regulamin strony internetowej

§1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin sporządzony został przez Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa, NIP: 1080004198, REGON:141186082, zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 294964, („Towarzystwo”/„Administrator”).
 2. Administratorem Portalu Origin TFI jest Towarzystwo, które zarządza funduszami inwestycyjnymi (zwane dalej łącznie „Fundusze”, z osobna „Fundusz”), w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 157 ze zm.) („Ustawa o Funduszach).
 3. Towarzystwo prowadzi działalność na mocy zezwolenia udzielonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 grudnia 2012 roku.
 4. Nadzór nad Towarzystwem oraz Funduszami sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje i jest stosowany w odniesieniu do Portalu Origin TFI administrowanego przez Towarzystwo.
 6. Odpowiednio Towarzystwo lub Fundusz, mając na uwadze swoje obowiązki wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa m.in. z przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  („RODO”), przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024) („Rozporządzenie”), jak również stosownie do przepisów Ustawy o Funduszach, przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2016 r., poz. 299) („Ustawa o Przeciwdziałaniu”), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) („Ustawa o Świadczeniu”), w ramach działalności polegającej w szczególności na lokowaniu środków pieniężnych zebranych w drodze niepublicznego proponowania nabycia certyfikatów inwestycyjnych w określone w przepisach Ustawy o Funduszach oraz postanowieniach statutu danego Funduszu papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe, będzie w ramach powyżej wskazanej działalności przetwarzać dane osobowe dotyczące uczestników lub osób fizycznych biorących udział w tym procesie (zwani dalej łącznie „Uczestnicy”, z osobna „Uczestnik”), w tym w szczególności: osób fizycznych działających w imieniu danych uczestników np. członków organów spółek kapitałowych, pełnomocników, prokurentów, reprezentantów lub innych podmiotów upoważnionych lub osób współpracujących z Funduszem lub danym Uczestnikiem („Dane Osobowe”). Fundusz będzie przetwarzać Dane Osobowe Uczestników w szczególności w ramach procesu nabycia lub zbycia certyfikatów inwestycyjnych, procesu zapisu na certyfikaty inwestycyjne, procesu prowadzenia odpowiednich ewidencji/rejestrów, przesyłania informacji handlowych, ofertowych itp., jak również w ramach procesu przekazywania informacji związanych z Funduszem w zakresie określonym w statucie Funduszu oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym przekazywania informacji za pomocą Portalu Origin TFI.

§ 2 Zasady korzystania z Portalu Origin TFI

 1. Portal Origin TFI ma jedynie charakter informacyjny. Informacje zamieszczone na Portalu Origin TFI mają charakter ogólnych informacji dotyczących Towarzystwa oraz Funduszy.
 2. W przypadku niektórych Funduszy na Portalu Origin TFI mogą znajdować się dokumenty lub informacje, których opublikowanie na Portalu Origin TFI jest wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz statut Funduszu. W takim wypadku informacje i dokumenty należy oceniać biorąc pod uwagę odpowiednie postanowienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz statutów Funduszy.
 3. Administrator oraz Fundusze nie świadczą usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o Świadczeniu.
 4. Uczestnicy oraz inne osoby fizyczne korzystające z Portalu Origin TFI, działające zarówno w imieniu własnym, jak i na rzecz innych osób („Użytkownicy”), powinny przed rozpoczęciem korzystania z Portalu Origin TFI, zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystanie z Portalu Origin TFI jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz zobowiązaniem się do ich przestrzegania.
 5. Do korzystania z Portalu Origin TFI niezbędne jest posiadanie przez Użytkowników urządzenia z dostępem do sieci internetowej oraz przeglądarki internetowej.
 6. Użytkownicy mają możliwość korzystania z funkcjonalności znajdujących się na Portalu Origin TFI.
 7. Zasoby Portalu Origin TFI, w zakresie w jakim dotyczą Towarzystwa, są ogólnie dostępne dla Użytkowników.
 8. Zasoby Portalu Origin TFI, w zakresie w jakim dotyczą Funduszy są ogólnie dostępne dla Użytkowników, z zastrzeżeniem pkt 9.
 9. Dostęp do zasobów Portalu Origin TFI dotyczących niektórych Funduszy bądź niektórych informacji o Funduszach jest ograniczony wymogiem autoryzacji i przysługuje wyłącznie tym Użytkownikom, którzy są jednocześnie Uczestnikami, oraz którzy otrzymali unikatowe hasło dostępu („Hasło Dostępu”). Dostęp do zasobów Portalu Origin TFI określonych w zdaniu poprzedzającym jest uregulowany w pkt 10 niniejszego Regulaminu.
 10. Użytkownicy, którzy są jednocześnie Uczestnikami otrzymują wraz z pierwszym przydziałem certyfikatów inwestycyjnych danego Funduszu Hasło Dostępu („Posiadacze Hasła Dostępu”), które po wpisaniu w odpowiednie pola na Portalu Origin TFI umożliwia dostęp do wszystkich informacji dotyczących tego Funduszu.
 11. Posiadacze Hasła Dostępu mają obowiązek przechowywać Hasło Dostępu w całkowitej poufności. W sytuacji zagubienia lub powstania innej okoliczności uniemożliwiającej skorzystanie z Hasła Dostępu, Posiadacz Hasła Dostępu jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Administratora o konieczności zablokowania Hasła Dostępu. Administrator po zablokowaniu Hasła Dostępu, wygeneruje nowe Hasło Dostępu i przekaże je danemu Posiadaczowi Hasła Dostępu.

§ 3 Ochrona Danych Osobowych

 1. Fundusz będzie prowadził z Uczestnikiem dodatkową korespondencję drogą elektroniczną, wyłącznie za uprzednią zgodą Uczestnika, wyrażoną w formularzu zapisu na certyfikaty inwestycyjne lub w inny dozwolony sposób, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących formy udzielania odpowiedzi na reklamację, określonych w obowiązującym w Towarzystwie „Regulaminie reklamacji Klientów Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.”. Zgoda taka może być w każdym czasie odwołana przez Uczestnika.
 2. Każdy z Funduszy jest administratorem Danych Osobowych Uczestników, w rozumieniu RODO.
 3. Towarzystwo oraz każdy z Funduszy stosuje szczególne zasady ostrożności związane z zachowaniem prywatności Uczestników i ochroną ich Danych Osobowych, w tym dba o bezpieczeństwo Danych Osobowych udostępnionych przez Uczestników poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych oraz organizacyjnych, w szczególności poprzez wprowadzenie szeregu wewnętrznych procedur, regulaminów, sprawowanie stałej kontroli nad procesem przetwarzania Danych Osobowych Uczestników oraz ograniczenie dostępu do ich Danych Osobowych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia działalności gospodarczej i jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Szczegółowe zasady przetwarzania Danych Osobowych Uczestników zawiera „Polityka Prywatności” dostępna na Portalu Origin TFI, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zastrzeżenia techniczne

 1. Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Portalu Origin TFI, jednakże nie gwarantuje, że Portal Origin TFI będzie działać bez awarii.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego przerwania dostępności Portalu Origin TFI w sieci Internet w momencie wystąpienia awarii. Administrator dochowa wszelkiej należytej staranności w celu jak najszybszego przywrócenia dostępności Portalu Origin TFI.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania czynności konserwacyjnych, związanych z modyfikacją Portalu Origin TFI. Administrator będzie wykonywał prace konserwacyjne w miarę możliwości w godzinach nocnych.

§ 5 Prawa autorskie

Autorskie prawa majątkowe do Portalu Origin TFI, a także znajdujących się na nim utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.), w tym do elementów graficznych takich jak logo Administratora, a także do układu i kompozycji Portalu Origin TFI, przysługują wyłącznie Administratorowi. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników tych utworów lub ich fragmentów, a także oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących Administratorowi bez zgody Administratora.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest udostępniany Użytkownikom za pośrednictwem Portalu Origin TFI.
 2. Administrator może dokonać zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym m.in. z przyczyn technicznych, technologicznych, prawnych, organizacyjnych lub ekonomicznych, a także w związku ze zmianami funkcjonalności Portalu Origin TFI.
 3. W każdym przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu, Administrator publikuje na Portalu Origin TFI aktualne brzmienie Regulaminu.
 4. Zmieniony Regulamin, opublikowany w sposób wskazany w ustępie poprzedzającym, wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, tj. publikacji na Portalu Origin TFI.
 5. Uwagi dotyczące funkcjonowania Portalu Origin TFI, Użytkownik może zgłosić Administratorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@origintfi.com.
 6. Użytkownik jest uprawniony do bezpłatnego złożenia w każdym czasie reklamacji w zakresie związanym z korzystaniem z Portalu Origin TFI. Do składania i rozpoznawania reklamacji w zakresie związanym z korzystaniem z Portalu Origin TFI stosuje się obowiązujący w Towarzystwie „Regulamin reklamacji Klientów Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.”.
 7. Regulamin podlega prawu polskiemu.
 8. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane na mocy prawomocnego orzeczenia sądu za nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
 9. Wszelkie spory dotyczące Regulaminu podlegają rozstrzygnięciu przez właściwy sąd powszechny.
 10. Załącznik nr 1 do Regulaminu stanowi jego integralną część.
 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, tj. publikacji na Portalu Origin TFI.
Załącznik nr 1 do Regulaminu: POLITYKA PRYWATNOŚCI


Umieszczamy na Twoim urządzeniu pliki cookie, celem usprawnienia działania tej strony www. Dowiedz się więcej
zamknij