Małopolska Science Fund FIZ AN wspiera spółki i projekty, na różnych etapach rozwoju, które potrafią unikalne rozwiązania przekuwać na komercyjne przedsięwzięcia. Finansujemy projekty o wysokim potencjale wzrostu. Stawiamy przede wszystkim na współpracę pomiędzy światem biznesu i nauki, która ma służyć pokonaniu trudności we wprowadzeniu na rynek innowacyjnych produktów i usług kreowanych przez osoby współpracujące z uczelnią (pracownicy, studenci, doktoranci). Chcemy poprzez inwestowanie wywierać pozytywny wpływ na środowisko, społeczeństwo oraz na ekonomię Małopolski.JAKICH SPÓŁEK I PROJEKTÓW POSZUKUJEMY

Małopolska Science Fund FIZ AN to fundusz o strategii inwestycyjnej typu venture capital inwestujący w nowoczesne rozwiązania technologiczne we wczesnej fazie rozwoju (start – up). Małopolska Science Fund FIZ AN finansuje mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa na różnym etapie rozwoju (poczynając od etapu Proof of Principle (PoP) poprzez etapy Proof of Concept (PoC), Seed oraz Growth i Expansion) obejmując akcje lub udziały w poszczególnych spółkach. Do aplikowania zapraszamy również projekty, które nie mają jeszcze sformalizowanej postaci w formie spółki.

Fundusz, prowadząc działalność inwestycyjną koncentruje się w szczególności na lokowaniu swoich aktywów w inwestycje, które są zlokalizowane na terenie województwa małopolskiego:
  • których działalność zarejestrowana jest na terenie województwa małopolskiego;
  • których działalność operacyjna prowadzona jest w województwie małopolskim.
Strategia inwestycyjna Funduszu zakłada lokowanie aktywów Funduszu w udziały i akcje spółek (tj. sp. z o.o., SKA lub S.A.), charakteryzujących się potencjałem na zwiększenie innowacyjności województwa małopolskiego. Inwestycja funduszu ma na celu dostarczenie finansowania spółce i nie obejmuje odkupienia istniejących akcji/udziałów.

Fundusz poszukuje spółek, które prowadzą projekty badawczo – rozwojowe na wczesnym etapie rozwoju, które zgodnie z oceną Funduszu mają szanse na dalszy rozwój przy współpracy z innymi partnerami biznesowymi lub przedsiębiorstwami z Województwa Małopolskiego.
Fundusz inwestuje w szczególności w spółki o charakterze innowacji produktowych (ang. product innovatin), procesowych (ang. proces innovation), organizacyjnych i marketingowych.

Fundusz wspiera innowacyjne projekty o wysokim potencjale rynkowym ma etapie finansowania, zarządzania i szybkiego wzrostu wartości.
Eksperci i praktycy z Towarzystwa będą aktywnie uczestniczyć w rozwoju spółek i nowych projektów technologicznych dzieląc się swoim doświadczeniem w zakresie zarządzania strategicznego, operacyjnego, finansowego oraz marketingu, sprzedaży i promocji.DLACZEGO WARTO PODJĄĆ Z NAMI WSPÓŁPRACĘ

  • Zapewniamy profesjonalną i wystandaryzowaną formę współpracy.
  • Wspieramy spółki doświadczeniem naszych zarządzających i managerów w zakresie zarządzania strategicznego, operacyjnego, finansowego oraz marketingu, sprzedaży i promocji.
  • Aktywnie uczestniczymy w podejmowaniu kluczowych decyzji dotyczących rozwoju spółki.
  • Poszukujemy nabywców na etapie wyjścia z inwestycji.

JAK WYSŁAĆ ZGŁOSZENIE

Jeśli chcesz zgłosić projekt bądź spółkę jako kandydata do finansowania przez fundusze zarządzane przez Origin TFI uzupełnij wskazane poniżej dokumenty i prześlij w wersji edytowalnej wraz ze skanem podpisanych przez osoby upoważnione do reprezentacji Twojego podmiotu oświadczeń na adres: malopolski-jednorozec@origintfi.com

Wszystkie dane zamieszczone w bazie Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane innym podmiotom z zastrzeżeniem, że dane mogą być wykorzystywane przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo. Podane w formularzu dane będą przechowywane i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby nieupoważnione.

AplikujTERMIN PRZESYŁANIA ZGŁOSZEŃ

Nabór dla spółek jest prowadzony w sposób ciągły.MASZ PYTANIA?

Zadzwoń: +48 22 395 73 40
Napisz: malopolski-jednorozec@origintfi.com

ORIGIN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Zielna 37, (Budynek B, IV Piętro)
00-108 Warszawa, Polska


Nota prawna
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy, promocji, rekomendacji sugerującej określone zachowanie inwestycyjne oraz doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2018 r., poz. 2286 z późn. zm.). Niniejszy materiał nie jest i nie może być traktowany jako: propozycja nabycia certyfikatów inwestycyjnych funduszy zarządzanych przez Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., o której mowa w art. 126 Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2018 r., poz. 1355 z późn. zm.), oferta w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.), zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, oferta publiczna w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2018 r., poz. 512 ze zm.), dalej jako „Ustawa o ofercie”, promocja bezpośredniego lub pośredniego nabycia papierów wartościowych, o której mowa w art. 53 Ustawy o ofercie czy informacja rekomendująca lub sugerująca strategię inwestycyjną lub rekomendacja inwestycyjna w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Zielna 37, 00 – 108 Warszawa, jego organy zarządcze, organy nadzorcze ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale. Wszystkie dane zamieszczone w bazie Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane innym podmiotom z zastrzeżeniem, że dane mogą być wykorzystywane przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo. Podane w formularzu dane będą przechowywane i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby nieupoważnione.
Umieszczamy na Twoim urządzeniu pliki cookie, celem usprawnienia działania tej strony www. Dowiedz się więcej
zamknij