Aktualności - First Private Equity FIZAN

 • First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych - Raport kwartalny za III kwartał 2020

  Ogłoszenie 40/2020 z dnia 29 października 2020 roku

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport okresowy First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający Raport kwartalny za III kwartał 2020 roku First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych.

 • Informacja o maksymalnym poziomie Dźwigni Finansowej AFI i wysokości stosowanej przez Fundusz Dźwigni Finansowej AFI

  Ogłoszenie 39/2020 z dnia 7 października 2020 roku

  W załączeniu przekazujemy informacje o maksymalnym poziomie Dźwigni Finansowej AFI stosowanej przez Fundusz oraz o wysokości zastosowanej przez Fundusz Dźwigni Finansowej AFI.

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - Komentarz do wyceny z 30 września 2020 roku

  Ogłoszenie 38/2020 z dnia 05/10/2020

  Na dzień 30 września 2020 roku wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych („Fundusz”) wyniosła 1054,05 zł, co oznacza wzrost o 9,39% w porównaniu z wartością na 30 czerwca 2020 roku. Poniżej zawarto opis czynników wpływających na zmianę wartości poszczególnych lokat Funduszu, a w konsekwencji na wycenę certyfikatów Funduszu na dzień 30 września 2020 roku w stosunku do wartości z poprzedniego dnia wyceny.

  Pozytywny wpływ na wycenę certyfikatów inwestycyjnych Funduszu miał wzrost o 42,09% wartości akcji spółki Voxel S.A. z 27,80 zł do 39,50 zł. Dodatkowo spółka 11 września wypłaciła dywidendę w wysokość 0,91 zł na akcję, co dało łączną kwotę 204.425,13 zł.

  Fundusz 22 lipca zawarł umowę sprzedaży akcji Stone Master S.A., na mocy której zbył cały udział w spółce, tj. 1.035.450 akcji za łączną kwotę 395.000 zł. Fundusz poinformował o przedmiotowej transakcji w raporcie bieżącym nr 34/2020.

  Wartość wierzytelności Funduszu z tytułu sprzedaży akcji spółki Kuźnia Jawor S.A. spadła o około 6% w stosunku do ostatniej wyceny ze względu na podpisaną przez Fundusz 30 września umowę sprzedaży wierzytelności za łączną kwotę 9.353.000,00 zł, o której Fundusz poinformował w raporcie bieżącym nr 35/2020.

  O wszystkich istotnych wydarzeniach Fundusz informuje za pośrednictwem raportów bieżących, które dostępne są na stronie https://www.origintfi.com.
   

 • Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny

  Ogłoszenie 37/2020 z dnia 05/10/2020
   
  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości raport bieżący 36/2020 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Aktywów Niepublicznych na Dzień Wyceny 30 września 2020 r.

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych – Informacja o zawarciu umowy sprzedaży wierzytelności.

  Ogłoszenie 36/2020 z dnia 01/10/2020

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 35/2020 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informacje o zawarciu umowy sprzedaży wierzytelności z tytułu zawartej w dniu 30 maja 2018 roku umowy sprzedaży akcji serii D spółki Kuźnia Jawor Spółka Akcyjna. 

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2020

  Ogłoszenie 35/2020 z dnia 31/08/2020

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport półroczny First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający półroczne sprawozdanie finansowe First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych za pierwsze półrocze 2020 roku.

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych – Informacja bieżąca dotycząca wykupu certyfikatów

  Ogłoszenie 34/2020 z dnia 28/08/2020

  Szanowni Państwo w imieniu Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna („Towarzystwo”) pragniemy poinformować, iż na koniec III kwartału bieżącego roku, tj. na dzień wyceny przypadający na 30 września  2020 roku, nie odbędzie się wykup certyfikatów Inwestycyjnych First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych („Fundusz”).
   
  Jednocześnie pragniemy przekazać Państwu procedurę dotyczącą wykupu certyfikatów inwestycyjnych Funduszu („Certyfikaty”):

  • zgodnie z art. 8 statutu Funduszu, Fundusz w każdym dniu wyceny przypadającym na ostatni dzień każdego kwartału roku kalendarzowego („Dzień Wyceny”) sprawdza czy środki pieniężne uzyskane w mijającym kwartale z lokat Funduszu, pomniejszone o wszystkie wymagalne zobowiązania Funduszu na dany Dzień Wyceny, wynoszą co najmniej 1% Wartości Aktywów Netto Funduszu na ten Dzień Wyceny. Jeżeli środki pieniężne uzyskane w mijającym kwartale z lokat Funduszu, pomniejszone o wszystkie wymagane zobowiązania Funduszu na dany Dzień Wyceny, wynoszą co najmniej 1% Wartości Aktywów Netto Funduszu na ten Dzień Wyceny, to Fundusz wykupuje Certyfikaty Funduszu w Dniu Wykupu będącym kolejnym najbliższym Dniem Wyceny.
  • Fundusz ogłasza o najbliższym terminie wykupywania Certyfikatów nie później niż na miesiąc przed Dniem Wykupu w sposób w jaki udostępniane są informacje bieżące Funduszu tj. na stronie internetowej Towarzystwa www.origintfi.com.
  Informacja o kolejnym wykupie Certyfikatów Funduszu zostanie opublikowana na stronie internetowej Towarzystwa.

 • First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych - Raport kwartalny za II kwartał 2020

  Ogłoszenie 33/2020 z dnia 30 lipca 2020 roku

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport okresowy First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający Raport kwartalny za II kwartał 2020 roku First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych.

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych – Informacja o zawarciu umowy sprzedaży akcji spółki Stone Master S.A.

  Ogłoszenie 32/2020 z dnia 22 lipca 2020 r.

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 34/2020 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informacje o zawarciu umowy sprzedaży akcji spółki Stone Master Spółka Akcyjna.

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - Komentarz do wyceny z 30 czerwca 2020 roku

  Ogłoszenie 31/2020 z dnia 07 lipca 2020 r.

  Na dzień 30 czerwca 2020 roku wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych („Fundusz”) wyniosła 963,54 zł, co oznacza spadek o 0,01% w porównaniu z wartością na dzień 30 marca 2020 roku.

  Poniżej zawarto opis czynników wpływających na zmianę wartości poszczególnych lokat Funduszu, a w konsekwencji na wycenę certyfikatów Funduszu na dzień 30 czerwca 2020 roku w stosunku do wartości z poprzedniego dnia wyceny.

  Pozytywny wpływ na wycenę certyfikatów inwestycyjnych Funduszu miał wzrost o 5,19% wartości akcji spółki Voxel S.A. z 27,00 zł do 28,40 zł.

  Wycena akcji spółki Stone Master S.A. spadła w II kwartale 2020 roku o 7% wskutek pogłębiania się złej sytuacji finansowej spółki.

  Wartość wierzytelności Funduszu z tytułu sprzedaży akcji spółki Kuźnia Jawor S.A. nie zmieniła się istotnie od ostatniej wyceny.

  O wszystkich istotnych wydarzeniach Fundusz informuje za pośrednictwem raportów bieżących, które dostępne są na stronie https://www.origintfi.com.

 • First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych - Informacja o maksymalnym poziomie Dźwigni Finansowej AFI i wysokości stosowanej przez Fundusz Dźwigni Finansowej AFI

  Ogłoszenie 30/2020 z dnia 02 lipca 2020 r.

  W załączeniu przekazujemy informacje o maksymalnym poziomie Dźwigni Finansowej AFI stosowanej przez Fundusz oraz o wysokości zastosowanej przez Fundusz Dźwigni Finansowej AFI.

 • Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny

  Ogłoszenie 29/2020 z dnia 02 lipca 2020 r. 

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości raport bieżący 33/2020 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Aktywów Niepublicznych na Dzień Wyceny 30 czerwca 2020 r. 

   

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - Zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego


  Ogłoszenie 28/2020 z dnia 1 lipca 2020 roku

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości  Raport bieżący nr 32/2020  First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (,,Fundusz") zawierający informację o zatwierdzeniu  Sprawozdania Finansowego za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wraz z Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Origin Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. 

 • First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych - Niepodjęcie Uchwały Zgromadzenia Inwestorów w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2019

  Ogłoszenie 27/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 31/2020 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (dalej: Fundusz) zawierający informację, iż na zwołanym na dzień 26 czerwca 2020 r. przez Towarzystwo Zgromadzeniu Inwestorów Funduszu z uwagi na brak zdolności Zgromadzeni Inwestorów do podejmowania wiążących uchwał objętych porządkiem obrad wynikający z braku zgłoszenia się uczestników Funduszu na zwołane Zgromadzenie Inwestorów, nie została podjęta uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku.
  W załączeniu do niniejszego Raportu przekazuje się kopię Protokołu Zgromadzenia Inwestorów oraz prezentację multimedialną, która miała zostać przedstawiona uczestnikom Funduszu.
  Jednocześnie wskazujemy, że na dzień 30 czerwca 2020 r. zwołano Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Towarzystwa, celem zatwierdzenia sprawozdania finansowego funduszu First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - Zwołanie Zgromadzenia Inwestorów

  Ogłoszenie 26/2020 z dnia 4 czerwca 2020 r.

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 30/2020 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych („Fundusz”) zawierający informację o wyznaczeniu daty i zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów Funduszu, w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r.

  Zgromadzenie Inwestorów Funduszu („Zgromadzenie”) First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych („Fundusz”) odbędzie się w dniu 26 czerwca 2020 r., o godz. 13:00, w Warszawie przy ul. Zielnej 37, 00-108 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:
  1.    Otwarcie Zgromadzenia.
  2.    Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3.    Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4.    Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
  5.    Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r.
  6.    Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

  Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów, zgodnie z art. 143 ust. 1 pkt 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz art. 4 ust. 7 statutu Funduszu, są Uczestnicy Funduszu, którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów złożą Towarzystwu świadectwo depozytowe, wydane zgodnie z art. 9 i nast. ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Uczestnik Funduszu może brać udział w Zgromadzeniu Inwestorów osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności, oraz dołączone do protokołu z posiedzenia Zgromadzenia Inwestorów

Umieszczamy na Twoim urządzeniu pliki cookie, celem usprawnienia działania tej strony www. Dowiedz się więcej
zamknij