Aktualności - First Private Equity FIZAN

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - Daty przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

  Ogłoszenie 7/2021 z dnia 19/01/2021

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 7/2021 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o datach przekazywania raportów okresowych przez First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w 2021 roku.

 • Odkupienie jednostek uczestnictwa funduszu Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty

  Ogłoszenie 6/2021 z dnia 11.01.2021

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 5/2021 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o realizacji transakcji odkupu jednostek uczestnictwa funduszu Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Subfundusz Skarbiec Konserwatywny.

 • Informacja o maksymalnym poziomie Dźwigni Finansowej AFI i wysokości stosowanej przez Fundusz Dźwigni Finansowej AFI

  Ogłoszenie 5/2021 z dnia 8.01.2021

  W załączeniu przekazujemy informacje o maksymalnym poziomie Dźwigni Finansowej AFI stosowanej przez Fundusz oraz o wysokości zastosowanej przez Fundusz Dźwigni Finansowej AFI.

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - Wykupienie Certyfikatów Inwestycyjnych na 31 grudnia 2020 roku

  Ogłoszenie 4/2021 z dnia 05/01/2021

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 3/2021 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych na dzień 31 grudnia 2020 r.

  W dniu 31 grudnia 2020 r. dokonano wykupu 418 certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. Uczestnicy Funduszu złożyli żądania wykupu obejmujące łącznie 5.770 certyfikatów inwestycyjnych („Żądania”), w związku z czym dokonano proporcjonalnej redukcji certyfikatów inwestycyjnych podlegających wykupowi zgodnie z postanowieniami Statutu Funduszu. Wykupione certyfikaty inwestycyjne stanowią 7,24% certyfikatów inwestycyjnych objętych Żądaniami. Współczynnik redukcji wyniósł więc 92,76%. Środki należne Uczestnikom z tytułu dokonanego wykupu zostaną przekazane do dyspozycji KDPW w terminie do dnia 13 stycznia 2021 r.

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - Komentarz do wyceny z 31 grudnia 2020 roku

  Ogłoszenie 3/2021 z dnia 04/01/2021

  Na dzień 31 grudnia 2020 roku wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych („Fundusz”) wyniosła 1.062,22 zł, co oznacza wzrost o 0,78% w porównaniu z wartością na 30 września 2020 roku. Poniżej zawarto opis czynników wpływających na zmianę wartości poszczególnych lokat Funduszu, a w konsekwencji na wycenę certyfikatów Funduszu na dzień 31 grudnia 2020 roku w stosunku do wartości z poprzedniego dnia wyceny.

  Pozytywny wpływ na wycenę certyfikatów inwestycyjnych Funduszu miał wzrost o 2,03% wartości akcji spółki Voxel S.A. z 39,50 zł d0 40,30 zł.

  Fundusz 18 grudnia 2020 r. zawarł aneks 1 do umowy przelewu wierzytelności wraz z zabezpieczeniami z 30 września 2020 r., tj. umowy obejmującej przelew wierzytelności przysługującej Funduszowi z tytułu sprzedaży akcji spółki Kuźnia Jawor S.A.. Aneks został zawarty ze spółką Bytaqua Sp. z o.o. s.k.a., z którą zawarto umowę przelewu wierzytelności wraz zabezpieczeniami z 30 września 2020 r., oraz ze spółką Osiedle Brzoskwiniowa Sp. z o.o. Postanowienia aneksu objęły zmianę cesjonariusza ze spółki Bytaqua Sp. z o.o. s.k.a. na spółkę Osiedle Brzoskwiniowa Sp. z o.o. Pozostałe postanowienia umowy nie uległy zmianie. Fundusz poinformował o zawarciu aneksu w raporcie bieżącym nr 43/2020.

  W dniu zawarcia aneksu Fundusz otrzymał całość ceny w wysokości przewidzianej umową przelewu wierzytelności, tj. 9.526.356,01 zł.

  28 grudnia 2020 r. Fundusz nabył do portfela 14.491,9611 jednostek uczestnictwa funduszu Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty – Subfundusz Skarbiec Konserwatywny za łączną kwotę 5.300.000,00 zł. Fundusz poinformował o przedmiotowej transakcji w raporcie bieżącym nr 2/2021.

  O wszystkich istotnych wydarzeniach Fundusz informuje za pośrednictwem raportów bieżących, które dostępne są na stronie https://www.origintfi.com.

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - Nabycia jednostek uczestnictwa funduszu Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Subfundusz Skarbiec Konserwatywny

  Ogłoszenie 2/2021 z dnia 04/01/2021

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 2/2021 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o nabyciu do portfela inwestycyjnego Funduszu jednostek uczestnictwa funduszu Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Subfundusz Skarbiec Konserwatywny.

 • Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny

  Ogłoszenie 1/2021 z dnia 04/01/2021

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości raport bieżący 1/2021 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Aktywów Niepublicznych na Dzień Wyceny 31 grudnia 2020 roku.

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - zawarcie Aneksu nr 1 do umowy przelewu wierzytelności wraz z zabezpieczeniami z dnia 30 września 2020 r

  Ogłoszenie 42/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. 

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 43/2020 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający Aneksu nr 1 do umowy przelewu  wierzytelności wraz z zabezpieczeniami z dnia 30 września 2020 roku tj. do umowy obejmującej przelew wierzytelności przysługującej Funduszowi z tytułu sprzedaży akcji spółki Kuźnia Jawor S.A.

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - Zamiar wykupywania certyfikatów inwestycyjnych

  Ogłoszenie 41/2020 z dnia 30 października 2020 r. 

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 40/2020 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi realizacji wykupu certyfikatów.

 • First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych - Raport kwartalny za III kwartał 2020

  Ogłoszenie 40/2020 z dnia 29 października 2020 roku

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport okresowy First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający Raport kwartalny za III kwartał 2020 roku First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych.

 • Informacja o maksymalnym poziomie Dźwigni Finansowej AFI i wysokości stosowanej przez Fundusz Dźwigni Finansowej AFI

  Ogłoszenie 39/2020 z dnia 7 października 2020 roku

  W załączeniu przekazujemy informacje o maksymalnym poziomie Dźwigni Finansowej AFI stosowanej przez Fundusz oraz o wysokości zastosowanej przez Fundusz Dźwigni Finansowej AFI.

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - Komentarz do wyceny z 30 września 2020 roku

  Ogłoszenie 38/2020 z dnia 05/10/2020

  Na dzień 30 września 2020 roku wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych („Fundusz”) wyniosła 1054,05 zł, co oznacza wzrost o 9,39% w porównaniu z wartością na 30 czerwca 2020 roku. Poniżej zawarto opis czynników wpływających na zmianę wartości poszczególnych lokat Funduszu, a w konsekwencji na wycenę certyfikatów Funduszu na dzień 30 września 2020 roku w stosunku do wartości z poprzedniego dnia wyceny.

  Pozytywny wpływ na wycenę certyfikatów inwestycyjnych Funduszu miał wzrost o 42,09% wartości akcji spółki Voxel S.A. z 27,80 zł do 39,50 zł. Dodatkowo spółka 11 września wypłaciła dywidendę w wysokość 0,91 zł na akcję, co dało łączną kwotę 204.425,13 zł.

  Fundusz 22 lipca zawarł umowę sprzedaży akcji Stone Master S.A., na mocy której zbył cały udział w spółce, tj. 1.035.450 akcji za łączną kwotę 395.000 zł. Fundusz poinformował o przedmiotowej transakcji w raporcie bieżącym nr 34/2020.

  Wartość wierzytelności Funduszu z tytułu sprzedaży akcji spółki Kuźnia Jawor S.A. spadła o około 6% w stosunku do ostatniej wyceny ze względu na podpisaną przez Fundusz 30 września umowę sprzedaży wierzytelności za łączną kwotę 9.353.000,00 zł, o której Fundusz poinformował w raporcie bieżącym nr 35/2020.

  O wszystkich istotnych wydarzeniach Fundusz informuje za pośrednictwem raportów bieżących, które dostępne są na stronie https://www.origintfi.com.
   

 • Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny

  Ogłoszenie 37/2020 z dnia 05/10/2020
   
  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości raport bieżący 36/2020 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Aktywów Niepublicznych na Dzień Wyceny 30 września 2020 r.

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych – Informacja o zawarciu umowy sprzedaży wierzytelności.

  Ogłoszenie 36/2020 z dnia 01/10/2020

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 35/2020 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informacje o zawarciu umowy sprzedaży wierzytelności z tytułu zawartej w dniu 30 maja 2018 roku umowy sprzedaży akcji serii D spółki Kuźnia Jawor Spółka Akcyjna. 

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2020

  Ogłoszenie 35/2020 z dnia 31/08/2020

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport półroczny First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający półroczne sprawozdanie finansowe First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych za pierwsze półrocze 2020 roku.

Umieszczamy na Twoim urządzeniu pliki cookie, celem usprawnienia działania tej strony www. Dowiedz się więcej
zamknij