Aktualności

 • Zmiana w składzie Zarządu Origin TFI S.A.

  Pragniemy poinformować, iż

  - w dniu 19 marca 2024 roku Rada Nadzorcza Towarzystwa podjęła uchwałę o powołaniu na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Towarzystwa Pana Radosława Solana ze skutkiem od dnia 1 kwietnia 2024 roku;

   - w dniu 26 marca 2024 roku Wiceprezes Zarządu Towarzystwa Pan Jarosław Broda zlożył rezygnację ze stanowiska ze skutkiem na koniec dnia 31 marca 2024 roku; 

 • Informacja o zmianie składu Rady Nadzorczej Origin TFI S.A.

  Zarząd Origin TFI S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: ”Towarzystwo”) pragnie poinformować, iż w dniu 22 czerwca 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Akcjonariuszy powołało Pana Waldemara Paturej do Rady Nadzorczej Towarzystwa.

 • Ocena Stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego

  Rada Nadzorcza Origin TFI S.A. po dokonaniu przeglądu funkcjonowania Zasad Ładu Korporacyjnego w spółce oraz zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu spółki z realizacji Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w spółce za rok 2022 pozytywnie oceniła przestrzeganie przez Origin TFI Zasad Ładu Korporacyjnego w 2022 r.

 • Informacja o zmianie składu Zarządu Origin TFI S.A.

  Pragniemy poinformować, iż
  - w dniu 31 maja 2023 r. Pan Andrzej Król złożył rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Towarzystwa ze skutkiem na koniec dnia 1 czerwca 2023 r.,
  - w dniu 1 czerwca 2023 roku Rada Nadzorcza Towarzystwa podjęła uchwały o:
            - odwołaniu Pana Marka Arenta z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Towarzystwa,
            - powołaniu do Zarządu Towarzystwa Pana Andrzeja Króla, jako Prezesa Zarządu Towarzystwa, Pana Jarosława Brody i Pana Dariusza              Draczki, jako Wiceprezesów Zarządu Towarzystwa.

 • Informacja o zmianie składu Zarządu Origin TFI S.A.

  Pragniemy poinformować, iż w dniu 15 marca 2023 roku Rada Nadzorcza Towarzystwa podjęła uchwałę o odwołaniu Pana Jacka Dekarza z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Towarzystwa oraz o czasowym zawieszeniu Pana Marka Arenta z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Towarzystwa a także uchwały o delegowaniu do czasowego wykonywania funkcji Prezesa Zarządu Towarzystwa Pana Marka Białka - Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Towarzystwa i do czasowego wykonywania funkcji Wiceprezesa Zarządu Towarzystwa Pana Andrzeja Króla - Przewodniczącego Rady Nadzorczej Towarzystwa. 

 • Ogłoszenie nr 3 o otwarciu likwidacji EMAI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji

 • Ogłoszenie nr 2 o otwarciu likwidacji EMAI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji

 • Ogłoszenie nr 1 o otwarciu likwidacji EMAI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji

 • Ogłoszenie nr 3 o otwarciu likwidacji InReturn Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji

 • Ogłoszenie nr 3 o otwarciu likwidacji Aria Nowych Technologii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji

 • Ogłoszenie nr 3 o otwarciu likwidacji Greenlight Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji

 • Ogłoszenie nr 2 o otwarciu likwidacji Greenlight Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji

 • Ogłoszenie nr 2 o otwarciu likwidacji InReturn Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji

 • Ogłoszenie nr 2 o otwarciu likwidacji ARIA NOWYCH TECHNOLOGII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji

 • Ogłoszenie nr 3 o otwarciu likwidacji SNIPER Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji

Umieszczamy na Twoim urządzeniu pliki cookie, celem usprawnienia działania tej strony www. Dowiedz się więcej
zamknij