Aktualności - First Private Equity FIZAN

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych – Informacja o rezygnacji oraz powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz

  Ogłoszenie 37/2019 z dnia 04/09/2019

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raporty bieżące nr 33/2019 oraz 34/2019 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierające informacje o rezygnacji Pana Piotra Sztuby z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Towarzystwa, odwołaniu Pana Konrada Musiała i powołaniu Pana Krzysztofa Podwórnego w skład Komitetu Inwestycyjnego zarządzającego portfelem funduszu inwestycyjnego First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych.

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych – Informacja bieżąca dotycząca wykupu certyfikatów

  Ogłoszenie 36/2019 z dnia 02/09/2019

  Szanowni Państwo w imieniu Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna („Towarzystwo”) pragniemy poinformować, iż na koniec III kwartału bieżącego roku, tj. na dzień wyceny przypadający na 30 września 2019 roku, nie odbędzie się wykup certyfikatów Inwestycyjnych First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych („Fundusz”).
   
  Jednocześnie pragniemy przekazać Państwu procedurę dotyczącą wykupu certyfikatów inwestycyjnych Funduszu („Certyfikaty”):

  • zgodnie z art. 8 statutu Funduszu, Fundusz w każdym dniu wyceny przypadającym na ostatni dzień każdego kwartału roku kalendarzowego („Dzień Wyceny”) sprawdza czy środki pieniężne uzyskane w mijającym kwartale z lokat Funduszu, pomniejszone o wszystkie wymagalne zobowiązania Funduszu na dany Dzień Wyceny, wynoszą co najmniej 1% Wartości Aktywów Netto Funduszu na ten Dzień Wyceny. Jeżeli środki pieniężne uzyskane w mijającym kwartale z lokat Funduszu, pomniejszone o wszystkie wymagane zobowiązania Funduszu na dany Dzień Wyceny, wynoszą co najmniej 1% Wartości Aktywów Netto Funduszu na ten Dzień Wyceny, to Fundusz wykupuje Certyfikaty Funduszu w Dniu Wykupu będącym kolejnym najbliższym Dniem Wyceny.
  • Fundusz ogłasza o najbliższym terminie wykupywania Certyfikatów nie później niż na miesiąc przed Dniem Wykupu w sposób w jaki udostępniane są informacje bieżące Funduszu tj. na stronie internetowej Towarzystwa www.origintfi.com.
  • W przypadku ogłoszenia o wykupie Certyfikatów Funduszu, uczestnicy Funduszu będą mogli składać zlecenia umorzenia Certyfikatów, które zostały zapisane w rejestrze Sponsora Emisji i Prowadzącego Rejestr Certyfikatów w Biurze Maklerskim Banku BGŻ BNP S.A. Zlecenie będzie można składać we wskazanych Punktach Subskrypcyjnych Biura Maklerskiego Banku BGŻ BNP S.A. Lista Punktów Subskrypcyjnych znajduje się na stronach internetowych Biura Maklerskiego Banku BGŻ BNP S.A., tj.: www.bgzbnpparibas.pl/biuro-maklerskie.
  • W przypadku Certyfikatów Funduszu, które zostały zdeponowane na rachunkach papierów wartościowych w innym domu maklerskim, zlecenia umorzenia Certyfikatów będzie można składać w domu maklerskim, który prowadzi rachunek, na którym zdeponowano Certyfikaty.
  • Zlecenie wykupienia Certyfikatów Funduszu powinno zostać złożone nie wcześniej niż 7 i nie później niż 21 dnia miesiąca, w którym przypada Dzień Wykupu.
  Informacja o kolejnym wykupie Certyfikatów Funduszu zostanie opublikowana na stronie internetowej Towarzystwa.
   

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019


  Ogłoszenie 35/2019 z dnia 30/08/2019
  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport półroczny First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający półroczne sprawozdanie finansowe First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych za pierwsze półrocze 2019 roku.

 • First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych - Raport kwartalny za II kwartał 2019

  Ogłoszenie 34/2019 z dnia 31/07/2019

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport okresowy First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający Raport kwartalny za II kwartał 2019 roku First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych.

 • First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych - Informacja o maksymalnym poziomie Dźwigni Finansowej AFI i wysokości stosowanej przez Fundusz Dźwigni Finansowej AFI

  Ogłoszenie 33/2019 z dnia 04/07/2019

  W załączeniu przekazujemy informacje o maksymalnym poziomie Dźwigni Finansowej AFI stosowanej przez Fundusz oraz o wysokości zastosowanej przez Fundusz Dźwigni Finansowej AFI.

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - Komentarz do wyceny z 30 czerwca 2019 roku

  Ogłoszenie 32/2019 z dnia 02/07/2019

  Na dzień 30 czerwca 2019 roku wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych („Fundusz”) wyniosła 1031,08 zł, co oznacza wzrost o 7,3% w porównaniu z wartością na dzień 31 marca 2019 roku. Poniżej zawarto opis czynników wpływających na zmianę wartości poszczególnych lokat Funduszu, a w konsekwencji na wycenę certyfikatów Funduszu na dzień 30 czerwca 2019 roku w stosunku do wartości z poprzedniego dnia wyceny.

  Pozytywny wpływ na wycenę certyfikatów inwestycyjnych Funduszu miała notowania akcji spółki Voxel S.A., której kurs na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wzrósł w II kwartale 2019 roku o 5,77%.

  W II kwartale 2019 roku wartość należności ze sprzedaży przez Fundusz akcji spółki Kuźnia Jawor S.A.  przysługującej Funduszowi od Pana Rafała Szlązaka w porównaniu do wartości na dzień 31 marca 2019 roku wzrosła o 14% ze względu na wzrost wartości zabezpieczeń zgodnie z aktualizacją ich wyceny.

  W porównaniu do wartości na dzień 31 marca 2019 roku wycena  akcji spółki Stone Master S.A. spadła o 4% z powodu obniżenia wartości EBITDA za ostatnie 12 miesięcy co miało wpływ na wycenę porównawczą.

  Wycena pożyczek udzielonych spółce Syngaz S.A. wzrosła w II kwartale 2019 roku o 1,87% w porównaniu do wyceny na koniec I kwartału 2019 roku. Przyczyną wzrostu wartości wierzytelności wynikających z zawartych umów pożyczek był wzrost ich wartości o narosłe od czasu ostatniej wyceny odsetki przy niezmienionej wartości zabezpieczenia.

  W wyniku braku możliwości otrzymania danych finansowych za 2018 rok oraz za I kwartał 2019 roku dotyczących spółki Energosynergia Technologie Sp. z o.o. w restrukturyzacji, odpis wartości tej spółki z aktywów Funduszu został utrzymany.

  W kolejnych miesiącach zarządzający będzie nadal prowadził działania zmierzające do upłynnienia wszystkich składników aktywów First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych. O wszystkich istotnych wydarzeniach Fundusz informuje za pośrednictwem raportów bieżących, które dostępne są na stronie https://www.origintfi.com.

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - zawarcie umowy sprzedaży udziałów spółki Energosynergia Technologie Sp. z o.o. w restrukturyzacji

  Ogłoszenie 31/2019 z dnia 02/07/2019

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 32/2019 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o zawarciu umowy sprzedaży udziałów spółki Energosynergia Technologie Sp. z o.o. w restrukturyzacji.

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - Wykupienie Certyfikatów Inwestycyjnych na 30 czerwca 2019 roku

  Ogłoszenie 30/2019 z dnia 02/07/2019

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 31/2019 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych na dzień 30 czerwca 2019 r.

  W dniu 30 czerwca 2019 r. dokonano wykupu 386 certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. Uczestnicy Funduszu złożyli żądania wykupu obejmujące łącznie 6.013 certyfikaty inwestycyjne („Żądania”), w związku z czym dokonano proporcjonalnej redukcji certyfikatów inwestycyjnych podlegających wykupowi zgodnie z postanowieniami Statutu Funduszu. Wykupione certyfikaty inwestycyjne stanowią 6,42% certyfikatów inwestycyjnych objętych Żądaniami. Współczynnik redukcji wyniósł więc 93,58%. Środki należne Uczestnikom z tytułu dokonanego wykupu powinny być wypłacone w terminie do dnia 9 lipca 2019 r.

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - Wycena WANCI na 30 czerwca 2019 r.

  Ogłoszenie 29/2019 z dnia 02/07/2019

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 30/2019 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych na Dzień Wyceny 30 czerwca 2019 r.

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - Zmiana Statutu

  Ogłoszenie 28/2019 z dnia 18/06/2019

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 29/2019 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o zmianie Statutu First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych.

  Oświadczenie z dnia 18 czerwca 2019 roku o zmianie statutu i przyjęciu tekstu jednolitego statutu First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych.
  W dniu 18 czerwca 2019 roku Origin TFI S.A. złożyło oświadczenie o zmianie statutu i przyjęciu tekstu jednolitego statutu First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, objętego aktem notarialnym Rep. A 6451/2019 sporządzonym przez notariusz Joannę Deczkowską. Zmiany statutu związane są z rozwiązaniem w dniu 17 czerwca 2019 r. umowy o zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu z Vestor Dom Maklerski S.A.

  Zmiany statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia tj. z dniem 18 czerwca 2019 roku.

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych – Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz

  Ogłoszenie 27/2019 z dnia 17/06/2019

  Zarząd Towarzystwa informuje, że w związku z rozwiązaniem dnia 17 czerwca 2019 r. umowy z dnia 02 lipca 2015 r. zawartej z Vestor Dom Maklerski S.A. o zarządzanie portfelem podjął Uchwałę nr 14/06/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie powołania z dniem 18 czerwca 2019 r. nowego składu Komitetu Inwestycyjnego funduszu.

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych – Informacja o rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz

  Ogłoszenie 26/2019 z dnia 17/06/2019

  Niniejszym pragniemy poinformować, że w związku z zawartym w dniu 17 czerwca 2019 r. orozumleniem na mocy którego z dniem 17 czerwca 2019 r. doszło do rozwiązania umowy z dnia 2 lipca 2015 r. zawartej z Vestor Dom Maklerski S.A. o zarządzanie portfelem First Priyate Equity FIZ Aktywów Niepublicznych Członkowie Zarządu Vestor Dom Maklerski S.A. zaprzestali pełnić funkcje osób zarządzających funduszem, a mandaty Człontów Komitetu Inwestycyjnego wygasły. Towarzystwo powoła nowy skład Komitetu Inwestycyjnego.

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - Rozwiązanie umowy o zarządzanie portfelem inwestycyjnym

  Ogłoszenie 25/2019 z dnia 17/06/2019

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 25/2019 (raport 24/2019 wraz z korektą raport 26/2019 błędnego numeru raportu) First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o rozwiązaniu umowy o zarządzanie portfelem inwestycyjnym.

 • Informacja dotycząca liczby posiadanych przez Uczestników certyfikatów inwestycyjnych Funduszu

  W związku z licznymi pytaniami Uczestników First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych („Fundusz”) dot. stanu posiadania Certyfikatów wyemitowanych przez Fundusz Origin TFI S.A. („Towarzystwo”) wskazuje, że Towarzystwo nie prowadzi ewidencji Uczestników Funduszu, zatem nie może udzielać Uczestnikom Funduszu  informacji dotyczącej liczby posiadanych Certyfikatów.

  Jeśli Certyfikaty zostały zapisane w rejestrze Sponsora Emisji i Prowadzącego Rejestr Certyfikatów w Biurze Maklerskim Banku BGZ BNP S.A. to Uczestnicy mogą otrzymać informację o stanie posiadania Certyfikatów we wskazanych Punktach Subskrypcyjnych Biura Maklerskiego Banku BGZ BNP S.A. Lista Punktów Subskrypcyjnych znajduje się na stronach internetowych Biura Maklerskiego Banku BGZ BNP, tj.: www.bgzbnpparibas. pl/biuro-maklerskie.

  Jeśli Certyfikaty zostały zdeponowane na rachunkach papierów wartościowych w innym domu maklerskim, a więc na indywidualnym rachunku maklerskim, w celu weryfikacji stanu posiadania Certyfikatów wyemitowanych przez Fundusz należy udać się do domu maklerskiego, który prowadzi rachunek, na którym zdeponowano certyfikaty.

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - Zamiar wykupywania certyfikatów inwestycyjnych

  Ogłoszenie 24/2019 z dnia 31/05/2019

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 24/2019 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych.

Umieszczamy na Twoim urządzeniu pliki cookie, celem usprawnienia działania tej strony www. Dowiedz się więcej
zamknij