ZOSTAŃ NASZĄ INWESTYCJĄ

W Origin TFI stawiamy na innowacyjność i rozwój. Wspieramy spółki i projekty, na różnych etapach rozwoju, które potrafią unikalne rozwiązania przekuwać na komercyjne przedsięwzięcia. Nasze fundusze Venture Capital finansują projekty o wysokim potencjale wzrostu. Stawiamy również na współpracę pomiędzy światem biznesu i nauki, która ma służyć pokonaniu trudności we wprowadzeniu na rynek innowacyjnych produktów i usług kreowanych przez osoby współpracujące z uczelnią (pracownicy, studenci, doktoranci). Chcemy poprzez inwestowanie wywierać pozytywny wpływ na środowisko, społeczeństwo oraz na ekonomię danego regionu.JAKICH SPÓŁEK i projektów POSZUKUJEMY

Fundusze Venture Capital zarządzane przez Origin TFI finansują mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa na różnym etapie rozwoju (poczynając od etapu Proof of Principle (PoP) poprzez etapy Proof of Concept (PoC), Seed oraz Growth i Expansion) obejmując akcje lub udziały w poszczególnych spółkach. Do aplikowania zapraszamy również projekty, które nie mają jeszcze sformalizowanej postaci w formie spółki.

Inwestujemy w spółki działające m.in. w branżach: energia, środowisko, zdrowie, biocybernetyka i inżyniera biomedyczna, przemysł elektromaszynowy, przeróbka odpadów, technologie informacyjne i komunikacyjne, chemia, elektronika, produkcja metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, bezpieczeństwo w społeczeństwie, ICT, inżynieria materiałowa i nanomateriały dla zdrowia i środowiska, nowe materiały i komponenty metalowe, nanotechnologie i technologie kwantowe w informatyce, przemysły kreatywne i czasu wolnego, rozwiązania IT wspierające sektor rozrywki i aplikacji mobilnych poprawiających jakość życia oraz wiele innych więc warto zgłaszać do nas każdy projekt.

Zasadnicze warunki inwestycji w projekt to: unikalność technologii, zespół, przewagi konkurencyjne, poziom gotowości do wdrożenia, wielkość koniecznego zaangażowania kapitałowego, wielkość rynku dla danego produktu/usługi, wysokość progu wejścia na dany rynek, skalowalność, zasięg geograficzny. Inwestycja funduszu ma na celu dostarczenie finansowania spółce i nie obejmuje odkupienia istniejących akcji/udziałów.

Projekty, w które się angażujemy, powinny zawierać potencjał wywierania pozytywnego wpływu na rozwój społeczeństwa i ochronę środowiska naturalnego.DLACZEGO WARTO PODJĄĆ Z NAMI WSPÓŁPRACĘ

  • Zapewniamy profesjonalną i wystandaryzowaną formę współpracy.
  • Wspieramy spółki doświadczeniem naszych zarządzających i managerów w zakresie zarządzania strategicznego, operacyjnego, finansowego oraz marketingu, sprzedaży i promocji.
  • Aktywnie uczestniczymy w podejmowaniu kluczowych decyzji dotyczących rozwoju spółki.
  • Poszukujemy nabywców na etapie wyjścia z inwestycji.

JAK WYSŁAĆ ZGŁOSZENIE

Jeśli chcesz zgłosić projekt bądź spółkę jako kandydata do finansowania przez fundusze zarządzane przez Origin TFI uzupełnij wskazane poniżej dokumenty i prześlij w wersji edytowalnej wraz ze skanem podpisanych przez osoby upoważnione do reprezentacji Twojego podmiotu oświadczeń na adres: jednorozce@origintfi.com

Wszystkie dane zamieszczone w bazie Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane innym podmiotom z zastrzeżeniem, że dane mogą być wykorzystywane przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo. Podane w formularzu dane będą przechowywane i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby nieupoważnione.

AplikujTERMIN PRZESYŁANIA ZGŁOSZEŃ

Nabór dla spółek jest prowadzony w sposób ciągły.MASZ PYTANIA?

Zadzwoń: +48 22 395 73 40
Napisz: jednorozce@origintfi.com

ORIGIN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Zielna 37, (Budynek B, IV Piętro)
00-108 Warszawa, PolskaNota prawna
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy, promocji, rekomendacji sugerującej określone zachowanie inwestycyjne oraz doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2018 r., poz. 2286 z późn. zm.). Niniejszy materiał nie jest i nie może być traktowany jako: propozycja nabycia certyfikatów inwestycyjnych funduszy zarządzanych przez Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., o której mowa w art. 126 Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2018 r., poz. 1355 z późn. zm.), oferta w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.), zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, oferta publiczna w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2018 r., poz. 512 ze zm.), dalej jako „Ustawa o ofercie”, promocja bezpośredniego lub pośredniego nabycia papierów wartościowych, o której mowa w art. 53 Ustawy o ofercie czy informacja rekomendująca lub sugerująca strategię inwestycyjną lub rekomendacja inwestycyjna w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Zielna 37, 00 – 108 Warszawa, jego organy zarządcze, organy nadzorcze ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale. Wszystkie dane zamieszczone w bazie Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane innym podmiotom z zastrzeżeniem, że dane mogą być wykorzystywane przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo. Podane w formularzu dane będą przechowywane i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby nieupoważnione.
Umieszczamy na Twoim urządzeniu pliki cookie, celem usprawnienia działania tej strony www. Dowiedz się więcej
zamknij