Aktualności - First Private Equity FIZAN

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - Informacja z zawarciu porozumienia z depozytariuszem wydłużającego okres wypowiedzenia umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza

  Ogłoszenie 43/2021 z dnia 15/10/2021r.

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 30/2021 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o zawarciu porozumienia z depozytariuszem wydłużającego okres wypowiedzenia umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza do dnia 17 stycznia 2022 roku. 

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - Wykupienie Certyfikatów Inwestycyjnych na 30 września 2021 roku

  Ogłoszenie 42/2021 z dnia 07/10/2021r.

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 29/2021 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych na dzień 30 września 2021 r.

  W dniu 30 września 2021 r. dokonano wykupu 1 037 certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. Uczestnicy Funduszu złożyli żądania wykupu obejmujące łącznie 1 718 certyfikatów inwestycyjnych („Żądania”), w związku z czym dokonano proporcjonalnej redukcji certyfikatów inwestycyjnych podlegających wykupowi zgodnie z postanowieniami Statutu Funduszu. Wykupione certyfikaty inwestycyjne stanowią 60,36% certyfikatów inwestycyjnych objętych Żądaniami.
  Współczynnik redukcji wyniósł więc 39,64%.
  Środki należne Uczestnikom z tytułu dokonanego wykupu zostaną przekazane do dyspozycji KDPW w terminie do dnia 11 października 2021 r.

 • Informacja o maksymalnym poziomie Dźwigni Finansowej AFI i wysokości stosowanej przez Fundusz Dźwigni Finansowej AFI

  Ogłoszenie 41/2021 z dnia 05/10/2021r.

  W załączeniu przekazujemy informacje o maksymalnym poziomie Dźwigni Finansowej AFI stosowanej przez Fundusz oraz o wysokości zastosowanej przez Fundusz Dźwigni Finansowej AFI.

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - Komentarz do wyceny z 30 września 2021 roku

  Ogłoszenie 40/2021 z dnia 05/10/2021r.

  Na dzień 30 września 2021 roku wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych („Fundusz”) wyniosła 1.188,06 zł, co oznacza wzrost o 5,34% w porównaniu z wartością na 30 czerwca 2021 roku. Poniżej zawarto opis czynników wpływających na zmianę wartości certyfikatów Funduszu na dzień 30 września 2021 roku w stosunku do wartości z poprzedniego dnia wyceny.

  Pozytywny wpływ na wycenę certyfikatów inwestycyjnych Funduszu miał wzrost o 10,62% wartości akcji spółki Voxel S.A. z 45,20 zł do 50,00 zł. Dodatkowo Fundusz otrzymał 10 sierpnia dywidendę 
  z akcji Voxel S.A. w wysokości 2 zł na akcję, dającą 3,89% stopy dywidendy według kursu z dnia odcięcia prawa do dywidendy. 

  Fundusz stale poszukuje okazji inwestycyjnych na rynku aktywów niepublicznych w celu ulokowania wolnych środków w spółki nowych technologii znajdujące się na wczesnym etapie rozwoju.
  Fundusz o wszystkich istotnych wydarzeniach informuje za pośrednictwem raportów bieżących, które dostępne są na stronie https://www.origintfi.com.

 • Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny

  Ogłoszenie 39/2021 z dnia 01/10/2021r.

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości raport bieżący 28/2021 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Aktywów Niepublicznych na Dzień Wyceny 30 września 2021 roku.

 • Podjęcie Uchwały przez Zgromadzenie Inwestorów w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Depozytariusza Funduszu

  Ogłoszenie 38/2021 z dnia 01/10/2021r.

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 27/2021 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o podjęciu w dniu 30 września 2021 roku przez Zgromadzenie Inwestorów Funduszu uchwały Nr 01/09/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę depozytariusza Funduszu First Private Equity FIZ AN. 

 • Zmiana Statutu First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

  Ogłoszenie 37/2021 z dnia 29/09/2021r.

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 26/2021 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o zmianie Statutu First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych.

  W dniu 28 września 2021 roku Origin TFI S.A. złożyło oświadczenie o zmianie Statutu i przyjęciu tekstu jednolitego Statutu, objęte aktem notarialnym Rap. A Nr 6113/2021 sporządzonym przez zastępcę notarialnego Barbarę Kasnowską, zastępcę notariusza Rafała Jakubaszka.

  Zmiany statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - Zamiar wykupywania certyfikatów inwestycyjnych - Korekta ogłoszenia 33/2021 z dnia 31/08/2021r.

  Ogłoszenie 36/2021 z dnia 15/09/2021 r. 

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości korekę raportu bieżącego nr 24/2021 z dnia 31-08-2021 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierającego informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi realizacji wykupu certyfikatów.

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - Zwołanie Zgromadzenia Inwestorów

  Ogłoszenie 35/2021 z dnia 7/09/2021 r. 

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 25/2021 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (dalej jako: „Fundusz”) zawierający informację o wyznaczeniu daty i zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów Funduszu, w przedmiocie wyrażenia zgody na zmianę depozytariusza Funduszu. 

  Zgromadzenie Inwestorów Funduszu First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów
  Niepublicznych odbędzie się w dniu 30 września 2021 roku o godz. 12:00, przy ul. Zielnej 37, 00-108 Warszawa
  z następującym porządkiem obrad:
   

  1. Otwarcie obrad Zgromadzenia Inwestorów.
  2. Przyjęcie porządku Zgromadzenia Inwestorów.
  3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Inwestorów.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Inwestorów oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  5. Wyrażenie zgody na zmianę depozytariusza Funduszu.
  6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia Inwestorów.
  Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów, zgodnie z art. 143 ust. 1 pkt 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz art. 4 ust. 7 statutu Funduszu, są Uczestnicy Funduszu, którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów złożą Towarzystwu świadectwo depozytowe, wydane zgodnie z art. 9 i nast. ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Uczestnik Funduszu może brać udział w Zgromadzeniu Inwestorów osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności, oraz dołączone do protokołu z posiedzenia Zgromadzenia Inwestorów.
   

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2021 r.

  Ogłoszenie 34/2021 z dnia 31/08/2021

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport półroczny First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający półroczne sprawozdanie finansowe First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych za pierwsze półrocze 2021 roku.

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - Zamiar wykupywania certyfikatów inwestycyjnych

  Ogłoszenie 33/2021 z dnia 31/08/2021 r. 

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 24/2021 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi realizacji wykupu certyfikatów.

  W dniu 15/09/2021 została opublikowana korekta raportu bieżącego.

 • First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych - Raport kwartalny za II kwartał 2021

  Ogłoszenie 32/2021 z dnia 03/08/2021

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport okresowy First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający Raport kwartalny za II kwartał 2021 roku First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych.

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz

  Ogłoszenie 31/2021 z dnia 02/08/2021

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 23/2021 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o odwołaniu Pani Joanny Gierczak oraz Pana Krzysztofa Podwórnego z Komitetu Inwestycyjnego Funduszu. 

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych – Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz

  Ogłoszenie 30/2021 z dnia 23/07/2021

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 22/2021 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informacje, że Rada Nadzorcza w dniu 22 lipca 2021 roku postanowiła powołać do Zarządu Spółki Pana Marka Mikucia oraz powierzyć mu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki od dnia 01.08.2021 r.

 • Informacja o maksymalnym poziomie Dźwigni Finansowej AFI i wysokości stosowanej przez Fundusz Dźwigni Finansowej AFI

  Ogłoszenie 29/2021 z dnia 8/07/2021

  W załączeniu przekazujemy informacje o maksymalnym poziomie Dźwigni Finansowej AFI stosowanej przez Fundusz oraz o wysokości zastosowanej przez Fundusz Dźwigni Finansowej AFI.

Umieszczamy na Twoim urządzeniu pliki cookie, celem usprawnienia działania tej strony www. Dowiedz się więcej
zamknij