Aktualności

 • Informacja o nowych formularzach

  Niniejszym zawiadamiamy, iż na stronie internetowej Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w zakładce Dokumenty oraz w załączeniu niniejszego ogłoszenia, przekazane zostały nowe formularze: Formularz wykupu, Formularz wniosek o wpis do ewidencji, Formularz aktualizacji danych, jak również Formularze FATCA i CRS.
  Formularze przeznaczone są dla Uczestników wszystkich funduszy, zarządzanych przez Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z wyłączeniem First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych.

 • Informacja o nowych formularzach

  Niniejszym zawiadamiamy, iż na stronie internetowej Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w zakładce Dokumenty oraz w załączeniu niniejszego ogłoszenia, przekazane zostały nowe formularze: Formularz wykupu, Formularz wniosek o wpis do ewidencji, Formularz aktualizacji danych, jak również Formularze FATCA i CRS.
  Formularze przeznaczone są dla Uczestników wszystkich funduszy, zarządzanych przez Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z wyłączeniem First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych.

 • Informacja o zmianie składu Rady Nadzorczej Origin TFI S.A.

  Pragniemy poinformować, iż w dniu 2 sierpnia 2018 roku w skład Rady Nadzorczej Origin TFI S.A. został powołany Pan Piotr Sztuba.

 • Informacja o nowych formularzach

  Niniejszym zawiadamiamy, iż na stronie internetowej Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w zakładce Dokumenty oraz w załączeniu niniejszego ogłoszenia, przekazane zostały nowe formularze: Formularz wykupu, Formularz wniosek o wpis do ewidencji, Formularz aktualizacji danych, jak również Formularze FATCA i CRS.
  Formularze przeznaczone są dla Uczestników wszystkich funduszy, zarządzanych przez Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z wyłączeniem First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych.

 • Informacja o zmianie składu Rady Nadzorczej Origin TFI S.A.

  Pragniemy poinformować, iż w dniu 29 czerwca 2018 roku, rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Origin Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Spółka”) złożył Pan Paweł Wojciechowski.

 • Media o nas - Skupy akcji coraz częstsze, ale z dywidendą nie wygrają

  W dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej polecamy artykuł "Skupy akcji coraz częstsze, ale z dywidendą nie wygrają" dotyczący skupów akcji jakie prowadzone są na GPW. W artykule m.in. wypowiedź Wojciecha Napiorkowskiego. Zapraszamy do lektury: http://www.rp.pl/Gielda/306279908-Skupy-akcji-coraz-czestsze-ale-z-dywidenda-nie-wygraja.html

 • Media o nas - W drugim półroczu fala wezwań nie opadnie

  W dzisiejszym „Parkiecie” temat numeru to polski rynek fuzji i przejęć. Które branże znajdą się na celowniku inwestorów? Które spółki zmienią właściciela? Wojciech Napiórkowski, Dyrektor Zarządzający Aktywami w Origin TFI, w artykule Katarzyny Kucharczyk pt. „W drugim półroczu fala wezwań nie opadnie”, dzieli się swoimi przemyśleniami w tym zakresie. Zapraszamy do lektury: http://www.parkiet.com/Firmy/306269936-W-drugim-polroczu-fala-wezwan-nie-opadnie.html

 • Media o nas - Korporacje szukają młodych biznesów

  W dzisiejszym „Pulsie Biznesu” bardzo ciekawy artykuł Anny Bełcik „Korporacje szukają młodych biznesów” opisujący, jak wygląda w Polsce rynek inwestycji korporacji w startupy. Wojciech Jabłoński z Origin TFI mówi w nim m.in. o funduszach Corporate Venture Capital i czynnikach ich sukcesu w naszym kraju. https://www.pb.pl/korporacje-szukaja-mlodych-biznesow-932526

 • Media o nas - Jak zachować ciągłość majątku firm rodzinnych

  W dzisiejszym Pulsie Biznesu ukazał się artykuł Wojciecha Jabłońskiego, Dyrektora ds. Rozwoju Biznesu w Origin TFI, o tym jak z wykorzystaniem funduszu inwestycyjnego zamkniętego można zachować ciągłość majątku firm rodzinnych. Zapraszamy do lektury: https://www.pb.pl/jak-zachowac-ciaglosc-majatku-firm-rodzinnych-932261

 • Media o nas - Wesprzeć małe spółki w pozyskiwaniu zdrowego finansowania

  Jak wesprzeć małe i średnie firmy w pozyskiwaniu zdrowego finansowania? W najnowszym numerze Gazety Finansowej opublikowany został wywiad Katarzyny Mazur z Wojciechem Napiórkowskim, Dyrektorem Zarządzającym Aktywami w Origin TFI. Zapraszamy do lektury!

 • Przejęcie zarządzania funduszem Perpetum 10 FIZ AN

  Informujemy, że Origin Towarzystwo Fundusz Inwestycyjny S.A. przejęło zarządzanie funduszem Perpetum 10 FIZ AN. Z dniem 7 czerwca 2018 roku weszły w życie zmiany Statutu Perpetum 10 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, zgodnie z którymi organem Funduszu staje się Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Fundusz został utworzony w 2015 roku.
  Szczegółowe informacje dla Uczestników publikowane są w dedykowanej funduszowi zakładce na stronie www.origintfi.com/fundusze

 • Ogłoszenie w sprawie wyboru firmy wyceniającej aktywa niepubliczne

  Szanowni Państwo,
  poszukujemy podmiotów zainteresowanych współpracą z Origin TFI w zakresie:

  WYCENY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH STANOWIĄCYCH SKŁADNIKI PORTFELI FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

  Nasze oczekiwania:

  • ugruntowane doświadczenie w zakresie wycen: spółek niepublicznych (w szczególności sp. z o.o. i spółek akcyjnych), pakietów wierzytelności detalicznych, wierzytelności korporacyjnych,
  • ugruntowane doświadczenie w dokonywaniu wycen na zlecenie towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych zamkniętych (w tym funduszy inwestycyjnych zamkniętych aktywów niepublicznych oraz niestandaryzowanych sekurytyzacyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych), poparte udokumentowanymi referencjami.
  Zakres współpracy:
  • sporządzanie metodologii wycen,
  • sporządzanie wycen przed inwestycyjnych na potrzeby funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo,
  • sporządzanie cyklicznych wycen na potrzeby wycen okresowych funduszy inwestycyjnych,
  • współpraca z księgowością, depozytariuszami i audytorami funduszy,
  • prowadzenie i archiwizacja dokumentacji związanej z opracowywanymi wycenami.

  Podmioty zainteresowane współpracą z Origin TFI w ww. zakresie zapraszamy do składania ofert.

  Zawartość oferty:
  • opis doświadczenia podmiotu i zespołu sporządzającego wyceny w zakresie wszystkich wycenianych klas aktywów,
  • posiadane referencje,
  • opis procedur zabezpieczających właściwą i niezależną wycenę,
  • posiadane OC,
  • zakres przeprowadzanych wycen oraz stosowane metodologie,
  • oferta cenowa wyceny w zależności od rodzaju aktywa i metodologii wyceny,
  • w przypadku podmiotów podlegających obowiązkowej rejestracji zawodowej przez właściwy organ – dane organu rejestrowego oraz numer we właściwym rejestrze,
  • oświadczenie podmiotu wyceniającego o zatrudnianiu wystarczającej liczbie pracowników i wystarczających zasobach technicznych pozwalających na wykonywanie rzetelnych i niezależnych wycen,
  • proponowany wzór umowy.

  Oferty prosimy wysyłać na adres biuro@origintfi.com. Informacje niezbędne do przygotowania oferty można uzyskać pod numerem telefonu 22 395-73-40 oraz adresem e-mail biuro@origintfi.com

 • Informacja o zmianie składu Rady Nadzorczej Origin TFI S.A.

  Pragniemy poinformować, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Origin TFI S.A. w dniu 28 maja 2018 roku powołało do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Janusza Gronowskiego.

 • Informacja o administratorze danych osobowych

  Szanowni Państwo,
  Niniejszym informujemy o administratorze danych osobowych, przesłankach i prawach przysługujących osobom, których dane przetwarzane są przez Origin Towarzystwo Funduszu Inwestycyjnych S.A. oraz zarządzane przez Towarzystwo fundusze inwestycyjne.
  W dniu 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dokłada wszelkich starań zmierzających do ochrony Państwa danych osobowych. W celu realizacji zasady przejrzystości przetwarzania danych osobowych niniejszym informujemy o jego zakresie i podstawowych zasadach.

  Informacje na temat Administratora Danych Osobowych:
  Niniejszym informujemy Panią/Pana, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dane osobowe: uczestników Funduszy, reprezentantów podmiotów będących uczestnikiem Funduszu, pełnomocników uczestników Funduszu, beneficjentów rzeczywistych)  w zakresie czynności związanych z uczestnictwem w danym funduszu inwestycyjnym jest Fundusz inwestycyjny z siedzibą w Warszawie, ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa, w imieniu którego działa i którym zarządza Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa, a którego jest Pan/Pani Uczestnikiem, pełnomocnikiem Uczestnika, reprezentantem Uczestnika lub beneficjentem rzeczywistym wskazanym przez Uczestnika.
  W zakresie pozostałych czynności, w tym w zakresie marketingu produktów i usług Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz zarządzanych przez Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa. Wykaz Funduszy zarządzanych przez Towarzystwo dostępny jest na stronie internetowej: www.origintfi.com.

  Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
  W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iodo@origintfi.com lub pisemnie na adres pocztowy Administratora.

  Cel przetwarzania danych osobowych:
  Fundusze zarządzane przez Origin TFI S.A. przetwarzają dane osobowe, w zakresie niezbędnym do:

  • przyjęcia zapisu na certyfikaty inwestycyjne emitowane przez Funduszu oraz dokonania przydziału tych Certyfikatów, a także umożliwienia wykonywania przez Uczestnika Funduszu praw związanych z uczestnictwem Funduszu, również za pośrednictwem pełnomocnika lub reprezentanta zawarcia i wykonania umowy o uczestnictwo w Funduszu/Funduszach Inwestycyjnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych;
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, wynikających z ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ustawy o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS), ustawy o rachunkowości, ustaw podatkowych;
  • celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, za które administrator uznaje: dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, przesyłanie danych w ramach grupy przedsiębiorstw, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej.
  Cele te mogą występować łącznie lub osobno. Każdorazowo, uczestnik lub inwestor (osoba nie posiadająca jeszcze statusu uczestnika) jest informowany o celu przetwarzania danych osobowych w klauzuli informacyjnej przedstawionej przy przekazaniu danych, w szczególności formularzu zapisu na Certyfikaty lub formularzu wniosku o wpis do Ewidencji.
  Towarzystwo przetwarza dane osobowe, w zakresie niezbędnym do:
  • celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, za które administrator uznaje: udzielenia przez Towarzystwo odpowiedzi na korespondencję, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, przesyłanie danych w ramach grupy przedsiębiorstw, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej;
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, wynikających z ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ustawy o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS), ustawy o rachunkowości, ustaw podatkowych;
  • marketingu produktów i usług Towarzystwa oraz zarządzanych przez Towarzystwo funduszy inwestycyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.
  Cele te mogą występować łącznie lub osobno. Każdorazowo, uczestnik lub inwestor(osoba nie posiadająca jeszcze statusu uczestnika)  jest informowany o celu przetwarzania danych osobowych w klauzuli informacyjnej przedstawionej przy przekazaniu danych w szczególności formularzu zapisu na Certyfikaty lub formularzu wniosku o wpis do Ewidencji.

  Okres przechowywania danych:
  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Administratora Danych Osobowych przez okres:
  • wykonywania umowy o uczestnictwo w funduszu/funduszach (okres w którym Pan/Pani będzie posiadał status uczestnika Funduszu),
  • wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze,
  • dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczony od ustania uczestnictwa,
  • do momentu cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie w celu marketingu bezpośredniego.

  Odbiorcy danych:
  Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności: agent transferowy prowadzący rejestr uczestników Funduszu/Funduszy, depozytariusz Funduszu, dystrybutorzy certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, podmioty  świadczące usługi doradcze, audytowe, księgowe, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów, marketingowe, jak również biegli rewidenci w związku z przeprowadzanym audytem.

  Prawa osoby, której dane dotyczą:
  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Fundusz/Towarzystwo  przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, w tym także prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Fundusz/Towarzystwo przetwarza Pani/Pana dane osobowe, oraz do uzyskania przewidzianych w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych informacji dotyczących tego przetwarzania, a nadto prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, w tym jednej kopii bezpłatnej;
  2. prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, w tym prawo do niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych osobowych, a także uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (z uwzględnieniem celów przetwarzania);
  3. prawo do usunięcia Pani/Pana danych osobowych w przypadkach wskazanych w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych, a w szczególności gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, a także gdy cofnie Pani/Pan zgodę, na podstawie, której dane osobowe były przetwarzane i nie ma innej podstawy przetwarzania. Uprawnienie to przysługuje Pani/Panu o ile nie zachodzą wyjątki wskazane w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych i o ile nie zachodzą wyjątki wskazane w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych; w przypadku ograniczenia przetwarzania danych będą one mogły być – co do zasady – wyłącznie przechowywane, o ile nie wyrazi Pani/Pan zgody na inne czynności przetwarzania;
  5. prawo do przenoszenia dotyczących Pani/Pana danych osobowych w zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka zawarcia i realizacji umowy lub zgoda, ma Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych;
  6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

  Prawo do sprzeciwu:
  Przysługuje Pani/Panu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych i niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Fundusz lub stronę trzecią (tj. podmiot któremu Fundusz powierzył przetwarzanie danych osobowych). Mimo wniesienia sprzeciwu  Fundusz będzie jednak mógł nadal przetwarzać dane, jeżeli wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego:
  W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych na potrzeby takiego marketingu. Po wniesieniu takiego sprzeciwu Pani/Pana dane nie będą mogły już być przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego.

  Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
  Przysługuje Pani/Panu uprawnienie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza Pani lub Pana prawa.

  Prawo do wycofania zgody:
  W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych), ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

 • Regulamin strony internetowej www.origintfi.com

  Pragniemy poinformować, iż Uchwałą nr 18/05/2018 Zarządu Origin TFI S.A. ("Towarzystwo") z dnia 24 maja 2018 r., zatwierdzono nową treść „Regulaminu strony internetowej www.origintfi.com” ("Regulamin"), który stanowi załącznik Nr 1 przedmiotowej uchwały.
  Integralną częścią Regulaminu jest stanowiąca załącznik do Regulaminu "Polityka prywatności". Regulamin wraz z Załącznikiem przekazujemy w załączeniu niniejszego ogłoszenia.

Umieszczamy na Twoim urządzeniu pliki cookie, celem usprawnienia działania tej strony www. Dowiedz się więcej
zamknij