Polityka prywatności

stosowanie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz krajowych przepisów o ochronie danych osobowych.

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje i jest stosowana w odniesieniu do Portalu Origin TFI, zdefiniowanego w pkt 2, oraz wszystkich funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa, NIP: 1080004198, REGON:141186082 („Towarzystwo”), zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 294964.

Stosownie do przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), administratorem danych osobowych, w związku z prowadzeniem działalności przez fundusze inwestycyjne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 157 ze zm.) („Ustawa o Funduszach”) są fundusze inwestycyjne.
 1. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje i jest stosowana przez wszystkie fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo (zwane dalej łącznie „Fundusze”, z osobna „Fundusz”). Odpowiednio Towarzystwo lub Fundusz, mając na uwadze swoje obowiązki wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa m.in. z przepisów RODO, przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024) („Rozporządzenie”), jak również stosownie do przepisów Ustawy o Funduszach, przepisów Ustawy  o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu („Ustawa o Przeciwdziałaniu”), Ustawy dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz.U. 2015, poz.1712 ze zm.) („Ustawa FATCA”), Ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. 2017. Poz. 648) („Ustawa CRS”), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) („Ustawa o Świadczeniu”), w ramach działalności polegającej w szczególności na lokowaniu środków pieniężnych zebranych w drodze niepublicznego proponowania nabycia certyfikatów inwestycyjnych w określone w przepisach Ustawy o Funduszach oraz postanowieniach statutu danego Funduszu papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe, będzie w ramach powyżej wskazanej działalności przetwarzać dane osobowe dotyczące uczestników lub osób fizycznych biorących udział w tym procesie (zwani dalej łącznie „Uczestnicy”, z osobna „Uczestnik”), w tym w szczególności: osób fizycznych działających w imieniu danych uczestników np. członków organów spółek kapitałowych, pełnomocników, prokurentów, reprezentantów lub innych podmiotów upoważnionych lub osób współpracujących z Funduszem lub danym Uczestnikiem („Dane Osobowe”). Fundusz będzie przetwarzać Dane Osobowe Uczestników w szczególności w ramach procesu nabycia lub zbycia certyfikatów inwestycyjnych, procesu zapisu na certyfikaty inwestycyjne, procesu prowadzenia odpowiednich ewidencji/rejestrów, przesyłania informacji handlowych, ofertowych itp., jak również w ramach procesu przekazywania informacji związanych z Funduszem w zakresie określonym w statucie Funduszu oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym przekazywania informacji za pomocą Portalu Origin TFI, zdefiniowanego w pkt 2.
 2. Uczestnicy oraz inne osoby fizyczne korzystające ze strony internetowej www.origintfi.com („Portal Origin TFI”), działające zarówno w imieniu własnym, jak i na rzecz innych osób („Użytkownicy”), mają możliwość korzystania z funkcjonalności znajdujących się na Portalu Origin TFI.
 3. Zasoby Portalu Origin TFI, w zakresie w jakim dotyczą Towarzystwa, są ogólnie dostępne dla Użytkowników.
 4. Zasoby Portalu Origin TFI, w zakresie w jakim dotyczą Funduszy są ogólnie dostępne dla Użytkowników, z zastrzeżeniem pkt 5.
 5. Dostęp do zasobów Portalu Origin TFI dotyczących niektórych Funduszy, bądź niektórych informacji o Funduszach jest ograniczony wymogiem autoryzacji i przysługuje wyłącznie tym Użytkownikom, którzy są jednocześnie Uczestnikami, oraz którzy otrzymali unikatowe hasło dostępu („Hasło Dostępu”). Dostęp do zasobów Portalu Origin TFI określonych w zdaniu poprzedzającym jest uregulowany w pkt 6 niniejszej Polityki Prywatności.
 6. Użytkownicy, którzy są jednocześnie Uczestnikami otrzymują wraz z pierwszym przydziałem certyfikatów inwestycyjnych danego Funduszu Hasło Dostępu („Posiadacze Hasła Dostępu”), które po wpisaniu w odpowiednie pola na Portalu Origin TFI umożliwia dostęp do podstrony dotyczącej tego Funduszu.
 7. Fundusz będzie prowadził z Uczestnikiem dodatkową korespondencję drogą elektroniczną, wyłącznie za uprzednią zgodą Uczestnika, wyrażoną w formularzu zapisu na certyfikaty inwestycyjne lub w inny dozwolony sposób, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących formy udzielania odpowiedzi na reklamację, określonych w obowiązującym w Towarzystwie „Regulaminie reklamacji Klientów Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.”. Zgoda taka może być w każdym czasie odwołana przez Uczestnika.
 8. Każdy z Funduszy jest administratorem Danych Osobowych Uczestników, w rozumieniu RODO.
 9. Każdy z Funduszy (jako usługodawca w rozumieniu Ustawy o Świadczeniu) stosuje szczególne zasady ostrożności związane z zachowaniem prywatności Uczestników i ochroną ich Danych Osobowych, w tym dba o bezpieczeństwo Danych Osobowych udostępnionych przez Uczestników poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych oraz organizacyjnych.
 10. W szczególności Fundusz zabezpiecza Dane Osobowe Uczestników przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, poprzez wprowadzenie szeregu wewnętrznych procedur, regulaminów itp.
 11. Fundusz sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania Danych Osobowych Uczestników oraz ogranicza dostęp do ich Danych Osobowych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia działalności gospodarczej i jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
 12. Fundusz zapewnia Uczestnikom realizację uprawnień wynikających z RODO, w szczególności prawo do żądania dostępu do danych ich dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia ich danych osobowych.
 13. Dane Osobowe Uczestników są zbierane, gromadzone, wykorzystywane i przetwarzane jedynie w niezbędnym zakresie wynikającym z prowadzonej przez Fundusze działalności gospodarczej polegającej na lokowaniu środków pieniężnych zebranych w drodze niepublicznego proponowania nabycia certyfikatów inwestycyjnych w określone w przepisach Ustawy o Funduszach papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe, oraz zgodnie z wymogami wskazanymi w odrębnych przepisach w następujących celach:
  a)    wykonywania umów zawartych z Uczestnikami Funduszy;
  b)    analitycznych;
  c)     marketingowych, w tym marketingu własnych usług i produktów;
  d)    wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Towarzystwie oraz Funduszach, wynikających w szczególności z Ustawy o Funduszach, Ustawy o Przeciwdziałaniu, Ustawy FATCA, Ustawy CRS.
 14. Towarzystwo oraz Fundusze przetwarzają w ramach swojej działalności następujące kategorie danych klientów:
  a)    Dane identyfikacyjne;
  b)    Dane teleadresowe;
  c)    Dane finansowe;
  d)    Dane potrzebne do identyfikacji tożsamości podmiotu danych;
  Wyżej wymienione dane nie są jednak gromadzone za pośrednictwem Portalu Origin TFI.
 15. Dane Osobowe Uczestników mogą być wykorzystywane przez Fundusz do celów marketingowych, a w szczególności do przesyłania, zamieszczania i otrzymywania informacji handlowych dotyczących działalności Funduszu drogą elektroniczną, wyłącznie po wyrażeniu przez Uczestnika zgody na takie przetwarzanie, do momentu wycofania zgody.
 16. Dane Osobowe Uczestników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości. W ramach swojej działalności Towarzystwo oraz Fundusze przekazują dane osobowe Uczestników następującym podmiotom:
  a)    organom administracji Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej, na mocy obowiązków nałożonych na Towarzystwo oraz Fundusze w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym m.in. w Ustawie o Przeciwdziałaniu, Ustawie FATCA, Ustawie CRS;
  b)    podmiotom z którymi Towarzystwo lub Fundusze zawarły stosowną umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych celem wypełnienia ciążących na administratorze danych osobowych obowiązków prawnych, takie jak: dystrybutorzy certyfikatów inwestycyjnych, podmioty świadczące usługi księgowe, informatyczne oraz usługi marketingowe na rzecz Towarzystwa i Funduszy, biegli rewidenci w związku z audytem sprawozdań finansowych Towarzystwa i Funduszy.
 17. Fundusz zapewnia Uczestnikom możliwość usunięcia własnych Danych Osobowych z danego zbioru Danych Osobowych Uczestników danego Funduszu w przypadku, gdy dane te nie są już niezbędne do celów wykonania umowy z Funduszami lub innych celów, w których zostały zebrane i były przetwarzane oraz nie istnieją nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania tych danych, w szczególności nie wcześniej niż po zbyciu przez danego Uczestnika wszystkich certyfikatów inwestycyjnych danego Funduszu. Jednakże Fundusz ma prawo do zachowania (zarchiwizowania) konkretnych Danych Osobowych danego Uczestnika, o ile:
  a)     wymagają tego powszechnie obowiązujące przepisy prawa;
  b)     przetwarzanie danych jest konieczne dla ustalania, dochodzenia i obrony przez Towarzystwo i/lub Fundusze ich roszczeń;
  c)    są przetwarzane dla celów statystycznych i raportowania wewnętrznego.
 18. Towarzystwo wykorzystuje pliki cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Portalu Origin TFI przez Użytkownika. Pliki cookies wykorzystywane są w szczególności w celu:
  a)    gromadzenia anonimowych informacji statystycznych związanych z korzystaniem z Portalu Origin TFI przez Użytkownika,
  b)    reklamowania usług Towarzystwa w Portalu Origin TFI i w internecie m.in. z wykorzystaniem remarketingu za pomocą Google Analytics (reklamy wyświetlają dostawcy zewnętrzni),
  c)    reklamowania usług Towarzystwa z wykorzystaniem informacji o historii odwiedzin w Portalu Origin TFI zapisanych w plikach cookies utworzonych przez Towarzystwo i dostawców zewnętrznych.
  d)    Stosowana przez Użytkownika przeglądarka internetowa powinna zawierać możliwość dostosowania ustawień dotyczących plików typu cookies do preferencji użytkownika, w szczególności do zablokowania możliwości przechowywania takich plików w urządzeniu końcowym Użytkownika lub informowania o każdorazowym ich zamieszczeniu. Szczegółowe informacje dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 19. Towarzystwo zbiera informacje dotyczące korzystania z Portalu Origin TFI oraz adresy IP użytkowników w logach dostępowych. Informacje te są wykorzystywane w celach technicznych związanych z administracją serwerów oraz w celach statystycznych.
 20. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi Załącznik nr 1 do „Regulaminu strony internetowej www.origintfi.com” oraz stanowi jego integralną część.
 21. Polityka Prywatności jest udostępniana Użytkownikom za pośrednictwem Portalu Origin TFI.
 22. Towarzystwo może dokonać zmiany Polityki Prywatności z ważnych przyczyn, w tym m.in. z przyczyn technicznych, technologicznych, prawnych, organizacyjnych lub ekonomicznych, a także w związku ze zmianami funkcjonalności Portalu Origin TFI.
 23. W każdym przypadku wprowadzenia zmian do Polityki Prywatności, Towarzystwo publikuje na Portalu Origin TFI aktualne brzmienie Polityki Prywatności.
 24. Zmieniona Polityka Prywatności, opublikowana w sposób wskazany w pkt 21, wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, tj. publikacji na Portalu Origin TFI.


Umieszczamy na Twoim urządzeniu pliki cookie, celem usprawnienia działania tej strony www. Dowiedz się więcej
zamknij