Aktualności

 • Informacja o zmianie składu Zarządu Origin TFI S.A.

  Pragniemy poinformować, iż w dniu 20 stycznia 2020 roku Pan Radosław Butryn złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Towarzystwa. Rada Nadzorcza Towarzystwa w dniu 20 stycznia 2020 roku powołała Pana Marka Nowickiego do pełnienia funcji Wiceprezesa Zarządu Towarzystwa.

 • Ogłoszenie nr 1 o otwarciu likwidacji ORION Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji

  Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-108), przy ul. Zielnej 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 294964, NIP: 1080004198, REGON: 141186082, z kapitałem zakładowym w wysokości 4.100.000,00 zł w całości opłaconym (dalej jako: „TFI”), działając jako likwidator Orion Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI: 1560 (dalej jako: „Fundusz”), niniejszym ogłasza o otwarciu likwidacji Funduszu.

  Pełna treść ogłoszenia jest dostępna w załączniku.

 • Ogłoszenie nr 1 o otwarciu likwidacji MAGNOLIA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji

  Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-108), przy ul. Zielnej 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 294964, NIP: 1080004198, REGON: 141186082, z kapitałem zakładowym w wysokości 4.100.000,00 zł w całości opłaconym (dalej jako: „TFI”), działając jako likwidator Magnolia Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI: 1612 (dalej jako: „Fundusz”), niniejszym ogłasza o otwarciu likwidacji Funduszu.

  Pełna treść ogłoszenia jest dostępna w załączniku.

 • Ogłoszenie nr 1 o otwarciu likwidacji ORIGIN CAPITAL Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji

  Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-108), przy ul. Zielnej 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 294964, NIP: 1080004198, REGON: 141186082, z kapitałem zakładowym w wysokości 4.100.000,00 zł w całości opłaconym (dalej jako: „TFI”), działając jako likwidator Origin Capital Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI: 1526 (dalej jako: „Fundusz”), niniejszym ogłasza o otwarciu likwidacji Funduszu.

  Pełna treść ogłoszenia jest dostępna w załączniku.

 • Informacja o zmianie składu Zarządu Origin TFI S.A.

  Pragniemy poinformować, iż w dniu 7 stycznia 2020 roku Pan Andrzej Wójcik został delegowany uchwałą Rady Nadzorczej Towarzystwa do wykonywania czynności Prezesa Zarządu Towarzystwa przez okres 3 miesięcy od dnia podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą.

 • Informacja o zmianie składu Rady Nadzorczej Origin TFI S.A.

  Pragniemy poinformować, iż w dniu 2 stycznia 2020 roku Pan Marek Białek oraz Pan Adam Kościółek zostali powołani przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w skład Rady Nadzorczej Towarzystwa.

 • Informacja o zmianach w składzie organów Origin TFI S.A.

  Pragniemy poinformować, iż w dniu 18 grudnia 2019 roku, rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Origin Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Spółka”) złożył Pan Krzysztof Syska, natomiast Pan Krzysztof Mędrala złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Towarzystwa w dniu 19 grudnia 2019 roku ze skutkiem na 31 grudnia 2019 roku.

 • Informacja o zmianie składu Rady Nadzorczej Origin TFI S.A.

  Pragniemy poinformować, iż w dniu 28 listopada 2019 roku Pani Ewa Marzec oraz Pan Radosław Krupniewski złożyli rezygnację z pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej Towarzystwa. Informujemy również, iż Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołało w dniu 13 grudnia 2019 roku Pana Janusza Gronowskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Towarzystwa i powołało Panów Pawła Wieliczko, Andrzeja Wójcika oraz Krzysztofa Syska (Pan Krzysztof Syska od 06.01.2020) w skład Rady Nadzorczej Towarzystwa.

 • Informacja o zmianie składu Rady Nadzorczej Origin TFI S.A.

  Pragniemy poinformować, iż w dniu 26 listopada 2019 roku, rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Origin Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Spółka”) złożył Pan Grzegorz Piotrowski.

 • Informacje dla Uczestników funduszy inwestycyjnych zamkniętych przejętych przez Origin TFI

  Szanowni Państwo,

  W związku z pojawiającymi się pytaniami Uczestników dot. przejęcia zarządzania przez Origin TFI S.A., m.in. następującymi funduszami:

  •    EPEF Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
  •    EPEF 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
  •    MURAPOL HRE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
  •    InPROPERTY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
  •    InRETURN Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.


  wskazujemy, że Origin TFI S.A. odebrało dokumentację ww. funduszy od depozytariusza – BNP Paribas Bank Polska S.A. i potrzebuje czasu na analizę przekazanego materiału w celu ustalenia stanu faktycznego i zaplanowania działań w każdym z tym funduszy, także w ujęciu wykonania wycen aktywów oraz wznawiania wykupów. Wskazujemy, że przed przejęciem zarządzania Funduszami Towarzystwo nie miało dostępu do dokumentacji Funduszu, gdyż jest ona objęta tajemnica zawodową.

  W niedługim czasie, każdy z Uczestników otrzyma indywidualne hasła dostępu do strony internetowej Towarzystwa, gdzie będą podawane aktualności dot. poszczególnych Funduszy.

  W związku z powyższym prosimy Państwa czas na analizę przejętej dokumentacji. Towarzystwo podejmie niezwłoczne działania w zakresie możliwej wyceny aktywów.

 • Informacje dla Uczestników funduszy inwestycyjnych zamkniętych przejętych przez Origin TFI

  Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, iż z dniem 18 listopada 2019 roku Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przejęło od BNP Paribas Bank Polska S.A. zarządzanie funduszami:

  • EPEF Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
  • EPEF 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
  • EMAI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
  • MURAPOL HRE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
  • OSTINATO FUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
  • InPROPERTY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
  • InRETURN Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
  Przejęcie zarządzania ww. funduszami nastąpiło w wyniku podpisania umów przejęcia funduszy przez Origin TFI S.A. oraz BNP Paribas Bank Polska S.A. depozytariusza funduszy, który w wyniku decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 sierpnia 2019 roku - dotyczącej cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności towarzystwu funduszy inwestycyjnych, które pierwotnie zarządzało funduszami - oraz na podstawie art. 68 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r.  poz. 1355 z późn. zm.) reprezentował fundusze oraz prowadził ich sprawy, do momentu przejęcia przez w Origin TFI S.A.

  Uzyskanie przez Uczestników dostępu do stron dedykowanych funduszom
  Pragniemy równocześnie poinformować, że obecnie aktualności i publikowane dokumenty dotyczące funduszy Uczestnicy mogą śledzić na stronie internetowej Origin TFI. Informacje dotyczące funduszy są zamieszczane na dedykowanej dla danego funduszu podstronie znajdującej się w zakładce "Fundusze" https://www.origintfi.com/fundusze.

  Dostęp do informacji dotyczących funduszy ograniczony jest wymogiem autoryzacji i przysługuje wyłącznie Uczestnikom danego funduszu. Indywidualne hasła dostępu umożliwiające dostęp do podstrony funduszy zostaną przesłane Uczestnikom listownie, na adresy korespondencyjne wskazane w ewidencji Uczestników funduszu otrzymanej przez Origin TFI od Depozytariusza.

  Towarzystwo wskazuje, że formularze związane z obsługą Uczestników (formularze zmiany danych, wpisu nowego Uczestnika do Ewidencji, wykupu) udostępniane przez Saturn TFI S.A. oraz BNP Paribas Bank Polska S.A. nie pozostają aktualne. Origin TFI S.A. udostępnia Państwu nowe formularze. Formularze można pobrać ze strony internetowej www.origintfi.com lub otrzymać je w siedzibie Towarzystwa.

  Składanie nowych wniosków o wykup certyfikatów inwestycyjnych
  Informujemy Uczestników chcących złożyć nowe wnioski o wykup certyfikatów inwestycyjnych funduszy, że mogą tego dokonać korzystając z formularzy zamieszczonych na stronie https://www.origintfi.com/dokumenty.

  W celu złożenia żądania wykupu należy dostarczyć do Origin TFI następujące formularze:
  • Formularz wykupu - wniosek obejmujący żądanie wykupu certyfikatów inwestycyjnych
  • Dla osób fizycznych należy dołączyć:
   • Formularz A - Oświadczenie osoby fizycznej o statusie FATCA
   • Formularz D - Oświadczenie osoby fizycznej o statusie CRS
  • Dla osób innych niż osoby fizyczne (spółki, fundacje i inne podmioty) należy dołączyć:
   • Formularz B - Oświadczenie innej osoby niż osoba fizyczna o statusie FATCA
   • Formularz C - Uzupełnienia danych o beneficjentach rzeczywistych (o ile na formularzu wykupu zabrakło miejsca na wpisanie kolejnych beneficjentów)
   • Formularz E - Oświadczenie innej osoby niż osoba fizyczna o statusie CRS
  Podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika składany na formularzach powinien zostać poświadczony notarialnie albo złożony w obecności upoważnionego pracownika Origin TFI.

  Oryginał ww. formularzy należy złożyć w osobiście w siedzibie Origin TFI lub z podpisem poświadczonym notarialnie przesłać za pośrednictwem poczty/kuriera na adres:
  Origin TFI S.A.
  Ul. Zielna 37
  00-108 Warszawa

  Pisemne żądanie wykupu może zostać podpisane przez pełnomocnika z zastrzeżeniem, iż podpis osoby udzielającej pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika winien być poświadczony przez notariusza a egzemplarz pełnomocnictwa dostarczony do Towarzystwa w formie określonej Statutem Funduszu.

  Informacja o administratorze danych osobowych
  Informacje o administratorze danych osobowych, przesłankach i prawach przysługujących osobom, których dane przetwarzane są przez Origin Towarzystwo Funduszu Inwestycyjnych S.A. oraz zarządzane przez Towarzystwo fundusze inwestycyjne dostępne są na stronie https://www.origintfi.com/rodo oraz zostaną przesłane listownie do Uczestników przejętych funduszy na adresy korespondencyjne wskazane w ewidencji Uczestników funduszu otrzymanej przez Origin TFI od Depozytariuszy.

  Kontakt z Origin TFI
  W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt za pośrednictwem Formularza Kontaktowego dostępnego na stronie https://www.origintfi.com/kontakt

 • Przejęcie zarządzania funduszem RWS FIZ

  Informujemy, że Origin Towarzystwo Fundusz Inwestycyjny S.A. przejęło zarządzanie funduszem RWS FIZ.

  Z dniem 6 listopada 2019 roku weszły w życie zmiany Statutu RWS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zgodnie z którymi organem Funduszu staje się Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

  Szczegółowe informacje dla Uczestników publikowane będą w dedykowanej funduszowi zakładce na stronie www.origintfi.com/fundusze
   

 • Origin TFI przejmuje osiem funduszy inwestycyjnych zamkniętych

  Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna złożyło do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgłaszenie zamiaru koncentracji polegającej na przejęciu zarządzania funduszami ośmiu funduszy inwestycyjnych zamkniętych (w trybie art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi).

  Zgłoszenie dotyczy funduszu RWS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w przypadku którego przejęcie ma nastąpić od Q Securities Spółki Akcyjnej oraz funduszy EPEF Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, EPEF 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, EMAI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, MURAPOL HRE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, OSTINATO FUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, InPROPERTY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, InRETURN Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, w przypadku których przejęcie ma nastąpić od BNP Paribas Bank Polska Spółki Akcyjnej.

  Fundusze są do czasu przejęcia reprezentowane przez Depozytariuszy.

  Po przejęciu funduszy, a wraz z nimi ewidencji Uczestników Origin TFI powiadomi Uczestników o fakcie przejęcia oraz prześle informacje dotyczące sposobu uzyskania dostępu do informacji o funduszu przez stronę internetową www.origintfi.com. Strony internetowe dedykowane przejmowanym funduszą zostaną uruchomione po przejęciu zarządzania przez Origin TFI.

 • Informacja o zmianie składu Rady Nadzorczej Origin TFI S.A.

  ragniemy poinformować, iż w dniu 23 października 2019 roku w skład Rady Nadzorczej Origin TFI S.A. został powołany Pan Radosław Krupniewski.

 • Ogłoszenie w sprawie nawiązania współpracy z podmiotami specjalizującymi się w doradztwie w zakresie postępowania egzekucyjnego

  Szanowni Państwo,
  poszukujemy podmiotów zainteresowanych współpracą z Origin TFI w zakresie:

  DORADZTWA W ZAKRESIE POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO

  Nasze oczekiwania:

  • ugruntowane doświadczenie w zakresie doradztwa na rzecz wierzycieli w zakresie podejmowania skutecznych działań egzekucyjnych względem dłużników osobistych i rzeczowych,
  • ugruntowane doświadczenie w zakresie egzekucji z ruchomości i nieruchomości.

  Zakres współpracy:
  • doradztwo w zakresie analizy potencjalnych działań egzekucyjnych pod kątem ich skuteczności oraz analiza poszczególnych ryzyk związanych z prowadzonymi na zlecenie funduszy zarządzanych przez Towarzystwo postępowań egzekucyjnych, przygotowania do wszczęcia egzekucji oraz nadzorowania prowadzonych postępowań egzekucyjnych pod kątem interesu wierzyciela,
  • bieżące wsparcie w zakresie tworzenia dokumentacji prawnej związanej z postępowaniami egzekucyjnymi,
  • ustalanie taktyki prowadzenia postępowania egzekucyjnego.
  Podmioty zainteresowane współpracą z Origin TFI w ww. zakresie zapraszamy do składania ofert.

  Zawartość oferty:
  • opis doświadczenia,
  • w przypadku posiadania możliwe referencje/opinie,
  • posiadane OC,
  • oferta cenowa,
  • w przypadku podmiotów podlegających obowiązkowej rejestracji zawodowej przez właściwy organ – dane organu rejestrowego oraz numer we właściwym rejestrze,
  • proponowany wzór umowy.
  Oferty prosimy wysyłać na adres biuro@origintfi.com w terminie do 20 września 2019r. Informacje niezbędne do przygotowania oferty można uzyskać pod numerem telefonu 22 395-73-40 oraz adresem e-mail biuro@origintfi.com.

Umieszczamy na Twoim urządzeniu pliki cookie, celem usprawnienia działania tej strony www. Dowiedz się więcej
zamknij