Aktualności

 • Ocena Stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego

  Rada Nadzorcza Origin TFI S.A. po dokonaniu przeglądu funkcjonowania Zasad Ładu Korporacyjnego w spółce oraz zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu spółki z realizacji Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w spółce za rok 2021 pozytywnie oceniła przestrzeganie przez Origin TFI Zasad Ładu Korporacyjnego w 2021 r. 

 • Ogłoszenie w sprawie wyboru firmy audytorskiej dla FIRST PRIVATE EQUITY FIZ AN

  Zarząd Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Ogłasza konkurs ofert na wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Funduszu First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych za lata 2023-2025 rok w tym dokonywania przeglądów półrocznych sprawozdań finansowych.

  Oferty należy przesłać lub składać do dnia 16 września 2022 roku do godziny 16.00

 • Ogłoszenie nr 3 o otwarciu likwidacji CC57 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji

 • Ogłoszenie nr 2 o otwarciu likwidacji CC57 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji

 • Ogłoszenie nr 1 o otwarciu likwidacji CC57 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji

  Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 294964, NIP: 1080004198, REGON: 141186082, z kapitałem zakładowym w wysokości 4.100.000,00 zł w całości opłaconym (dalej jako: „Origin TFI”), działając jako likwidator CC57 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy Sekcja ds. rejestrowych pod numerem RFI: 1074 (dalej jako: „Fundusz”), niniejszym przekazuje do wiadomości ogłoszenie nr 1 o otwarciu likwidacji Funduszu.

 • Informacja o zmianie składu Zarządu Origin TFI S.A.

  ORIGIN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 21 lutego 2022 r. Pan Andrzej Wójcik złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, ze skutkiem na dzień 28 lutego 2022 r.

 • Informacja o zmianie składu Zarządu Origin TFI S.A.

  Pragniemy poinformować, iż w dniu 2 lutego 2022 roku Rada Nadzorcza Towarzystwa podjęła uchwałę o odwołaniu Pana Marka Nowickiego z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Towarzystwa oraz uchwały o powołaniu do Zarządu Towarzystwa Pana Jacka Dekarza i Pana Marka Arenta i pełnieniu przez każdego z nich funkcji Wiceprezesa Zarządu.

 • Ogłoszenie nr 3 o otwarciu likwidacji Ostinato FundFundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji

 • Ogłoszenie nr 2 o otwarciu likwidacji Ostinato FundFundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji

 • Ogłoszenie nr 1 o otwarciu likwidacji Ostinato FundFundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji

  Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-108), przy ul. Zielnej 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 294964, NIP: 1080004198, REGON: 141186082, z kapitałem zakładowym w wysokości 4.100.000,00 zł w całości opłaconym (dalej jako: „TFI”), działając jako likwidator Ostinato Fund Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy pod numerem RFI: 1605 (dalej jako: „Fundusz”), niniejszym przekazuje do wiadomości ogłoszenie nr 1 o otwarciu likwidacji Funduszu.
   

 • Przejęcie zarządzania funduszem PAGED FIZ AN

  Z dniem 17 grudnia 2021 roku weszły w życie zmiany Statutu PAGED Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, zgodnie z którymi organem Funduszu staje się Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

  Szczegółowe informacje dla Uczestników publikowane będą w dedykowanej funduszowi zakładce na stronie www.origintfi.com/fundusze

 • Informacja o zmianach w składzie organów Origin TFI S.A.

  Pragniemy poinformować, że Rada Nadzorcza Towarzystwa w dniu 9 grudnia 2021 r. przyjęła rezygnację Pana Andrzeja Wójcika z funkcji Prezesa Zarządu Towarzystwa z jednoczesnym powierzeniem Panu Andrzejowi Wójcikowi funkcji Wiceprezesa Zarządu Towarzystwa.

  Informujemy również, iż dnia 9 grudnia 2021 roku Rada Nadzorcza Towarzystwa powierzyła funkcję Prezesa Zarządu Towarzystwa Panu Markowi Mikuciowi, dotychczas pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Towarzystwa.

 • Informacja o nowych formularzach


  W związku z wejściem w życie 31 października 2021 r. znowelizowanych przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (DZ. U. t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1132, 1163,1535.) niniejszym zawiadamiamy, iż na stronie internetowej Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w zakładce Dokumenty oraz w załączeniu do niniejszego ogłoszenia, przekazane zostały nowe wzory: Formularza Wykupu, Formularza zmiany danych, Wniosku o wpis do Ewidencji Uczestników.

  Formularze przeznaczone są dla Uczestników wszystkich funduszy, zarządzanych przez Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z wyłączeniem First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych.
  Formularze dostępne są również na stronie https://www.origintfi.com/dokumenty

 • Ogłoszenie nr 3 o otwarciu likwidacji Odra Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji

  Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-108), przy ul. Zielnej 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 294964, NIP: 1080004198, REGON: 141186082, z kapitałem zakładowym w wysokości 4.100.000,00 zł w całości opłaconym (dalej jako: „TFI”), działając jako likwidator Odra Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy pod numerem RFI: 987(dalej jako: „Fundusz”), niniejszym przekazuje do wiadomości ogłoszenie nr 3 o otwarciu likwidacji Funduszu.

 • Informacja o zmianach w składzie organów Origin TFI S.A.

  Pragniemy poinformować, że Rada Nadzorcza Towarzystwa w dniu 22 lipca 2021 r. postanowiła powołać do Zarządu Spółki Pana Marka Mikucia oraz powierzyć mu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki od dnia 1 sierpnia 2021 r.

Umieszczamy na Twoim urządzeniu pliki cookie, celem usprawnienia działania tej strony www. Dowiedz się więcej
zamknij