Aktualności - First Private Equity FIZAN

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych – Informacja bieżąca dotycząca wykupu certyfikatów

  Ogłoszenie 25/2020 z dnia 29/05/2020

  Szanowni Państwo w imieniu Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna („Towarzystwo”) pragniemy poinformować, iż na koniec II kwartału bieżącego roku, tj. na dzień wyceny przypadający na 30 czerwca 2020 roku, nie odbędzie się wykup certyfikatów Inwestycyjnych First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych („Fundusz”).
   
  Jednocześnie pragniemy przekazać Państwu procedurę dotyczącą wykupu certyfikatów inwestycyjnych Funduszu („Certyfikaty”):

  • zgodnie z art. 8 statutu Funduszu, Fundusz w każdym dniu wyceny przypadającym na ostatni dzień każdego kwartału roku kalendarzowego („Dzień Wyceny”) sprawdza czy środki pieniężne uzyskane w mijającym kwartale z lokat Funduszu, pomniejszone o wszystkie wymagalne zobowiązania Funduszu na dany Dzień Wyceny, wynoszą co najmniej 1% Wartości Aktywów Netto Funduszu na ten Dzień Wyceny. Jeżeli środki pieniężne uzyskane w mijającym kwartale z lokat Funduszu, pomniejszone o wszystkie wymagane zobowiązania Funduszu na dany Dzień Wyceny, wynoszą co najmniej 1% Wartości Aktywów Netto Funduszu na ten Dzień Wyceny, to Fundusz wykupuje Certyfikaty Funduszu w Dniu Wykupu będącym kolejnym najbliższym Dniem Wyceny.
  • Fundusz ogłasza o najbliższym terminie wykupywania Certyfikatów nie później niż na miesiąc przed Dniem Wykupu w sposób w jaki udostępniane są informacje bieżące Funduszu tj. na stronie internetowej Towarzystwa www.origintfi.com.
  • W przypadku ogłoszenia o wykupie Certyfikatów Funduszu, uczestnicy Funduszu będą mogli składać zlecenia umorzenia Certyfikatów, które zostały zapisane w rejestrze Sponsora Emisji i Prowadzącego Rejestr Certyfikatów w Biurze Maklerskim Banku BGŻ BNP S.A. Zlecenie będzie można składać we wskazanych Punktach Subskrypcyjnych Biura Maklerskiego Banku BGŻ BNP S.A. Lista Punktów Subskrypcyjnych znajduje się na stronach internetowych Biura Maklerskiego Banku BGŻ BNP S.A., tj.: www.bgzbnpparibas.pl/biuro-maklerskie.
  • W przypadku Certyfikatów Funduszu, które zostały zdeponowane na rachunkach papierów wartościowych w innym domu maklerskim, zlecenia umorzenia Certyfikatów będzie można składać w domu maklerskim, który prowadzi rachunek, na którym zdeponowano Certyfikaty.
  • Zlecenie wykupienia Certyfikatów Funduszu powinno zostać złożone nie wcześniej niż 7 i nie później niż 21 dnia miesiąca, w którym przypada Dzień Wykupu.
  Informacja o kolejnym wykupie Certyfikatów Funduszu zostanie opublikowana na stronie internetowej Towarzystwa.

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych – Przeniesienie wierzytelności Funduszu względem spółki Syngaz S.A. na spółkę Indos S.A.

  Ogłoszenie 24/2020 z dnia 25/05/2020

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 29/2020 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informacje o przeniesieniu wierzytelności Funduszu względem spółki Syngaz S.A. na spółkę Indos S.A.

 • First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych - Raport kwartalny za I kwartał 2020

  Ogłoszenie 23/2020 z dnia 30/04/2020

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport okresowy First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający Raport kwartalny za I kwartał 2020 roku First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych.

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - Roczne sprawozdanie finansowe za 2019 rok

  Ogłoszenie 22/2020 z dnia 16/04/2020

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport roczny First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający sprawozdanie finansowe First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych za 2019 r.

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych – Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz

  Ogłoszenie 21/2020 z dnia 06/04/2020

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 28/2020 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informacje, iż Pan Andrzej Wójcik został powołany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Towarzystwa.

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych – Informacja o rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz

  Ogłoszenie 20/2020 z dnia 06/04/2020

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 27/2020 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o rezygnacji Pana Andrzeja Wójcika z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Towarzystwa.

 • First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych - Informacja o maksymalnym poziomie Dźwigni Finansowej AFI i wysokości stosowanej przez Fundusz Dźwigni Finansowej AFI

  Ogłoszenie 19/2020 z dnia 06/04/2020

  W załączeniu przekazujemy informacje o maksymalnym poziomie Dźwigni Finansowej AFI stosowanej przez Fundusz oraz o wysokości zastosowanej przez Fundusz Dźwigni Finansowej AFI.

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - Wykupienie Certyfikatów Inwestycyjnych na 31 marca 2020 roku

  Ogłoszenie 18/2020 z dnia 03/04/2020

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 26/2020 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych na dzień 31 marca 2020 r.

  W dniu 31 marca 2020 r. dokonano wykupu 1.762 certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. Uczestnicy Funduszu złożyli żądania wykupu obejmujące łącznie 5.649 certyfikatów inwestycyjnych („Żądania”), w związku z czym dokonano proporcjonalnej redukcji certyfikatów inwestycyjnych podlegających wykupowi zgodnie z postanowieniami Statutu Funduszu. Wykupione certyfikaty inwestycyjne stanowią 31,19% certyfikatów inwestycyjnych objętych Żądaniami. Współczynnik redukcji wyniósł więc 68,81%. Środki należne Uczestnikom z tytułu dokonanego wykupu zostaną przekazane do dyspozycji KDPW w terminie do dnia 9 kwietnia 2020 r.
   

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - Komentarz do wyceny z 31 marca 2020 roku

  Ogłoszenie 17/2020 z dnia 03/04/2020

  Na dzień 31 marca 2020 roku wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych („Fundusz”) wyniosła 963,63 zł, co oznacza spadek o 0,90% w porównaniu z wartością na dzień 31 grudnia 2019 roku. Poniżej zawarto opis czynników wpływających na zmianę wartości poszczególnych lokat Funduszu, a w konsekwencji na wycenę certyfikatów Funduszu na dzień 31 marca 2020 roku w stosunku do wartości z poprzedniego dnia wyceny.

  Pozytywny wpływ na wycenę certyfikatów inwestycyjnych Funduszu miał wzrost o 24% wartości wierzytelności z tytułu sprzedaży akcji Kuźnia Jawor S.A. na skutek wygaśnięcia porozumienia z dnia 19 listopada 2019 r. dotyczącego umowy sprzedaży akcji zawartego przez Fundusz z Panem Rafałem Szlązakiem. O przedmiotowym wygaśnięciu Fundusz poinformował w raporcie bieżącym nr 11/2020 z dnia 28 stycznia br.

  Wycena akcji spółki Stone Master S.A. spadła w I kwartale 2020 roku o 25% m.in. wskutek utrzymywania się złej sytuacji finansowej spółki, a także spadku wartości porównywalnych spółek notowanych na GPW będącego m.in. skutkiem rozprzestrzeniającej się pandemii koronawirusa COVID-19.

  Negatywny wpływ na wartość certyfikatów inwestycyjnych Funduszu miał spadek kursu akcji spółki Voxel S.A. o 16,41% z 32,30 zł do 27,00 zł będący odzwierciedleniem ogólnoświatowych spadków na giełdach spowodowanych pandemią koronawirusa.

  Fundusz w dniu 4 marca br. zawarł umowę sprzedaży ze spółką Indos S.A., na podstawie której Indos S.A. nabył wierzytelności Funduszu z tytułu pożyczek udzielonych spółce Syngaz S.A. za łączną kwotę 870.000 zł. Fundusz poinformował o zawarciu przedmiotowej umowy w raporcie bieżącym nr 19/2020 z dnia 5 marca br. Płatność z tytułu ww. umowy wpłynęła na rachunek Funduszu w dniu 12 marca br., o czym Fundusz poinformował w raporcie bieżącym nr 21/2020 z dnia 13 marca br.

  O wszystkich istotnych wydarzeniach Fundusz informuje za pośrednictwem raportów bieżących, które dostępne są na stronie https://www.origintfi.com.

 • Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny

  Ogłoszenie 16/2020 z dnia 02/04/2020

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 25/2020 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych na Dzień Wyceny 31 marca 2020 r.

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych – Informacja o realizacji umowy sprzedaży wierzytelności wobec spółki Syngaz S.A.

  Ogłoszenie 15/2020 z dnia 13/03/2020

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 21/2020 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierające informacje o realizacji umowy sprzedaży wierzytelności wobec spółki Syngaz S.A.

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych – Informacja o zawarciu umowy sprzedaży wierzytelności wobec spółki Syngaz S.A.

  Ogłoszenie 14/2020 z dnia 05/03/2020

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 19/2020 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierające informacje o zawarciu umowy sprzedaży wierzytelności wobec spółki Syngaz S.A.
   

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych – Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz

  Ogłoszenie 13/2020 z dnia 26/02/2020

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 16/2020 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierające informacje o powołaniu do Rady Nadzorczej Towarzystwa Pana Piotra Grabowskiego.
   

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - Zamiar wykupywania certyfikatów inwestycyjnych

  Ogłoszenie 12/2020 z dnia 26/02/2020

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 15/2020 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi realizacji wykupu certyfikatów.
   

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych – Informacja o odwołaniu oraz powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz

  Ogłoszenie 11/2020 z dnia 13/02/2020

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 12/2020 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o odwołaniu Pana Adama Kościółka przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w ze składu Rady Nadzorczej Towarzystwa.
   

Umieszczamy na Twoim urządzeniu pliki cookie, celem usprawnienia działania tej strony www. Dowiedz się więcej
zamknij