Aktualności

 • Procedura uczestniczenia i głosowania na zgromadzeniach organów stanowiących z instrumentów finansowych lub udziałów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  Pragniemy poinformować, iż Uchwałą nr 03/11/2016 Origin TFI S.A. ("Towarzystwo") z dnia 3 listopada 2016 r., zaktualizowano i przyjęto tekst jednolity „Procedury uczestniczenia i głosowania na zgromadzeniach organów stanowiących z instrumentów finansowych lub udziałów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.” ("Procedura").
  Aktualizacja wynika z konieczności odzwierciedlenia w Procedurze zmiany nazwy Towarzystwa.

  W załączeniu do niniejszego oświadczenia znajduje się treść obowiązującej od 3 listopada 2016 r. "Procedury uczestniczenia i głosowania na zgromadzeniach organów stanowiących z instrumentów finansowych lub udziałów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.".
   

 • Regulamin zarządzania Konfliktami Interesów

  Pragniemy poinformować, iż Uchwałą nr 13/10/2016 Origin TFI S.A. ("Towarzystwo") z dnia 27 października 2016 r., zaktualizowano i przyjęto tekst jednolity „Regulaminu zarządzania Konfliktami Interesów” ("Regulamin").
  Aktualizacja wynika z konieczności odzwierciedlenia w Regulaminie zmiany nazwy Towarzystwa.

  W załączeniu do niniejszego oświadczenia znajduje się treść obowiązującego od 27 października 2016 r. "Regulaminu zarządzania konfliktami interesów".

 • Regulamin Reklamacji Klientów Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz Funduszy Inwestycyjnych zarządzanych przez Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (NIEAKTUALNY)

 • Regulamin strony internetowej www.origintfi.com

  Pragniemy poinformować, iż Uchwałą nr 11/10/2016 Zarządu Origin TFI S.A. ("Towarzystwo") z dnia 27 października 2016 r., zatwierdzono nową treść „Regulaminu strony internetowej www.origintfi.com” ("Regulamin"), który stanowi załącznik Nr 1 przedmiotowej uchwały.

  Integralną częścią Regulaminu jest stanowiąca załącznik do Regulaminu "Polityka prywatności".

 • Informacja o zmianie nazwy Towarzystwa

  UUprzejmie informujemy, iż w dniu 20 października 2016 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmianę nazwy Warsaw Equity Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej (wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000294964) na Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna („Towarzystwo”).

  Jednocześnie przypominamy, że od dnia 10 października 2016 r. Towarzystwo zmieniło adres siedziby. Aktualnie siedziba Towarzystwa znajduje się w budynku przy ul. Zielnej 37 (Budynek B, IV piętro), 00-108 Warszawa.

  Aktualne dane kontaktowe Towarzystwa przedstawiają się następująco:
   

  Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  ul. Zielna 37 (Budynek B, IV piętro), 00-108 Warszawa
  Numer telefonu: (22) 395 7340
  Numer fax: (22) 395 7359
  www.origintfi.com
  biuro@origintfi.com


  Mając na uwadze zmianę adresu Towarzystwa oraz zmianę numeru telefonu i faxu, zwracamy uwagę, że od dnia 10 października 2016 r. uległy zmianie również adresy funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo („Fundusze”).

  Adresem siedziby wszystkich funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo od dnia 10 października 2016 r. jest adres siedziby Towarzystwa, tj. ul. Zielna 37 (IV piętro), 00-108 Warszawa.
   

  Od dnia 10 października 2016 r. wszelką korespondencję do Towarzystwa oraz Funduszy prosimy kierować na powyższy adres.

 • Regulamin zarządzania Konfliktami Interesów (NIEAKTUALNY)

  Pragniemy poinformować, iż Uchwałą nr 06/09/2016 Zarządu Warsaw Equity TFI S.A. ("Towarzystwo") z dnia 14 września 2016 r., uchylono, z dniem 15 września 2016 r., obowiązujący dotychczas "Regulamin postępowania w przypadku powstania konfliktu interesów" oraz zatwierdzono „Regulamin zarządzania Konfliktami Interesów.

  W załączeniu do niniejszego oświadczenia znajduje się treść obowiązującego od 15 września 2016 r. "Regulaminu zarządzania konfliktami interesów".

 • FORMULARZE - WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI (NIEAKTUALNE)

  Szanowni Państwo,

  W załączeniu przekazujemy Formularze - wniosek o wpis do Ewidencji Uczestników dedykowane dla poszczególnych Funduszy (AKTIVIST FIZ, ATUT Obligacji Korporacyjnych FIZ Aktywów Niepublicznych, Grand Sea Investments FIZ Aktywów Niepublicznych).
   

  Wnioskującym o wpis do Ewidencji Uczestników jest podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej), który na podstawie umowy zobowiązującej do przeniesienia praw z certyfikatów inwestycyjnych, umowy darowizny, działu spadku, oświadczenia o nabyciu spadku, lub na innej postawie nabył prawo do certyfikatów inwestycyjnych Funduszu lub nabędzie prawo do certyfikatów inwestycyjnych Funduszu po dokonaniu odpowiedniego wpisu do Ewidencji.

 • FORMULARZE - WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI (NIEAKTUALNE)

  Szanowni Państwo,

  W załączeniu przekazujemy Formularze - wniosek o wpis do Ewidencji Uczestników dedykowane dla poszczególnych Funduszy (N FIZ Aktywów Niepublicznych, Novo Venture Capital FIZ Aktywów Niepublicznych, ODRA FIZ Aktywów Niepublicznych).
   

  Wnioskującym o wpis do Ewidencji Uczestników jest podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej), który na podstawie umowy zobowiązującej do przeniesienia praw z certyfikatów inwestycyjnych, umowy darowizny, działu spadku, oświadczenia o nabyciu spadku, lub na innej postawie nabył prawo do certyfikatów inwestycyjnych Funduszu lub nabędzie prawo do certyfikatów inwestycyjnych Funduszu po dokonaniu odpowiedniego wpisu do Ewidencji.

 • FORMULARZE - WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI (NIEAKTUALNE)

  Szanowni Państwo,

  W załączeniu przekazujemy Formularze - wniosek o wpis do Ewidencji Uczestników dedykowane dla poszczególnych Funduszy (S FIZ Aktywów Niepublicznych, VESTOR GLOBAL BONDS FIZ Aktywów Niepublicznych, Warsaw Equity PE Fund I FIZ Aktywów Niepublicznych).
   

  Wnioskującym o wpis do Ewidencji Uczestników jest podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej), który na podstawie umowy zobowiązującej do przeniesienia praw z certyfikatów inwestycyjnych, umowy darowizny, działu spadku, oświadczenia o nabyciu spadku, lub na innej postawie nabył prawo do certyfikatów inwestycyjnych Funduszu lub nabędzie prawo do certyfikatów inwestycyjnych Funduszu po dokonaniu odpowiedniego wpisu do Ewidencji.

 • Regulamin strony internetowej www.warsawequitytfi.com (NIEAKTUALNY)

  Pragniemy poinformować, iż Uchwałą nr 05/05/2016 Zarządu Warsaw Equity TFI S.A. ("Towarzystwo") z dnia 6 maja 2016 r., zatwierdzono nową treść „Regulaminu strony intwrnetowej www.warsawequitytfi.com” ("Regulamin"), który stanowi załącznik Nr 1 przedmiotowej uchwały.

  Integralną częścią Regulaminu jest stanowiąca załącznik do Regulaminu "Polityka prywatności".

 • „Regulamin Reklamacji Klientów Warsaw Equity Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz Funduszy Inwestycyjnych zarządzanych przez Warsaw Equity Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.” (NIEAKTUALNY)

  Pragniemy poinformować, iż Uchwałą nr 01/05/2016 Zarządu Warsaw Equity TFI S.A. ("Towarzystwo") z dnia 6 maja 2016 r., zatwierdzono nową treść „Regulaminu Reklamacji Klientów Warsaw Equity Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz Funduszy Inwestycyjnych zarządzanych przez Warsaw Equity Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.”, który stanowi załącznik Nr 1 przedmiotowej uchwały.

 • Nowa Procedura uczestniczenia i głosowania na zgromadzeniach organów stanowiących z instrumentów finansowych lub udziałów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych funduszy zarządzanych przez Warsaw Equity TFI S.A (NIEAKTUALNA).  Uprzejmie informujemy, iż w dniu 6 maja 2016 r. Zarząd Warsaw Equity Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("Towarzystwo") Uchwałą Nr 04/05/2016 uchylił dotychczasową "Procedurę uczestniczenia i głosowania na zgromadzeniach organów stanowiących z instrumentów finansowych lub udziałów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych funduszy zarządzanych przez Warsaw Equity TFI S.A." oraz zatwierdził nową "Procedurę uczestniczenia i głosowania na zgromadzeniach organów stanowiących z instrumentów finansowych lub udziałów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych funduszy zarządzanych przez Warsaw Equity TFI S.A.".

 • Oświadczenie FATCA

  Informacja dla Uczestników funduszy zarządzanych przez Warsaw Equity TFI S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Fundusze WARSAW EQUITY”)

  Działając w imieniu WARSAW EQUITY Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: „Towarzystwo”) i Funduszy WARSAW EQUITY pragniemy poinformować, że z dniem 1 grudnia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem RP a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA.

  Zgodnie z Ustawą FATCA Towarzystwo oraz Fundusze WARSAW EQUITY zobowiązane są w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie Ustawy FATCA, tj. do 1 grudnia 2016 r. do identyfikacji Uczestników Funduszy WARSAW EQUITY w zakresie posiadania statusu Podatnika Stanów Zjednoczonych oraz informowania ministra właściwego ds. finansów publicznych lub organu upoważnionego o tym statusie w celu przekazania tych informacji przez wyżej wymienione organy do administracji podatkowej Stanów Zjednoczonych.

  Na podstawie przepisów Ustawy FATCA, Towarzystwo i Fundusze WARSAW EQUITY zobowiązane są do pozyskania od Uczestników Funduszy WARSAW EQUITY, którzy w okresie od dnia 1 lipca 2014 r. nabyli certyfikaty inwestycyjne Funduszy WARSAW EQUITY objęte obowiązkiem identyfikacji Towarzystwo zgodnie z Umową FATCA, informacji w formie oświadczeń o spełnianiu lub niespełnianiu przez Uczestnika warunków definicji Podatnika Stanów Zjednoczonych.

  Uczestnicy Funduszy WARSAW EQUITY mają obowiązek złożenia takiego oświadczenia, a także jego aktualizacji w przypadku zmiany stanu faktycznego powodującego nieaktualność przedstawionych w oświadczeniu danych. Formularz Oświadczenie FATCA znajduje się w załączeniu niniejszego ogłoszenia (dalej jako: "Formularz").

  Po otrzymaniu wypełnionego przez Państwa Formularza Towarzystwo dokona weryfikacji przekazanych informacji i może wystąpić do Państwa o przekazanie dodatkowych dokumentów, w celu potwierdzenia Państwa statusu podatkowego.

  Jednocześnie informujemy, że nieotrzymanie przez Towarzystwo od Uczestnika wypełnionego Formularza przed upływem roku od dnia wejścia w życie Ustawy FATCA, będzie wiązało się z obowiązkiem Towarzystwa dokonania blokady w ewidencji Uczestników Funduszu WARSAW EQUITY, co spowoduje czasowe uniemożliwienie dysponowania i korzystania ze wszystkich wartości majątkowych zgromadzonych na rachunku finansowym Uczestników, w szczególności brak możliwości przeniesienia własności certyfikatów inwestycyjnych czy ich umorzenia do czasu otrzymania od Uczestnika informacji objętych Formularzem. Blokady, o której mowa powyżej, dokonuje się w terminie 3 dni roboczych od dnia upływu terminu na dostarczenie takiego oświadczenia, o czym Towarzystwo informuje Uczestnika.

  W przypadku ustalenia, że dany Uczestnik zostaje sklasyfikowany jako Podatnik Stanów Zjednoczonych (na podstawie złożonego Formularza lub w wyniku weryfikacji innych danych Uczestnika) podlegać będzie obowiązkom sprawozdawczym. Towarzystwo i Fundusze WARSAW EQUITY zobowiązane są do przekazania danych Uczestnika do administracji podatkowej Stanów Zjednoczonych (za pośrednictwem polskich organów podatkowych) dotyczących:
  • Podatników Stanów Zjednoczonych;
  • osób, które odmówiły złożenia oświadczenia w zakresie statusu Podatnika Stanów Zjednoczonych;
  • osób, w przypadku których stwierdzono przesłanki świadczące o rezydencji podatkowej Stanów Zjednoczonych i które, pomimo prośby nie dostarczyły dokumentów potwierdzających, że nie są Podatnikami Stanów Zjednoczonych.

  W związku z powyższym zwracamy się do Państwa o niezwłoczne wypełnienie załączonego Formularza – Oświadczenie FATCA i odesłanie go na adres Towarzystwa:
   
  Warsaw Equity Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

  ul. Piękna 18, 00-549 Warszawa.

 • Ocena Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stosowania przez Zarząd i Radę Nadzorczą Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych

  Pragniemy poinformować, iż Uchwałą Nr 7 z dnia 15 lutego 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzeniea Warsaw Equity Towarzystwo Funduszy Inwestycjnych S.A. ("Towarzystwo") pozytywnie oceniło stosowanie przez Zarzad Towarzystwa oraz Radę Nadzorczaą Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych.

  W ocenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarówno Zarząd Towarzystwa, jak i Rada Nadzorcza prawidłowo wdrożyły Zasady Ładu Korporacujnego dla Instytucji Nadzorowanych.

 • Ocena Rady Nadzorczej stosowania przez Walne Zgromadzenie oraz Zarząd Towarzystwa Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych

  Pragniemy poinformować, iż Uchwałą nr 03/01/2016 z dnia 21 stycznia 2016 roku Rada Nadzorcza Warsaw Equity Towarzystwa Funduszy Inwestycjnych S.A. ("Towarzystwo") pozytywnie oceniła stosowanie przez Walne Zgromadzenie oraz Zarząd Towarzystwa Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych.

Umieszczamy na Twoim urządzeniu pliki cookie, celem usprawnienia działania tej strony www. Dowiedz się więcej
zamknij