Aktualności

 • Ogłoszenie nr 3 o otwarciu likwidacji InReturn Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji

 • Ogłoszenie nr 3 o otwarciu likwidacji Aria Nowych Technologii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji

 • Ogłoszenie nr 3 o otwarciu likwidacji Greenlight Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji

 • Ogłoszenie nr 2 o otwarciu likwidacji Greenlight Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji

 • Ogłoszenie nr 2 o otwarciu likwidacji InReturn Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji

 • Ogłoszenie nr 2 o otwarciu likwidacji ARIA NOWYCH TECHNOLOGII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji

 • Ogłoszenie nr 3 o otwarciu likwidacji SNIPER Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji

 • Ogłoszenie nr 1 o otwarciu likwidacji InReturn Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji

 • Ogłoszenie nr 1 o otwarciu likwidacji Greenlight Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji

 • Ogłoszenie nr 1 o otwarciu likwidacji ARIA NOWYCH TECHNOLOGII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji

 • Ogłoszenie nr 2 o otwarciu likwidacji SNIPER Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji

 • Ogłoszenie nr 1 o otwarciu likwidacji SNIPER Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji

  Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 294964, NIP: 1080004198, REGON: 141186082, z kapitałem zakładowym w wysokości 4.100.000,00 zł w całości opłaconym (dalej jako: „Origin TFI”), działając jako likwidator SNIPER Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego  w likwidacji, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy Sekcja ds. rejestrowych pod numerem RFI: 1390 (dalej jako: „Fundusz”), niniejszym przekazuje do wiadomości ogłoszenie nr 1 o otwarciu likwidacji Funduszu.

 • Informacja o zmianie składu Zarządu Origin TFI S.A.

  ORIGIN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje, iż Rada Nadzorcza Towarzystwa w dniu 23 września 2022 r. podjeła Uchwałę Rady Nadzorczej Nr 01/09/2022 o powołaniu Jacka Dekarza - dotychczasowego Wiceprezesa Zarządu Towarzystwa do pełnienia od 01 października 2022 r. funkcji Prezesa Zarządu Towarzystwa.

 • Informacja o zmianie składu Zarządu Origin TFI S.A.

  ORIGIN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 2 września 2022 r. Pan Marek Mikuć złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki, ze skutkiem na dzień 30 września 2022 r. 

 • Ogłoszenie nr 3 o otwarciu likwidacji Małopolska Science Fund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji

Umieszczamy na Twoim urządzeniu pliki cookie, celem usprawnienia działania tej strony www. Dowiedz się więcej
zamknij