Aktualności

 • Media o nas - Korzystna forma prawna funduszu VC

  Innowacyjne przedsięwzięcia będące na wczesnym etapie rozwoju mogą korzystać z wielu form wsparcia, wśród których znajdują się fundusze Venture Capital, mogące skutecznie zwiększyć wartość firmy, pomagając jej w pozyskaniu inwestorów i kapitału potrzebnego na rozwój. Więcej o prowadzeniu funduszu VC w formie funduszu inwestycyjnego zamkniętego aktywów niepublicznych w artykule Wojciecha Jabłońskiego, dyrektora ds. rozwoju biznesu Origin TFI: https://www.pb.pl/korzystna-forma-prawna-funduszu-vc-930162

 • Media o nas - TFI jako laboratorium venture, VC FIZAN jako projekt badawczy

  W dzisiejszym wydaniu Gazety Giełdy Parkiet, Wojciech Jabłoński, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu w Origin TFI, w swoim felietonie opisuje zależności pomiędzy TFI i zespołem zarządzającym FIZAN o polityce venture capital. Zapraszamy do lektury:
  http://www.parkiet.com/Felietony/305119990-TFI-jako-laboratorium-venture-VC-FIZAN-jako-projekt-badawczy.html

 • Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego

  Pragniemy poinformować, że Rada Nadzorcza Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  w Warszawie Uchwałą nr 09/04/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.:

  • oceniła pozytywnie stosowanie w roku 2017 przez Walne Zgromadzenie Spółki Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych. W ocenie Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Spółki prawidłowo realizowało Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych. Rada Nadzorcza nie zidentyfikowała w toku swoich prac naruszeń przez Walne Zgromadzenie Spółki Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych.
  • oceniła pozytywnie stosowanie w roku 2017 przez Zarząd Spółki Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych. W ocenie Rady Nadzorczej Zarząd Spółki prawidłowo stosowało Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych. Rada Nadzorcza nie zidentyfikowała w toku swoich prac naruszeń przez Zarząd Spółki Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych.

 • Przejęcie zarządzania funduszem Sniper FIZ

  Informujemy, że Origin Towarzystwo Fundusz Inwestycyjny S.A. przejęło zarządzanie funduszem Sniper FIZ.
  Z dniem 23 kwietnia 2018 roku weszły w życie zmiany Statutu Sniper Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zgodnie z którymi organem Funduszu staje się Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Fundusz został utworzony w 2016 roku.
  Szczegółowe informacje dla Uczestników publikowane są w dedykowanej funduszowi zakładce na stronie www.origintfi.com/fundusze

 • Ogłoszenie w sprawie wyboru firmy audytorskiej dla First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych

  OGŁOSZENIE W SPRAWIE WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ DLA FIRST PRIVATE EQUITY FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
  Zarząd Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Towarzystwo) działając w wykonaniu treści Uchwały nr 01/04/2017 Rady Nadzorczej Towarzystwa ogłasza konkurs ofert (postępowanie przetargowe) na wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Funduszu First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych za 2018 rok i kolejne lata w tym dokonywania przeglądów półrocznych.

  1. Przedmiot zamówienia:
  Przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Funduszu First Private Equity za lata 2018-2020 wraz ze sporządzeniem sprawozdania z badania oraz dokonanie przeglądów półrocznych sprawozdań finansowych za lata 2018-2020 wraz ze sporządzeniem raportu z przeglądu.

  2. Termin i sposób składania ofert:
  Oferty należy przesyłać lub składać do dnia 14 maja 2018 roku do godziny 16:00, w siedzibie Towarzystwa (00-108 Warszawa, ul. Zielna 37 budynek B), w zamkniętej kopercie, z adnotacją na kopercie „Oferta na badanie sprawozdania funduszu First Private Equity FIZAN”.

  3. Warunki jakim powinna odpowiadać oferta:
  1. Informacja o firmie audytorskiej, w tym o wpisie na listę firm audytorskich z podaniem numeru wpisu, pełnej nazwie i adresie, formie organizacyjno – prawnej, liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów.
  2. Oświadczenie firmy audytorskiej o:
  2.1. Spełnieniu wymogów niezależności, o której mowa w art. 69-73 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2017.1089) oraz nie istnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, a także zastosowaniu zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Oświadczenie powinno zawierać klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (zgodnie z art. 74 ust. 2 ustawy o biegłych rewidentach).
  2.2. Dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednia przeprowadzenie badania i przeglądu.
  2.3. Gotowości przekazania sprawozdania z przeprowadzonego badania rocznego sprawozdania finansowego i raportu z przeglądu półrocznego sprawozdań w terminach do 31 marca (sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego) do 24 sierpnia (raport z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego).
  2.4. Wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów i w związku z tym spełnieniu przez nią warunków określonych w art. 4 ust. 2-5 ustawy o biegłych rewidentach.
  3. Wynagrodzenie brutto za badanie ustawowe i sporządzenie sprawozdań z badań oraz dokonanie przeglądów półrocznych sprawozdań finansowych wraz ze sporządzeniem raportu z przeglądu z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie:
  3.1. nie powinno być uzależnione od żadnych warunków, w tym od wyniku badania oraz świadczenia innych usług na rzecz Funduszu First Private Equity FIZAN;
  3.2. ma odzwierciedlać pracochłonność oraz stopień złożoności prac i wymagane kwalifikacje biegłych rewidentów wykonujących badanie;
  4. Wskazanie metod badania sprawozdania finansowego.
  5. Informację o posiadanym doświadczeniu w badaniu sprawozdań finansowych, w tym w badaniu sprawozdań funduszy inwestycyjnych zamkniętych w szczególności publicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych.
  6. Poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej.
  7. Deklaracja firmy audytorskiej o uczestnictwie kluczowych biegłych rewidentów w posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu odpowiednio: przy ustaleniu harmonogramy prowadzonych przeglądów i badań, przedstawienia stanu prac w toku prowadzonych przeglądów i badań, oraz przedstawienia oceny przeprowadzonych przeglądów i badań sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2018- 2020 objętych przedmiotem niniejszego postępowania ofertowego. Koszty uczestnictwa ponosi biegły rewident.
  8. Deklaracja firmy audytorskiej, że w przypadku sporządzenia listu do Zarządu Towarzystwa o problemach w systemie rachunkowości, zostanie on przekazany Radzie Nadzorczej/Komitetowi Audytu do wiadomości.

  4. Informacje dodatkowe:
  1. Rozstrzygniecie postępowania nastąpi do dnia 4 czerwca 2018 r.
  2. Zawarcie Umowy nastąpi w terminie do 22 czerwca 2018 r.
  3. Informacje niezbędne do przygotowania oferty dostępne będą od dnia ukazania się ogłoszenia pod numerem telefonu 22 395-73-40 oraz adresem e-mail biuro@origintfi.com
  4. O wyniku postępowania ofertowego firmy audytorskie zostaną powiadomione pisemnie na wskazany w ofercie adres e-mail, w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania.

 • Media o nas - Rynek fuzji i przejęć w Polsce w 2018 roku

  Zapraszamy do lektury dzisiejszej „Rzeczpospolitej” oraz „Parkietu”, w których Wojciech Napiórkowski, Zarządzający w Origin TFI, komentuje rynek fuzji i przejęć w Polsce w 2018 i to, które branże i spółki mogą być interesujące.
  http://www.rp.pl/Biznes/304049901-Karuzela-z-przejeciami-zaczyna--sie-krecic-coraz-szybciej.html
  http://www.parkiet.com/Gospodarka/304059981-Rynek-przejec-sie-rozpedza.html

 • Origin TFI Partnerem Venture Capital Kongres


  Origin TFI Partnerem Venture Capital Kongres

  Origin TFI ma zaszczyt bycia PARTNEREM Venture Capital Kongres. Tematyka poruszana na Kongresie VC skierowana jest do zarządzających i przedstawicieli środowisk inwestycyjnych. Udział w kongresie zapowiedzieli m.in.: minister Jadwiga Emilewicz - Minister Przedsiębiorczości i Technologii oraz Marek Chrzanowski - Przewodniczący KNF.

  W trakcie Kongresu poruszona zostanie tematyka dofinansowań z PFR Ventures i NCBR, forma prawna funduszu venture capital i współpraca z towarzystwem funduszy inwestycyjnych oraz sposoby wyjścia z inwestycji.

  W czasie kongresu będziemy mieli przyjemność przeprowadzić prelekcję: „Funkcjonowanie Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych z punktu widzenia TFI”, którą poprowadzi Wojciech Jabłoński, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu w Origin TFI.

  W ramach prelekcji Origin TFI poruszone zostaną następujące tematy:

  • relacje pomiędzy zarządzającym, funduszem i TFI,
  • bezpieczeństwo funduszu,
  • samodzielność zarządzającego,
  • budowaniem marki zarządzającego,
  • finansowe kwestie związane ze współpracą i prowadzeniem funduszu.
  Więcej informacji na http://vckongres.pl/

 • Zwołanie Zgromadzenia Inwestorów Medard FIZAN

  Niniejszym informujemy, iż Zarząd Origin Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”), zwołał Zgromadzenie Inwestorów („Zgromadzenie”) MEDARD Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych („Fundusz”) na dzień 16 kwietnia 2018 r., na godz. 12:00, które to Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy ul. Zielnej 37, budynek B, piętro IV, w siedzibie Towarzystwa, z następującym porządkiem obrad:
   

  1. Otwarcie Zgromadzenia Inwestorów.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Inwestorów i wyznaczenie protokolanta Zgromadzenia Inwestorów.
  3. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia Inwestorów Funduszu do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia pozytywnej rekomendacji (wyrażenia zgody) dotyczącej zmian Statutu Funduszu ogłoszonych w dniu 1 marca 2018 r.
  6. Zamknięcie Zgromadzenia Inwestorów.

  I. Prawo zgłoszenia zamiaru udziału w Zgromadzeniu.
  Mając na uwadze powyższe, informujemy, że stosownie do postanowień art. 7 ust. 5 Statutu Funduszu („Statut”), każdy Uczestnik Funduszu nabywa uprawnienie do udziału w Zgromadzeniu, jeśli zgłosi Towarzystwu zamiar udziału w Zgromadzeniu nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia („Zamiar Udziału”). Zgłoszenie Zamiaru Udziału powinno być wyrażone w formie pisemnej, w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację Uczestnika przez Towarzystwo. Mogą Państwo skorzystać ze wzoru Zamiaru Udziału, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
  Ponadto pragniemy poinformować, iż zgodnie z postanowieniami Statutu, Towarzystwo dokonuje blokady certyfikatów inwestycyjnych Uczestnika, który zgłosił Zamiar Udziału w Zgromadzeniu, o którym mowa powyżej. Blokada dokonywana jest w Ewidencji Uczestników Funduszu („Ewidencja”) do czasu zakończenia Zgromadzenia.

  II. Wykonywanie uprawnień i obowiązków przez pełnomocnika.
  Jednocześnie informujemy, że Uczestnik Funduszu może brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Stosownie do postanowień art. 7 ust. 1 Statutu oraz art. 17 Statutu, pełnomocnictwo winno być sporządzone w języku polskim lub w wersji dwujęzycznej (w tym w języku polskim) i udzielone w formie aktu notarialnego lub w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie, bądź w zwykłej formie pisemnej - w przypadku złożenia podpisu na pełnomocnictwie w obecności przedstawiciela Towarzystwa.
  Mogą Państwo skorzystać ze wzoru Pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

  Serdecznie zapraszamy do skorzystania z uprawnienia do udziału w Zgromadzeniu.
   

 • Przejęcie zarządzania funduszem Medard FIZAN

  Informujemy, że Origin Towarzystwo Fundusz Inwestycyjny S.A. przejęło zarządzanie funduszem Medard FIZAN. Z dniem 21 lutego 2018 roku weszły w życie zmiany Statutu Medard Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, zgodnie z którymi organem Funduszu staje się Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Medard FIZAN jest funduszem dedykowanym, który w ramach Podstawowego Portfela Inwestycyjnego może lokować swoje Aktywa w zbywalne papiery wartościowe w tym emitowane przez podmioty zagraniczne, udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, Instrumenty Rynku Pieniężnego, wierzytelności. Fundusz został utworzony w 2016 roku.
  Szczegółowe informacje dla Uczestników publikowane są w dedykowanej funduszowi zakładce na stronie www.origintfi.com/fundusze

 • Przejęcie zarządzania funduszem Azzardo FIZAN

  Informujemy, że Origin Towarzystwo Fundusz Inwestycyjny S.A. przejęło zarządzanie funduszem Azzardo FIZAN. Z dniem 20 lutego 2018 roku weszły w życie zmiany Statutu Azzardo Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, zgodnie z którymi organem Funduszu staje się Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Azzardo FIZAN jest funduszem dedykowanym, którego celem inwestycyjnym jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości inwestycji dokonywanych w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe przede wszystkim związane z rynkiem nieruchomości. Fundusz został utworzony w 2016 roku.
  Szczegółowe informacje dla Uczestników publikowane są w dedykowanej funduszowi zakładce na stronie www.origintfi.com/fundusze

 • Regulamin strony internetowej www.origintfi.com

  Pragniemy poinformować, iż Uchwałą nr 09/02/2018 Zarządu Origin TFI S.A. ("Towarzystwo") z dnia 16 lutego 2018 r., zatwierdzono nową treść „Regulaminu strony internetowej www.origintfi.com” ("Regulamin"), który stanowi załącznik Nr 1 przedmiotowej uchwały.

  Integralną częścią Regulaminu jest stanowiąca załącznik do Regulaminu "Polityka prywatności".

 • Informacja o zmianie składu Zarządu Origin TFI S.A.

  Informujemy o złożeniu przez Pana Macieja Owczarewicza w dniu 10 stycznia 2018 r. rezygnacji z funkcji Wiceprezesa Zarządu Towarzystwa z dniem 15 stycznia 2018 r.

  Informujemy o powołaniu przez Radę Nadzorczą Towarzystwa w dniu 10 stycznia 2018 r. Pana Radosława Butryna do Zarządu Towarzystwa i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu Towarzystwa z dniem 16 stycznia 2018 r.

 • NOWY FORMULARZ - OŚWIADCZENIA FATCA, FORMULARZE A, B i C

  Szanowni Państwo,

  W załączeniu przekazujemy nowe Formularze FATCA (Formularz A, Formularz B) oraz Formularz uzupełnienia danych o beneficjentach rzeczywistych (Formularz C) dla Uczestników wszystkich funduszy, zarządzanych przez Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z wyłączeniem First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych.

 • NOWY FORMULARZ - OŚWIADCZENIA CRS, FORMULARZE D i E

  Szanowni Państwo,

  W załączeniu przekazujemy nowe Formularze CRS (Formularz D, Formularz E) dla Uczestników wszystkich funduszy, zarządzanych przez Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z wyłączeniem First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych.

 • NOWY FORMULARZ - WNIOSEK O AKTUALIZACJĘ DANYCH

  Szanowni Państwo,

  W załączeniu przekazujemy nowy Formularz aktualizacji danych dla Uczestników wszystkich funduszy, zarządzanych przez Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z wyłączeniem First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych.

Umieszczamy na Twoim urządzeniu pliki cookie, celem usprawnienia działania tej strony www. Dowiedz się więcej
zamknij