Aktualności - First Private Equity FIZAN

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - Komentarz do wyceny z 30 czerwca 2021 roku

  Ogłoszenie 28/2021 z dnia 6/07/2021

  Na dzień 30 czerwca 2021 roku wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych („Fundusz”) wyniosła 1.127,81 zł, co oznacza wzrost o 3,00% w porównaniu z wartością na 31 marca 2021 roku. Poniżej zawarto opis czynników wpływających na zmianę wartości certyfikatów Funduszu na dzień 30 czerwca 2021 roku w stosunku do wartości z poprzedniego dnia wyceny.

  Pozytywny wpływ na wycenę certyfikatów inwestycyjnych Funduszu miał wzrost o 7,31% wartości akcji spółki Voxel S.A. z 43,80 zł do 47,00 zł. Fundusz, mając na względzie konieczność dostosowania limitu zaangażowania na akcjach jednej spółki, sprzedał w II kwartale w 14 transakcjach łącznie 25.057 akcji spółki za łączną kwotę 1.266.344,10 zł. Fundusz planuje dalszą stopniową redukcję zaangażowania na akcjach Voxel S.A. z uwzględnieniem najlepszego interesu uczestników Funduszu.

  W II kwartale Fundusz sprzedał w dwóch transakcjach wszystkie posiadane jednostki uczestnictwa funduszu Skarbiec Konserwatywny FIO za łączną kwotę 3.724.328,69 zł.
   
  Fundusz stale poszukuje okazji inwestycyjnych na rynku aktywów niepublicznych w celu ulokowania wolnych środków w spółki nowych technologii znajdujące się na wczesnym etapie rozwoju.
  Fundusz o wszystkich istotnych wydarzeniach informuje za pośrednictwem raportów bieżących, które dostępne są na stronie https://www.origintfi.com.

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych – Informacja o wyborze Rady Nadzorczej na nową kadencję

  Ogłoszenie 27/2021 z dnia 1/07/2021 zaktualizowane w dniu 2/07/2021

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 21/2021 (wraz z korektą w zakresie daty powołania) First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informacje o wyborze Rady Nadzorczej Towarzystwa na nową kadencję.

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - Zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego

  Ogłoszenie 26/2021 z dnia 1/07/2021

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 20/2021 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o zatwierdzeniu  Sprawozdania Finansowego za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wraz z Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Origin Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

 • Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny

  Ogłoszenie 25/2021 z dnia 01/07/2021

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości raport bieżący 19/2021 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Aktywów Niepublicznych na Dzień Wyceny 30 czerwca 2021 roku.

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych – Informacja o rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz

  Ogłoszenie 24/2021 z dnia 21/06/2021

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 18/2021 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o rezygnacji Pana Pawła Wieliczko z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Towarzystwa.

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych – Informacja o rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz

  Ogłoszenie 23/2021 z dnia 21/06/2021

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 18/2021 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o rezygnacji Pana Piotra Grabowskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Towarzystwa.

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych – Informacja bieżąca dotycząca wykupu certyfikatów

  Ogłoszenie 22/2021 z dnia 28/05/2021

  Szanowni Państwo w imieniu Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna („Towarzystwo”) pragniemy poinformować, iż na koniec II kwartału bieżącego roku, tj. na dzień wyceny przypadający na 30 czerwca 2021 roku, nie odbędzie się wykup certyfikatów Inwestycyjnych First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych („Fundusz”).
   

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - Informacja o wyborze firmy audytorskiej

  Ogłoszenie 21/2021 z dnia 21/05/2021

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 17/2021 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych („Fundusz”) zawierający informację o wyborze firmy audytorskiej BDO Sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Warszawie do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych za lata 2021-2022 wraz ze sporządzeniem sprawozdania z badania oraz dokonania przeglądów półrocznych sprawozdań finansowych za lata 2021-2022 dla Funduszu.

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - Uzupełnienie składu Komitetu Inwestycyjnego

  Ogłoszenie 20/2021 z dnia 13/05/2021

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 16/2021 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o powołaniu Pani Joanny Gierczak oraz Michała Kowalewskiego do Komitetu Inwestycyjnego Funduszu. 

 • First Private Equity FIZ AN- Niepodjęcie Uchwały Zgromadzenia Inwestorów w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020


  Ogłoszenie 19/2021 z dnia 05/05/2021

  Zarząd Towarzystwa informuje, że na zwołanym na dzień 30 kwietnia 2021 r.przez Towarzystwo Zgromadzeniu Inwestorów Funduszu First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z uwagi na brak zdolności Zgromadzenia Inwestorów do podejmowania wiążących uchwał objętych porządkiem obrad, wynikającej z braku zgłoszenia się Uczestników na Zgromadzenie Inwestorów, nie została podjęta uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r.
  W załączeniu do Raportu bieżącego nr 15/2021 przekazujemy kopię Protokołu Zgromadzenia Inwestorów oraz prezentację multimedialną, która miała zostać przedstawiona Uczestnikom Funudszu.
  Sprawozdanie finansowe Funduszu zostanie zatwierdzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Towarzystwa.

 • First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych - Raport kwartalny za I kwartał 2021

  Ogłoszenie 18/2021 z dnia 30/04/2021

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport okresowy First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający Raport kwartalny za I kwartał 2021 roku First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych.

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - Roczne sprawozdanie finansowe za 2020 rok

  Ogłoszenie 17/2021 z dnia 16/04/2021

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport roczny First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający sprawozdanie finansowe First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych za 2020 r.

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - Zwołanie Zgromadzenia Inwestorów

   
  Ogłoszenie 16/2021 z dnia 8.04.2021 r. 
   
  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 12/2021 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (dalej jako: „Fundusz”) zawierający informację o wyznaczeniu daty i zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów Funduszu, w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r.
   
  Zgromadzenie Inwestorów Funduszu (dale jako: „Zgromadzenie”) odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2021 r., o godz. 12:00, w Warszawie przy ul. Zielnej 37, 00-108 Warszawa, z następującym porządkiem obrad: 
   
  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
  3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r.
  6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
    
  Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów, zgodnie z art. 143 ust. 1 pkt 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz art. 4 ust. 7 statutu Funduszu, są Uczestnicy Funduszu, którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów złożą Towarzystwu świadectwo depozytowe, wydane zgodnie z art. 9 i nast. ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Uczestnik Funduszu może brać udział w Zgromadzeniu Inwestorów osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności, oraz dołączone do protokołu z posiedzenia Zgromadzenia Inwestorów.

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - Wykupienie Certyfikatów Inwestycyjnych na 31 marca 2021 roku

  Ogłoszenie 15/2021 z dnia 07/04/2021

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 11/2021 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych na dzień 31 marca 2021 r.

  W dniu 31 marca 2021 r. dokonano wykupu 4 268 certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. Uczestnicy Funduszu złożyli żądania wykupu obejmujące łącznie 4.268 certyfikatów inwestycyjnych („Żądania”), w związku z czym wykupowi podlegają wszystkie Certyfikaty określone w § 2 w wyniku czego umorzenie Certyfikatów następuje z mocy prawa. 

  Środki należne Uczestnikom z tytułu dokonanego wykupu zostaną przekazane do dyspozycji KDPW w terminie do dnia 13 kwietnia 2021 r.

 • Informacja o maksymalnym poziomie Dźwigni Finansowej AFI i wysokości stosowanej przez Fundusz Dźwigni Finansowej AFI

  Ogłoszenie 14/2021 z dnia 07.04.2021 r.

  W załączeniu przekazujemy informacje o maksymalnym poziomie Dźwigni Finansowej AFI stosowanej przez Fundusz oraz o wysokości zastosowanej przez Fundusz Dźwigni Finansowej AFI.

Umieszczamy na Twoim urządzeniu pliki cookie, celem usprawnienia działania tej strony www. Dowiedz się więcej
zamknij