Aktualności

 • Oświadczenie FATCA

  Informacja dla Uczestników funduszy zarządzanych przez Warsaw Equity TFI S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Fundusze WARSAW EQUITY”)

  Działając w imieniu WARSAW EQUITY Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: „Towarzystwo”) i Funduszy WARSAW EQUITY pragniemy poinformować, że z dniem 1 grudnia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem RP a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA.

  Zgodnie z Ustawą FATCA Towarzystwo oraz Fundusze WARSAW EQUITY zobowiązane są w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie Ustawy FATCA, tj. do 1 grudnia 2016 r. do identyfikacji Uczestników Funduszy WARSAW EQUITY w zakresie posiadania statusu Podatnika Stanów Zjednoczonych oraz informowania ministra właściwego ds. finansów publicznych lub organu upoważnionego o tym statusie w celu przekazania tych informacji przez wyżej wymienione organy do administracji podatkowej Stanów Zjednoczonych.

  Na podstawie przepisów Ustawy FATCA, Towarzystwo i Fundusze WARSAW EQUITY zobowiązane są do pozyskania od Uczestników Funduszy WARSAW EQUITY, którzy w okresie od dnia 1 lipca 2014 r. nabyli certyfikaty inwestycyjne Funduszy WARSAW EQUITY objęte obowiązkiem identyfikacji Towarzystwo zgodnie z Umową FATCA, informacji w formie oświadczeń o spełnianiu lub niespełnianiu przez Uczestnika warunków definicji Podatnika Stanów Zjednoczonych.

  Uczestnicy Funduszy WARSAW EQUITY mają obowiązek złożenia takiego oświadczenia, a także jego aktualizacji w przypadku zmiany stanu faktycznego powodującego nieaktualność przedstawionych w oświadczeniu danych. Formularz Oświadczenie FATCA znajduje się w załączeniu niniejszego ogłoszenia (dalej jako: "Formularz").

  Po otrzymaniu wypełnionego przez Państwa Formularza Towarzystwo dokona weryfikacji przekazanych informacji i może wystąpić do Państwa o przekazanie dodatkowych dokumentów, w celu potwierdzenia Państwa statusu podatkowego.

  Jednocześnie informujemy, że nieotrzymanie przez Towarzystwo od Uczestnika wypełnionego Formularza przed upływem roku od dnia wejścia w życie Ustawy FATCA, będzie wiązało się z obowiązkiem Towarzystwa dokonania blokady w ewidencji Uczestników Funduszu WARSAW EQUITY, co spowoduje czasowe uniemożliwienie dysponowania i korzystania ze wszystkich wartości majątkowych zgromadzonych na rachunku finansowym Uczestników, w szczególności brak możliwości przeniesienia własności certyfikatów inwestycyjnych czy ich umorzenia do czasu otrzymania od Uczestnika informacji objętych Formularzem. Blokady, o której mowa powyżej, dokonuje się w terminie 3 dni roboczych od dnia upływu terminu na dostarczenie takiego oświadczenia, o czym Towarzystwo informuje Uczestnika.

  W przypadku ustalenia, że dany Uczestnik zostaje sklasyfikowany jako Podatnik Stanów Zjednoczonych (na podstawie złożonego Formularza lub w wyniku weryfikacji innych danych Uczestnika) podlegać będzie obowiązkom sprawozdawczym. Towarzystwo i Fundusze WARSAW EQUITY zobowiązane są do przekazania danych Uczestnika do administracji podatkowej Stanów Zjednoczonych (za pośrednictwem polskich organów podatkowych) dotyczących:
  • Podatników Stanów Zjednoczonych;
  • osób, które odmówiły złożenia oświadczenia w zakresie statusu Podatnika Stanów Zjednoczonych;
  • osób, w przypadku których stwierdzono przesłanki świadczące o rezydencji podatkowej Stanów Zjednoczonych i które, pomimo prośby nie dostarczyły dokumentów potwierdzających, że nie są Podatnikami Stanów Zjednoczonych.

  W związku z powyższym zwracamy się do Państwa o niezwłoczne wypełnienie załączonego Formularza – Oświadczenie FATCA i odesłanie go na adres Towarzystwa:
   
  Warsaw Equity Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

  ul. Piękna 18, 00-549 Warszawa.

 • Ocena Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stosowania przez Zarząd i Radę Nadzorczą Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych

  Pragniemy poinformować, iż Uchwałą Nr 7 z dnia 15 lutego 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzeniea Warsaw Equity Towarzystwo Funduszy Inwestycjnych S.A. ("Towarzystwo") pozytywnie oceniło stosowanie przez Zarzad Towarzystwa oraz Radę Nadzorczaą Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych.

  W ocenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarówno Zarząd Towarzystwa, jak i Rada Nadzorcza prawidłowo wdrożyły Zasady Ładu Korporacujnego dla Instytucji Nadzorowanych.

 • Ocena Rady Nadzorczej stosowania przez Walne Zgromadzenie oraz Zarząd Towarzystwa Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych

  Pragniemy poinformować, iż Uchwałą nr 03/01/2016 z dnia 21 stycznia 2016 roku Rada Nadzorcza Warsaw Equity Towarzystwa Funduszy Inwestycjnych S.A. ("Towarzystwo") pozytywnie oceniła stosowanie przez Walne Zgromadzenie oraz Zarząd Towarzystwa Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych.

 • „Regulamin Reklamacji Klientów Warsaw Equity Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz Funduszy Inwestycyjnych zarządzanych przez Warsaw Equity Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.”

  Pragniemy poinformować, iż Uchwałą nr 17/10/2015 Zarządu Warsaw Equity TFI S.A. ("Towarzystwo") z dnia 29 października 2015 r., zatwierdzono nową treść „Regulaminu Reklamacji Klientów Warsaw Equity Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz Funduszy Inwestycyjnych zarządzanych przez Warsaw Equity Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.”, która stanowi załącznik nr 1 przedmiotowej uchwały.

 • Zmiana organu First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informujemy, że z dniem 10 lipca 2015 roku wchodzą w życie zmiany Statutu Investor Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, zgodnie z którymi fundusz zmienia nazwę na First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych („Fundusz”), a organem Funduszu staje się Warsaw Equity Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Na podstawie podpisanej umowy, portfelem Funduszu nadal będzie zarządzał Dom Inwestycyjny Investors, który od 22 czerwca 2015 roku funkcjonuje pod nazwą Vestor Dom Maklerski S.A. Bez zmian pozostaje również audytor Funduszu (EY) oraz bank depozytariusz (ING Bank Śląski S.A.).

  Zgodnie z deklaracją przedstawioną w marcu 2014 roku, strategia Funduszu będzie sprowadzała się do możliwe najszybszego upłynnienia wszelkich składników aktywów i przeznaczenia pozyskanych w ten sposób środków na umorzenie certyfikatów inwestycyjnych.

  Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących działalności Funduszu udzielają:
   

 • Informacja o przejęciu Funduszu

  Pragniemy poinformować, iż w dniu 10 lipca 2015 roku („Dzień Przejęcia”) Warsaw Equity Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przejmie zarządzanie funduszem - Investor Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych („Fundusz”).

  Przejęcie nastąpi po upływie 30 (trzydziestu) dni od dnia publikacji zmian statutu Funduszu. Zmiany statutu Funduszu zostały opublikowane w dniu 10 czerwca 2015 roku na stronie internetowej Investors TFI S.A. (www.investors.pl). W tym samym terminie wejdą w życie pozostałe zmiany statutu ściśle związane z przejęciem zarządzania Funduszem przez Warsaw Equity TFI S.A.

  Ponadto informujemy, że do dnia 9 lipca 2015 roku Funduszem zarządza Investors TFI S.A., które podejmuje wszystkie decyzje oraz zapewnia dostęp do wszystkich niezbędnych informacji dla uczestników Funduszu, w tym wszelkich informacji związanych z wykupem certyfikatów oraz dalszą strategią działalności Funduszu. Informacje te również znajdują się na stronie Investors TFI S.A.

  Warsaw Equity TFI S.A. ma prawo i jest zobowiązane do udostępniania informacji na temat Funduszu dopiero od Dnia Przejęcia, tj. od piątku - 10 lipca 2015 roku.

  Z uwagi na fakt, iż certyfikaty Funduszu, który przejmuje Warsaw Equity TFI S.A. znajdują się w publicznym obrocie, informujemy również, iż wszelkie informacje dotyczące Funduszu będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych (tj. nie będą wymagały posiadania loginu).
   

 • Informacja o zwołaniu Zgromadzeń Inwestorów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Zarząd Warsaw Equity TFI S.A.

  W dniu 25 marca 2015 roku Zarząd spółki Warsaw Equity Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna podjął uchwały o zwołaniu Zgromadzeń Inwestorów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Warsaw Equity TFI S.A.:

  1. S Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych;
  2. ATUT Obligacji Korporacyjnych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych;
  3. Fortunato Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego;
  4. ODRA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych;
  5. AKTIVIST Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego;
  6. Warsaw Equity PE Fund I Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych.

  Szczegółowe informacje o terminach i warunkach uczestnictwa oraz dokumentach dla poszczególnych Zgromadzeń Inwestorów znajdują się w zakładce Aktualności właściwego Funduszu.

 • Uchwalenie przez Walne Zgromadzenie Warsaw Equity TFI S.A. uchwały dotyczącej wdrożenia „Zasad Ładu Korporacyjnego”


  Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Warsaw Equity Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z dnia 23 grudnia 2014 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Warsaw Equity TFI S.A. wdrożyło „Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” oraz postanowiło o uwzględnieniu „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w prowadzonej przez Warsaw Equity TFI S.A. działalności.

 • Uchwalenie przez Radę Nadzorczą Warsaw Equity TFI S.A. uchwały dotyczącej wdrożenia „Zasad Ładu Korporacyjnego”


  Uchwałą Nr 01/12/2014 Rady Nadzorczej spółki Warsaw Equity Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z dnia 18 grudnia 2014 r., Rada Nadzorcza spółki Warsaw Equity TFI S.A. wdrożyła „Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” oraz postanowiła o uwzględnieniu „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w prowadzonej przez Warsaw Equity TFI S.A. działalności.

 • Uchwalenie przez Zarząd Warsaw Equity TFI S.A. Struktury Organizacyjnej Warsaw Equity TFI S.A.

  Uchwałą Nr 11/12/2014 Zarządu spółki Warsaw Equity Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z dnia 16 grudnia 2014 r., Zarząd Spółki Warsaw Equity TFI S.A. zatwierdził nową Strukturę Organizacyjną Warsaw Equity TFI S.A., której schemat został przedstawiony w załączniku nr 1 przedmiotowej uchwały.

 • Utworzenie skrzynki pocztowej o adresie: zawiadomienia@wetfi.com , która umożliwia pracownikom Warsaw Equity TFI S.A. bez obaw negatywnych konsekwencji ze strony kierownictwa Warsaw Equity TFI S.A. i innych pracowników Warsaw Equity TFI S.A. powiadamianie o nadużyciach w Warsaw Equity TFI S.A.

  W dniu 15 grudnia 2014 roku Warsaw Equity TFI S.A. utworzyła skrzynkę pocztową o adresie: zawiadomienia@wetfi.com. Na przedmiotowy adres poczty elektronicznej pracownicy Warsaw Equity TFI S.A. bez obaw negatywnych konsekwencji ze strony kierownictwa Warsaw Equity TFI S.A. i innych pracowników Warsaw Equity TFI S.A. maja prawo powiadamianie o nadużyciach w Warsaw Equity TFI S.A.

 • Uchwalenie przez Zarząd Warsaw Equity TFI S.A. „Procedury uczestniczenia i głosowania na zgromadzeniach organów stanowiących z instrumentów finansowych lub udziałów sp. z o.o. wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Warsaw Equity Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.”

  Uchwałą Nr 07/12/2014 Zarządu spółki Warsaw Equity Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z dnia 12 grudnia 2014 r., Zarząd Spółki Warsaw Equity TFI S.A. zatwierdził „Procedurę uczestniczenia i głosowania na zgromadzeniach organów stanowiących z instrumentów finansowych lub udziałów sp. z o.o. wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Warsaw Equity Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.”, która stanowi załączniku nr 1 przedmiotowej uchwały.

 • Uchwalenie przez Zarząd Warsaw Equity TFI S.A. uchwały dotyczącej wdrożenia „Zasad Ładu Korporacyjnego”


  Uchwałą Nr 04/12/2014 Zarządu spółki Warsaw Equity Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z dnia 12 grudnia 2014 r., Zarząd spółki Warsaw Equity TFI S.A. wdrożył „Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” oraz postanowił o uwzględnieniu „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w prowadzonej przez Warsaw Equity TFI S.A. działalności.

 • Regulamin postępowania w przypadku powstania konfliktu interesów.

 • Wydanie przez KNF zezwolenia na prowadzenie działalności przez Warsaw Equity Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

  W dniu 20 grudnia 2012 roku Komisji Nadzoru Finansowego udzieliła Warsaw Equity Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna na podstawie decyzji nr DFI/II/4030/13/9/08/12/67-1/AS zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych, zarządzaniu nimi, w tym na pośrednictwie w zbywaniu i odkupowaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowaniu ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów wartościowych.

Umieszczamy na Twoim urządzeniu pliki cookie, celem usprawnienia działania tej strony www. Dowiedz się więcej
zamknij