Aktualności

 • Ocena Walnego Zgromadzenia stosowania przez Zarząd Towarzystwa i Radę Nadzorczą Towarzystwa Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2016 r.  Pragniemy poinformować, iż Uchwałą nr 17 z dnia 27 kwietnia 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Origin Towarzystwa Funduszy Inwestycjnych S.A. ("Spółka"):

  - oceniło pozytywnie stosowanie w roku 2016 przez Zarząd Spółki Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych. W ocenie Walnego Zgromadzenia Spółki prawidłowo wdrożyło i realizowało Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych. Walne Zgromadzenie nie zidentyfikowało w toku swoich prac naruszeń przez Zarząd Spółki Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych,

  - oceniło pozytywnie stosowanie w roku 2016 przez Radę Nadzorczą Spółki Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych. W ocenie Walnego Zgromadzenia Rada Nadzorcza Spółki prawidłowo wdrożyła Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych. Walne Zgromadzenie nie zidentyfikowało w toku swoich prac naruszeń przez Radę Nadzorcza Spółki Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych.

 • Informacja o zmianie składu Rady Nadzorczej Origin TFI S.A.


  Pragniemy poinformować, iż w dniu 27 kwietnia 2017 roku, rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Origin Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Spółka”) złożył Pan Michał Handzlik oraz, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 kwietnia 2017 roku powołało do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej SpółkiPana Pawła Dobrowolskiego oraz Pana Radosława Ostrowskiego.

 • Informacja o zmianie składu Rady Nadzorczej Origin TFI S.A.


  Pragniemy poinformować, iż w dniu 30 marca 2017 roku, rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Origin Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. złożył Pan Piotr Raźniewski.

 • Ocena Rady Nadzorczej stosowania przez Walne Zgromadzenie oraz Zarząd Towarzystwa Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2016 r.  Pragniemy poinformować, iż Uchwałą nr 07/03/2017 z dnia 27 marca 2017 roku Rada Nadzorcza Origin Towarzystwa Funduszy Inwestycjnych S.A. ("Spółka"):

  - oceniła pozytywnie stosowanie w roku 2016 przez Walne Zgromadzenie Spółki Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych. W ocenie Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Spółki prawidłowo wdrożyło i realizowało Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych. Rada Nadzorcza nie zidentyfikowała w toku swoich prac naruszeń przez Walne Zgromadzenie Spółki Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych,

  - oceniła pozytywnie stosowanie w roku 2016 przez Zarząd Spółki Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych. W ocenie Rady Nadzorczej Zarząd Spółki prawidłowo wdrożył Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych. Rada Nadzorcza nie zidentyfikowała w toku swoich prac naruszeń przez Zarząd Spółki Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych.

 • Informacja o zwołaniu Zgromadzeń Inwestorów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Origin TFI S.A.

  W dniu 27 marca 2017 roku Zarząd spółki Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna podjął uchwały o zwołaniu Zgromadzeń Inwestorów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Origin TFI S.A. Szczegółowe informacje o terminach i warunkach uczestnictwa oraz dokumentach dla Zgromadzeń Inwestorów poszczególnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych znajdują się w zakładce Aktualności właściwego Funduszu.

 • Informacja o zmianie składu Zarządu Origin TFI S.A.

  Informujemy o odwołaniu przez Radę Nadzorczą Towarzystwa w dniu 7 lutego 2017 r. Pana Jerzego Krok z Zarządu Towarzystwa i funkcji Prezesa Zarządu Towarzystwa z dniem 14 lutego 2017 r.

  Informujemy o powołaniu przez Radę Nadzorczą Towarzystwa w dniu 7 lutego 2017 r. Pana Krzysztofa Mędrala do Zarządu Towarzystwa i powierzeniu mu funkcji Prezesa Zarządu Towarzystwa z dniem 16 lutego 2017 r.

 • Informacja o utworzeniu adresu e-mail służącego do ochrony bezpieczeństwa danych uczestników funduszy zarządzanych przez Origin TFI S.A.

  W przypadku, gdyby uczestnik funduszu zarządzanego przez Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) otrzymał wiadomość e-mail z prośbą o podanie danych związanych z uczestnictwem w tym funduszu, w tym danych osobowych uczestnika, Towarzystwo prosi każdorazowy bezzwłoczny kontakt z Towarzystwem, pod następującym adresem e-mail: abuse@origintfi.com.

  Przypominamy, że Towarzystwo nigdy nie prosi o podawanie indywidualnych haseł dostępu.

 • FORMULARZ - WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI

  Szanowni Państwo,

  W załączeniu przekazujemy Formularz - wniosek o wpis do Ewidencji Uczestników dla Uczestników wszystkich funduszy, zarządzanych przez Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.,z wyłączeniem First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych.
   

  Wnioskującym o wpis do Ewidencji Uczestników jest podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej), który na podstawie umowy zobowiązującej do przeniesienia praw z certyfikatów inwestycyjnych, umowy darowizny, działu spadku, oświadczenia o nabyciu spadku, lub na innej postawie nabył prawo do certyfikatów inwestycyjnych Funduszu lub nabędzie prawo do certyfikatów inwestycyjnych Funduszu po dokonaniu odpowiedniego wpisu do Ewidencji.

 • Regulamin Reklamacji Klientów Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz Funduszy Inwestycyjnych zarządzanych przez Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Regulamin")

  Pragniemy poinformować, iż Uchwałą nr 20/11/2016 Origin TFI S.A. („Towarzystwo") z dnia 24 listopada 2016 r., uchylono „Regulamin Reklamacji Klientów Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz Funduszy Inwestycyjnych zarządzanych przez Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.", zatwierdzony Uchwałą Zarządu Towarzystwa nr 13/11/2016 z dnia 08 listopada 2016 r., a następnie zatwierdzono nową treść „Regulaminu Reklamacji Klientów Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz Funduszy Inwestycyjnych zarządzanych przez Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

  W załączeniu do niniejszego oświadczenia znajduje się treść obowiązującego od dnia 28 listopada 2016 r. „Regulaminu Reklamacji Klientów Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz Funduszy Inwestycyjnych zarządzanych przez Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A".

 • Oświadczenie FATCA

  Działając w imieniu Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: „Towarzystwo”) i Funduszy Origin pragniemy ponownie poinformować, że z dniem 1 grudnia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem RP a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA.

  Zgodnie z Ustawą FATCA Towarzystwo oraz Fundusze Origin zobowiązane są w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie Ustawy FATCA, tj. do 1 grudnia 2016 r. do identyfikacji Uczestników Funduszy Origin w zakresie posiadania statusu Podatnika Stanów Zjednoczonych[1] oraz informowania ministra właściwego ds. finansów publicznych lub organu upoważnionego o tym statusie, w celu przekazania tych informacji przez wyżej wymienione organy do administracji podatkowej Stanów Zjednoczonych.

  Na podstawie przepisów Ustawy FATCA, Towarzystwo i Fundusze Origin zobowiązane są do pozyskania od Uczestników Funduszy Origin, którzy od dnia 1 lipca 2014 r. nabyli certyfikaty inwestycyjne Funduszy Origin, informacji w formie oświadczeń o spełnianiu lub niespełnianiu przez Uczestnika warunków definicji Podatnika Stanów Zjednoczonych.

  Uczestnicy Funduszy Origin mają obowiązek złożenia takiego oświadczenia, a także jego aktualizacji w przypadku zmiany stanu faktycznego powodującego nieaktualność przedstawionych w oświadczeniu danych. W celu złożenia oświadczenia o posiadanym statusie FATCA, jak również w celu aktualizacji złożonego uprzednio oświadczenia, należy wypełnić jeden z formularzy:

  - FORMULARZ A – Oświadczenie osoby fizycznej o statusie FATCA,
  - FORMULARZ B – Oświadczenie osoby innej niż osoba fizyczna o statusie FATCA.


  W związku z powyższym zwracamy się do Państwa, którzy jeszcze nie przesłali do Towarzystwa stosownych oświadczeń, o niezwłoczne wypełnienie jednego z załączonych formularzy i odesłanie go na adres Towarzystwa:
   

  Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  ul. Zielna 37, Budynek B, p. IV, 00-108 Warszawa.


  ___________________________
  [1] Zgodnie z procedurami określonymi w umowie zawartej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz towarzyszące Uzgodnienia Końcowe zawartą między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w z dnia 7 października 2014 r. (Dz.U. 2015 r., poz. 1647), dalej jako: „Umowa FATCA”.

 • Regulamin Reklamacji Klientów Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz Funduszy Inwestycyjnych zarządzanych przez Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Regulamin") (NIEAKTUALNY)

  Pragniemy poinformować, iż Uchwałą nr 13/11/2016 Origin TFI S.A. („Towarzystwo") z dnia 8 listopada 2016 r., uchylono „Regulamin Reklamacji Klientów Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz Funduszy Inwestycyjnych zarządzanych przez Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.", zatwierdzony Uchwałą Zarządu Towarzystwa nr 01/05/2016 z dnia 06 maja 2016 r., a następnie zaktualizowany Uchwałą Zarządu Towarzystwa nr 12/10/2016 z dnia 27 października 2016 r. i zatwierdzono nową treść „Regulaminu Reklamacji Klientów Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz Funduszy Inwestycyjnych zarządzanych przez Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

  W załączeniu do niniejszego oświadczenia znajduje się treść obowiązującego od dnia 14 listopada 2016 r. „Regulaminu Reklamacji Klientów Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz Funduszy Inwestycyjnych zarządzanych przez Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A".

 • Procedura uczestniczenia i głosowania na zgromadzeniach organów stanowiących z instrumentów finansowych lub udziałów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  Pragniemy poinformować, iż Uchwałą nr 03/11/2016 Origin TFI S.A. ("Towarzystwo") z dnia 3 listopada 2016 r., zaktualizowano i przyjęto tekst jednolity „Procedury uczestniczenia i głosowania na zgromadzeniach organów stanowiących z instrumentów finansowych lub udziałów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.” ("Procedura").
  Aktualizacja wynika z konieczności odzwierciedlenia w Procedurze zmiany nazwy Towarzystwa.

  W załączeniu do niniejszego oświadczenia znajduje się treść obowiązującej od 3 listopada 2016 r. "Procedury uczestniczenia i głosowania na zgromadzeniach organów stanowiących z instrumentów finansowych lub udziałów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.".
   

 • Regulamin zarządzania Konfliktami Interesów

  Pragniemy poinformować, iż Uchwałą nr 13/10/2016 Origin TFI S.A. ("Towarzystwo") z dnia 27 października 2016 r., zaktualizowano i przyjęto tekst jednolity „Regulaminu zarządzania Konfliktami Interesów” ("Regulamin").
  Aktualizacja wynika z konieczności odzwierciedlenia w Regulaminie zmiany nazwy Towarzystwa.

  W załączeniu do niniejszego oświadczenia znajduje się treść obowiązującego od 27 października 2016 r. "Regulaminu zarządzania konfliktami interesów".

 • Regulamin Reklamacji Klientów Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz Funduszy Inwestycyjnych zarządzanych przez Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (NIEAKTUALNY)

 • Regulamin strony internetowej www.origintfi.com

  Pragniemy poinformować, iż Uchwałą nr 11/10/2016 Zarządu Origin TFI S.A. ("Towarzystwo") z dnia 27 października 2016 r., zatwierdzono nową treść „Regulaminu strony internetowej www.origintfi.com” ("Regulamin"), który stanowi załącznik Nr 1 przedmiotowej uchwały.

  Integralną częścią Regulaminu jest stanowiąca załącznik do Regulaminu "Polityka prywatności".

Umieszczamy na Twoim urządzeniu pliki cookie, celem usprawnienia działania tej strony www. Dowiedz się więcej
zamknij