Aktualności

 • Informacja o administratorze danych osobowych

  Szanowni Państwo,
  Niniejszym informujemy o administratorze danych osobowych, przesłankach i prawach przysługujących osobom, których dane przetwarzane są przez Origin Towarzystwo Funduszu Inwestycyjnych S.A. oraz zarządzane przez Towarzystwo fundusze inwestycyjne.
  W dniu 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dokłada wszelkich starań zmierzających do ochrony Państwa danych osobowych. W celu realizacji zasady przejrzystości przetwarzania danych osobowych niniejszym informujemy o jego zakresie i podstawowych zasadach.

  Informacje na temat Administratora Danych Osobowych:
  Niniejszym informujemy Panią/Pana, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dane osobowe: uczestników Funduszy, reprezentantów podmiotów będących uczestnikiem Funduszu, pełnomocników uczestników Funduszu, beneficjentów rzeczywistych)  w zakresie czynności związanych z uczestnictwem w danym funduszu inwestycyjnym jest Fundusz inwestycyjny z siedzibą w Warszawie, ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa, w imieniu którego działa i którym zarządza Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa, a którego jest Pan/Pani Uczestnikiem, pełnomocnikiem Uczestnika, reprezentantem Uczestnika lub beneficjentem rzeczywistym wskazanym przez Uczestnika.
  W zakresie pozostałych czynności, w tym w zakresie marketingu produktów i usług Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz zarządzanych przez Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa. Wykaz Funduszy zarządzanych przez Towarzystwo dostępny jest na stronie internetowej: www.origintfi.com.

  Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
  W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iodo@origintfi.com lub pisemnie na adres pocztowy Administratora.

  Cel przetwarzania danych osobowych:
  Fundusze zarządzane przez Origin TFI S.A. przetwarzają dane osobowe, w zakresie niezbędnym do:

  • przyjęcia zapisu na certyfikaty inwestycyjne emitowane przez Funduszu oraz dokonania przydziału tych Certyfikatów, a także umożliwienia wykonywania przez Uczestnika Funduszu praw związanych z uczestnictwem Funduszu, również za pośrednictwem pełnomocnika lub reprezentanta zawarcia i wykonania umowy o uczestnictwo w Funduszu/Funduszach Inwestycyjnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych;
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, wynikających z ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ustawy o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS), ustawy o rachunkowości, ustaw podatkowych;
  • celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, za które administrator uznaje: dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, przesyłanie danych w ramach grupy przedsiębiorstw, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej.
  Cele te mogą występować łącznie lub osobno. Każdorazowo, uczestnik lub inwestor (osoba nie posiadająca jeszcze statusu uczestnika) jest informowany o celu przetwarzania danych osobowych w klauzuli informacyjnej przedstawionej przy przekazaniu danych, w szczególności formularzu zapisu na Certyfikaty lub formularzu wniosku o wpis do Ewidencji.
  Towarzystwo przetwarza dane osobowe, w zakresie niezbędnym do:
  • celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, za które administrator uznaje: udzielenia przez Towarzystwo odpowiedzi na korespondencję, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, przesyłanie danych w ramach grupy przedsiębiorstw, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej;
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, wynikających z ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ustawy o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS), ustawy o rachunkowości, ustaw podatkowych;
  • marketingu produktów i usług Towarzystwa oraz zarządzanych przez Towarzystwo funduszy inwestycyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.
  Cele te mogą występować łącznie lub osobno. Każdorazowo, uczestnik lub inwestor(osoba nie posiadająca jeszcze statusu uczestnika)  jest informowany o celu przetwarzania danych osobowych w klauzuli informacyjnej przedstawionej przy przekazaniu danych w szczególności formularzu zapisu na Certyfikaty lub formularzu wniosku o wpis do Ewidencji.

  Okres przechowywania danych:
  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Administratora Danych Osobowych przez okres:
  • wykonywania umowy o uczestnictwo w funduszu/funduszach (okres w którym Pan/Pani będzie posiadał status uczestnika Funduszu),
  • wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze,
  • dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczony od ustania uczestnictwa,
  • do momentu cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie w celu marketingu bezpośredniego.

  Odbiorcy danych:
  Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności: agent transferowy prowadzący rejestr uczestników Funduszu/Funduszy, depozytariusz Funduszu, dystrybutorzy certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, podmioty  świadczące usługi doradcze, audytowe, księgowe, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów, marketingowe, jak również biegli rewidenci w związku z przeprowadzanym audytem.

  Prawa osoby, której dane dotyczą:
  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Fundusz/Towarzystwo  przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, w tym także prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Fundusz/Towarzystwo przetwarza Pani/Pana dane osobowe, oraz do uzyskania przewidzianych w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych informacji dotyczących tego przetwarzania, a nadto prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, w tym jednej kopii bezpłatnej;
  2. prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, w tym prawo do niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych osobowych, a także uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (z uwzględnieniem celów przetwarzania);
  3. prawo do usunięcia Pani/Pana danych osobowych w przypadkach wskazanych w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych, a w szczególności gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, a także gdy cofnie Pani/Pan zgodę, na podstawie, której dane osobowe były przetwarzane i nie ma innej podstawy przetwarzania. Uprawnienie to przysługuje Pani/Panu o ile nie zachodzą wyjątki wskazane w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych i o ile nie zachodzą wyjątki wskazane w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych; w przypadku ograniczenia przetwarzania danych będą one mogły być – co do zasady – wyłącznie przechowywane, o ile nie wyrazi Pani/Pan zgody na inne czynności przetwarzania;
  5. prawo do przenoszenia dotyczących Pani/Pana danych osobowych w zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka zawarcia i realizacji umowy lub zgoda, ma Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych;
  6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

  Prawo do sprzeciwu:
  Przysługuje Pani/Panu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych i niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Fundusz lub stronę trzecią (tj. podmiot któremu Fundusz powierzył przetwarzanie danych osobowych). Mimo wniesienia sprzeciwu  Fundusz będzie jednak mógł nadal przetwarzać dane, jeżeli wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego:
  W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych na potrzeby takiego marketingu. Po wniesieniu takiego sprzeciwu Pani/Pana dane nie będą mogły już być przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego.

  Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
  Przysługuje Pani/Panu uprawnienie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza Pani lub Pana prawa.

  Prawo do wycofania zgody:
  W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych), ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

 • Regulamin strony internetowej www.origintfi.com

  Pragniemy poinformować, iż Uchwałą nr 18/05/2018 Zarządu Origin TFI S.A. ("Towarzystwo") z dnia 24 maja 2018 r., zatwierdzono nową treść „Regulaminu strony internetowej www.origintfi.com” ("Regulamin"), który stanowi załącznik Nr 1 przedmiotowej uchwały.
  Integralną częścią Regulaminu jest stanowiąca załącznik do Regulaminu "Polityka prywatności". Regulamin wraz z Załącznikiem przekazujemy w załączeniu niniejszego ogłoszenia.

 • Media o nas - Korzystna forma prawna funduszu VC

  Innowacyjne przedsięwzięcia będące na wczesnym etapie rozwoju mogą korzystać z wielu form wsparcia, wśród których znajdują się fundusze Venture Capital, mogące skutecznie zwiększyć wartość firmy, pomagając jej w pozyskaniu inwestorów i kapitału potrzebnego na rozwój. Więcej o prowadzeniu funduszu VC w formie funduszu inwestycyjnego zamkniętego aktywów niepublicznych w artykule Wojciecha Jabłońskiego, dyrektora ds. rozwoju biznesu Origin TFI: https://www.pb.pl/korzystna-forma-prawna-funduszu-vc-930162

 • Media o nas - TFI jako laboratorium venture, VC FIZAN jako projekt badawczy

  W dzisiejszym wydaniu Gazety Giełdy Parkiet, Wojciech Jabłoński, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu w Origin TFI, w swoim felietonie opisuje zależności pomiędzy TFI i zespołem zarządzającym FIZAN o polityce venture capital. Zapraszamy do lektury:
  http://www.parkiet.com/Felietony/305119990-TFI-jako-laboratorium-venture-VC-FIZAN-jako-projekt-badawczy.html

 • Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego

  Pragniemy poinformować, że Rada Nadzorcza Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  w Warszawie Uchwałą nr 09/04/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.:

  • oceniła pozytywnie stosowanie w roku 2017 przez Walne Zgromadzenie Spółki Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych. W ocenie Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Spółki prawidłowo realizowało Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych. Rada Nadzorcza nie zidentyfikowała w toku swoich prac naruszeń przez Walne Zgromadzenie Spółki Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych.
  • oceniła pozytywnie stosowanie w roku 2017 przez Zarząd Spółki Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych. W ocenie Rady Nadzorczej Zarząd Spółki prawidłowo stosowało Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych. Rada Nadzorcza nie zidentyfikowała w toku swoich prac naruszeń przez Zarząd Spółki Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych.

 • Przejęcie zarządzania funduszem Sniper FIZ

  Informujemy, że Origin Towarzystwo Fundusz Inwestycyjny S.A. przejęło zarządzanie funduszem Sniper FIZ.
  Z dniem 23 kwietnia 2018 roku weszły w życie zmiany Statutu Sniper Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zgodnie z którymi organem Funduszu staje się Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Fundusz został utworzony w 2016 roku.
  Szczegółowe informacje dla Uczestników publikowane są w dedykowanej funduszowi zakładce na stronie www.origintfi.com/fundusze

 • Ogłoszenie w sprawie wyboru firmy audytorskiej dla First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych

  OGŁOSZENIE W SPRAWIE WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ DLA FIRST PRIVATE EQUITY FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
  Zarząd Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Towarzystwo) działając w wykonaniu treści Uchwały nr 01/04/2017 Rady Nadzorczej Towarzystwa ogłasza konkurs ofert (postępowanie przetargowe) na wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Funduszu First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych za 2018 rok i kolejne lata w tym dokonywania przeglądów półrocznych.

  1. Przedmiot zamówienia:
  Przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Funduszu First Private Equity za lata 2018-2020 wraz ze sporządzeniem sprawozdania z badania oraz dokonanie przeglądów półrocznych sprawozdań finansowych za lata 2018-2020 wraz ze sporządzeniem raportu z przeglądu.

  2. Termin i sposób składania ofert:
  Oferty należy przesyłać lub składać do dnia 14 maja 2018 roku do godziny 16:00, w siedzibie Towarzystwa (00-108 Warszawa, ul. Zielna 37 budynek B), w zamkniętej kopercie, z adnotacją na kopercie „Oferta na badanie sprawozdania funduszu First Private Equity FIZAN”.

  3. Warunki jakim powinna odpowiadać oferta:
  1. Informacja o firmie audytorskiej, w tym o wpisie na listę firm audytorskich z podaniem numeru wpisu, pełnej nazwie i adresie, formie organizacyjno – prawnej, liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów.
  2. Oświadczenie firmy audytorskiej o:
  2.1. Spełnieniu wymogów niezależności, o której mowa w art. 69-73 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2017.1089) oraz nie istnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, a także zastosowaniu zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Oświadczenie powinno zawierać klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (zgodnie z art. 74 ust. 2 ustawy o biegłych rewidentach).
  2.2. Dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednia przeprowadzenie badania i przeglądu.
  2.3. Gotowości przekazania sprawozdania z przeprowadzonego badania rocznego sprawozdania finansowego i raportu z przeglądu półrocznego sprawozdań w terminach do 31 marca (sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego) do 24 sierpnia (raport z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego).
  2.4. Wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów i w związku z tym spełnieniu przez nią warunków określonych w art. 4 ust. 2-5 ustawy o biegłych rewidentach.
  3. Wynagrodzenie brutto za badanie ustawowe i sporządzenie sprawozdań z badań oraz dokonanie przeglądów półrocznych sprawozdań finansowych wraz ze sporządzeniem raportu z przeglądu z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie:
  3.1. nie powinno być uzależnione od żadnych warunków, w tym od wyniku badania oraz świadczenia innych usług na rzecz Funduszu First Private Equity FIZAN;
  3.2. ma odzwierciedlać pracochłonność oraz stopień złożoności prac i wymagane kwalifikacje biegłych rewidentów wykonujących badanie;
  4. Wskazanie metod badania sprawozdania finansowego.
  5. Informację o posiadanym doświadczeniu w badaniu sprawozdań finansowych, w tym w badaniu sprawozdań funduszy inwestycyjnych zamkniętych w szczególności publicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych.
  6. Poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej.
  7. Deklaracja firmy audytorskiej o uczestnictwie kluczowych biegłych rewidentów w posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu odpowiednio: przy ustaleniu harmonogramy prowadzonych przeglądów i badań, przedstawienia stanu prac w toku prowadzonych przeglądów i badań, oraz przedstawienia oceny przeprowadzonych przeglądów i badań sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2018- 2020 objętych przedmiotem niniejszego postępowania ofertowego. Koszty uczestnictwa ponosi biegły rewident.
  8. Deklaracja firmy audytorskiej, że w przypadku sporządzenia listu do Zarządu Towarzystwa o problemach w systemie rachunkowości, zostanie on przekazany Radzie Nadzorczej/Komitetowi Audytu do wiadomości.

  4. Informacje dodatkowe:
  1. Rozstrzygniecie postępowania nastąpi do dnia 4 czerwca 2018 r.
  2. Zawarcie Umowy nastąpi w terminie do 22 czerwca 2018 r.
  3. Informacje niezbędne do przygotowania oferty dostępne będą od dnia ukazania się ogłoszenia pod numerem telefonu 22 395-73-40 oraz adresem e-mail biuro@origintfi.com
  4. O wyniku postępowania ofertowego firmy audytorskie zostaną powiadomione pisemnie na wskazany w ofercie adres e-mail, w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania.

 • Media o nas - Rynek fuzji i przejęć w Polsce w 2018 roku

  Zapraszamy do lektury dzisiejszej „Rzeczpospolitej” oraz „Parkietu”, w których Wojciech Napiórkowski, Zarządzający w Origin TFI, komentuje rynek fuzji i przejęć w Polsce w 2018 i to, które branże i spółki mogą być interesujące.
  http://www.rp.pl/Biznes/304049901-Karuzela-z-przejeciami-zaczyna--sie-krecic-coraz-szybciej.html
  http://www.parkiet.com/Gospodarka/304059981-Rynek-przejec-sie-rozpedza.html

 • Origin TFI Partnerem Venture Capital Kongres


  Origin TFI Partnerem Venture Capital Kongres

  Origin TFI ma zaszczyt bycia PARTNEREM Venture Capital Kongres. Tematyka poruszana na Kongresie VC skierowana jest do zarządzających i przedstawicieli środowisk inwestycyjnych. Udział w kongresie zapowiedzieli m.in.: minister Jadwiga Emilewicz - Minister Przedsiębiorczości i Technologii oraz Marek Chrzanowski - Przewodniczący KNF.

  W trakcie Kongresu poruszona zostanie tematyka dofinansowań z PFR Ventures i NCBR, forma prawna funduszu venture capital i współpraca z towarzystwem funduszy inwestycyjnych oraz sposoby wyjścia z inwestycji.

  W czasie kongresu będziemy mieli przyjemność przeprowadzić prelekcję: „Funkcjonowanie Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych z punktu widzenia TFI”, którą poprowadzi Wojciech Jabłoński, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu w Origin TFI.

  W ramach prelekcji Origin TFI poruszone zostaną następujące tematy:

  • relacje pomiędzy zarządzającym, funduszem i TFI,
  • bezpieczeństwo funduszu,
  • samodzielność zarządzającego,
  • budowaniem marki zarządzającego,
  • finansowe kwestie związane ze współpracą i prowadzeniem funduszu.
  Więcej informacji na http://vckongres.pl/

 • Zwołanie Zgromadzenia Inwestorów Medard FIZAN

  Niniejszym informujemy, iż Zarząd Origin Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”), zwołał Zgromadzenie Inwestorów („Zgromadzenie”) MEDARD Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych („Fundusz”) na dzień 16 kwietnia 2018 r., na godz. 12:00, które to Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy ul. Zielnej 37, budynek B, piętro IV, w siedzibie Towarzystwa, z następującym porządkiem obrad:
   

  1. Otwarcie Zgromadzenia Inwestorów.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Inwestorów i wyznaczenie protokolanta Zgromadzenia Inwestorów.
  3. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia Inwestorów Funduszu do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia pozytywnej rekomendacji (wyrażenia zgody) dotyczącej zmian Statutu Funduszu ogłoszonych w dniu 1 marca 2018 r.
  6. Zamknięcie Zgromadzenia Inwestorów.

  I. Prawo zgłoszenia zamiaru udziału w Zgromadzeniu.
  Mając na uwadze powyższe, informujemy, że stosownie do postanowień art. 7 ust. 5 Statutu Funduszu („Statut”), każdy Uczestnik Funduszu nabywa uprawnienie do udziału w Zgromadzeniu, jeśli zgłosi Towarzystwu zamiar udziału w Zgromadzeniu nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia („Zamiar Udziału”). Zgłoszenie Zamiaru Udziału powinno być wyrażone w formie pisemnej, w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację Uczestnika przez Towarzystwo. Mogą Państwo skorzystać ze wzoru Zamiaru Udziału, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
  Ponadto pragniemy poinformować, iż zgodnie z postanowieniami Statutu, Towarzystwo dokonuje blokady certyfikatów inwestycyjnych Uczestnika, który zgłosił Zamiar Udziału w Zgromadzeniu, o którym mowa powyżej. Blokada dokonywana jest w Ewidencji Uczestników Funduszu („Ewidencja”) do czasu zakończenia Zgromadzenia.

  II. Wykonywanie uprawnień i obowiązków przez pełnomocnika.
  Jednocześnie informujemy, że Uczestnik Funduszu może brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Stosownie do postanowień art. 7 ust. 1 Statutu oraz art. 17 Statutu, pełnomocnictwo winno być sporządzone w języku polskim lub w wersji dwujęzycznej (w tym w języku polskim) i udzielone w formie aktu notarialnego lub w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie, bądź w zwykłej formie pisemnej - w przypadku złożenia podpisu na pełnomocnictwie w obecności przedstawiciela Towarzystwa.
  Mogą Państwo skorzystać ze wzoru Pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

  Serdecznie zapraszamy do skorzystania z uprawnienia do udziału w Zgromadzeniu.
   

 • Przejęcie zarządzania funduszem Medard FIZAN

  Informujemy, że Origin Towarzystwo Fundusz Inwestycyjny S.A. przejęło zarządzanie funduszem Medard FIZAN. Z dniem 21 lutego 2018 roku weszły w życie zmiany Statutu Medard Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, zgodnie z którymi organem Funduszu staje się Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Medard FIZAN jest funduszem dedykowanym, który w ramach Podstawowego Portfela Inwestycyjnego może lokować swoje Aktywa w zbywalne papiery wartościowe w tym emitowane przez podmioty zagraniczne, udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, Instrumenty Rynku Pieniężnego, wierzytelności. Fundusz został utworzony w 2016 roku.
  Szczegółowe informacje dla Uczestników publikowane są w dedykowanej funduszowi zakładce na stronie www.origintfi.com/fundusze

 • Przejęcie zarządzania funduszem Azzardo FIZAN

  Informujemy, że Origin Towarzystwo Fundusz Inwestycyjny S.A. przejęło zarządzanie funduszem Azzardo FIZAN. Z dniem 20 lutego 2018 roku weszły w życie zmiany Statutu Azzardo Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, zgodnie z którymi organem Funduszu staje się Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Azzardo FIZAN jest funduszem dedykowanym, którego celem inwestycyjnym jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości inwestycji dokonywanych w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe przede wszystkim związane z rynkiem nieruchomości. Fundusz został utworzony w 2016 roku.
  Szczegółowe informacje dla Uczestników publikowane są w dedykowanej funduszowi zakładce na stronie www.origintfi.com/fundusze

 • Regulamin strony internetowej www.origintfi.com

  Pragniemy poinformować, iż Uchwałą nr 09/02/2018 Zarządu Origin TFI S.A. ("Towarzystwo") z dnia 16 lutego 2018 r., zatwierdzono nową treść „Regulaminu strony internetowej www.origintfi.com” ("Regulamin"), który stanowi załącznik Nr 1 przedmiotowej uchwały.

  Integralną częścią Regulaminu jest stanowiąca załącznik do Regulaminu "Polityka prywatności".

 • Informacja o zmianie składu Zarządu Origin TFI S.A.

  Informujemy o złożeniu przez Pana Macieja Owczarewicza w dniu 10 stycznia 2018 r. rezygnacji z funkcji Wiceprezesa Zarządu Towarzystwa z dniem 15 stycznia 2018 r.

  Informujemy o powołaniu przez Radę Nadzorczą Towarzystwa w dniu 10 stycznia 2018 r. Pana Radosława Butryna do Zarządu Towarzystwa i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu Towarzystwa z dniem 16 stycznia 2018 r.

 • NOWY FORMULARZ - OŚWIADCZENIA FATCA, FORMULARZE A, B i C

  Szanowni Państwo,

  W załączeniu przekazujemy nowe Formularze FATCA (Formularz A, Formularz B) oraz Formularz uzupełnienia danych o beneficjentach rzeczywistych (Formularz C) dla Uczestników wszystkich funduszy, zarządzanych przez Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z wyłączeniem First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych.

Umieszczamy na Twoim urządzeniu pliki cookie, celem usprawnienia działania tej strony www. Dowiedz się więcej
zamknij