019 r.

  Pełna treść ogłoszenia jest dostępna w załączniku.

 • Ogłoszenie nr 3 o otwarciu likwidacji MEDARD Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji

  Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-108), przy ul. Zielnej 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 294964, NIP: 1080004198, REGON: 141186082, z kapitałem zakładowym w wysokości 3.450.000,00 zł w całości opłaconym (dalej jako: „TFI”), działając jako likwidator MEDARD Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI: 1448 (dalej jako: „Fundusz”), niniejszym ogłasza o otwarciu likwidacji Funduszu.

  Pełna treść ogłoszenia jest dostępna w załączniku.

 • Ogłoszenie o zmianie terminu zakończenia likwidacji AKTIVIST Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji

  Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-108), przy ul. Zielnej 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 294964, NIP 1080004198, REGON: 141186082, kapitał zakładowy w wysokości 3.450.000,00 zł w całości opłacony (dalej „TFI”), działając jako likwidator AKTIVIST Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 976 (dalej „Fundusz”), niniejszym ogłasza o zmianie terminu zakończenia likwidacji Funduszu oraz zmianie dnia zamknięcia likwidacji z 9 maja 2019 r. na 23 maja 2019 r.

  Pełna treść ogłoszenia jest dostępna w załączniku.

 • Informacja o zmianie składu Rady Nadzorczej Origin TFI S.A.

  Pragniemy poinformować, iż w dniu 19 kwietnia 2019 roku w skład Rady Nadzorczej Origin TFI S.A. została powołana Pani Ewa Marzec.

 • Ogłoszenie nr 2 o otwarciu likwidacji MEDARD Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji

  Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-108), przy ul. Zielnej 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 294964, NIP: 1080004198, REGON: 141186082, z kapitałem zakładowym w wysokości 3.450.000,00 zł w całości opłaconym (dalej jako: „TFI”), działając jako likwidator MEDARD Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI: 1448 (dalej jako: „Fundusz”), niniejszym ogłasza o otwarciu likwidacji Funduszu.

  Pełna treść ogłoszenia jest dostępna w załączniku.

 • Poszukujemy i wspieramy innowacyjne spółki i projekty

  Nasze fundusze Venture Capital finansują projekty o wysokim potencjale wzrostu. Stawiamy również na współpracę pomiędzy światem biznesu i nauki, która ma służyć pokonaniu trudności we wprowadzeniu na rynek innowacyjnych produktów i usług kreowanych przez osoby współpracujące z uczelnią (pracownicy, studenci, doktoranci). Chcemy poprzez inwestowanie wywierać pozytywny wpływ na środowisko, społeczeństwo oraz na ekonomię danego regionu.

  Fundusze Venture Capital zarządzane przez Origin TFI finansują mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa na różnym etapie rozwoju (poczynając od etapu Proof of Principle (PoP) poprzez etapy Proof of Concept (PoC), Seed oraz Growth i Expansion) obejmując akcje lub udziały w poszczególnych spółkach. Do aplikowania zapraszamy również projekty, które nie mają jeszcze sformalizowanej postaci w formie spółki. Inwestujemy w spółki z różnych branż.

  DLACZEGO WARTO PODJĄĆ Z NAMI WSPÓŁPRACĘ

  • Zapewniamy profesjonalną i wystandaryzowaną formę współpracy.
  • Wspieramy spółki doświadczeniem naszych zarządzających i managerów w zakresie zarządzania strategicznego, operacyjnego, finansowego oraz marketingu, sprzedaży i promocji.
  • Aktywnie uczestniczymy w podejmowaniu kluczowych decyzji dotyczących rozwoju spółki.
  • Poszukujemy nabywców na etapie wyjścia z inwestycji.
  Szczegółowe informacje publikujemy na stronie www.origintfi.com/finansowanie

  Spółki i projekty z Małopolski zapraszamy do zainteresowania się Funduszem Małopolska Science Fund FIZ AN, który prowadząc działalność inwestycyjną koncentruje się w szczególności na lokowaniu swoich aktywów w inwestycje, które są zlokalizowane na terenie województwa małopolskiego. Szczegółowe informacje dotyczące poszukiwania projektów dla tego Funduszu publikujemy na stronie www.origintfi.com/malopolska-science-fund

 • Ogłoszenie nr 1 o otwarciu likwidacji MEDARD Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji

  Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-108), przy ul. Zielnej 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 294964, NIP: 1080004198, REGON: 141186082, z kapitałem zakładowym w wysokości 3.450.000,00 zł w całości opłaconym (dalej jako: „TFI”), działając jako likwidator MEDARD Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI: 1448 (dalej jako: „Fundusz”), niniejszym ogłasza o otwarciu likwidacji Funduszu.

  Pełna treść ogłoszenia jest dostępna w załączniku.

 • Informacja o zmianie składu Rady Nadzorczej Origin TFI S.A.

  Pragniemy poinformować, iż w dniu 22 marca 2019 roku, rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Origin Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Spółka”) złożył Pan Mariusz Banaszuk.

 • Ogłoszenie nr 3 o otwarciu likwidacji AKTIVIST Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji

  Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-108), przy ul. Zielnej 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 294964, NIP 1080004198, REGON: 141186082, kapitał zakładowy w wysokości 2.850.000,00 zł w całości opłacony (dalej „TFI”), działając jako likwidator AKTIVIST Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 976 (dalej „Fundusz”), niniejszym po raz trzeci ogłasza o otwarciu likwidacji Funduszu.

  Pełna treść ogłoszenia jest dostępna w załączniku.

 • Ogłoszenie nr 3 o otwarciu likwidacji TURUS Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji

  Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-108), przy ul. Zielnej 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 294964, NIP 1080004198, REGON: 141186082, kapitał zakładowy w wysokości 2.850.000,00 zł w całości opłacony, działając jako likwidator TURUS Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI: 1574, niniejszym po raz trzeci ogłasza o otwarciu likwidacji Funduszu.

  Pełna treść ogłoszenia jest dostępna w załączniku.

 • Ogłoszenie nr 3 o otwarciu likwidacji COLIBRIS Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji

  Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-108), przy ul. Zielnej 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 294964, NIP 1080004198, REGON: 141186082, kapitał zakładowy w wysokości 2.850.000,00 zł w całości opłacony, działając jako likwidator COLIBRIS Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI: 1573, niniejszym po raz trzeci ogłasza o otwarciu likwidacji Funduszu.

  Pełna treść ogłoszenia jest dostępna w załączniku.

 • Ogłoszenie nr 2 o otwarciu likwidacji AKTIVIST Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji

  Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-108), przy ul. Zielnej 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 294964, NIP 1080004198, REGON: 141186082, kapitał zakładowy w wysokości 2.850.000,00 zł w całości opłacony (dalej „TFI”), działając jako likwidator AKTIVIST Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 976 (dalej „Fundusz”), niniejszym po raz drugi ogłasza o otwarciu likwidacji Funduszu.

  Pełna treść ogłoszenia jest dostępna w załączniku.

Umieszczamy na Twoim urządzeniu pliki cookie, celem usprawnienia działania tej strony www. Dowiedz się więcej
zamknij