Aktualności - First Private Equity FIZAN

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - Roczne sprawozdanie finansowe za 2023 rok

  Ogłoszenie 21/2024 z dnia 23/04/2024r.

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport roczny First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający sprawozdanie finansowe First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych za 2023 r

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - Niepodjęcie Uchwały Zgromadzenia Inwestorów w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023

  Ogłoszenie 20/2024 z dnia 22/04/2024 r.

  Zarząd Towarzystwa informuje, że na zwołanym na dzień 22 kwietnia 2024 r. przez Towarzystwo Zgromadzeniu Inwestorów Funduszu First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z uwagi na brak zdolności Zgromadzenia Inwestorów do podejmowania wiążących uchwał objętych porządkiem obrad, wynikającej z braku zgłoszenia się Uczestników na Zgromadzenie Inwestorów, nie została podjęta uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.

  W załączeniu do Raportu bieżącego nr 15/2024 przekazujemy kopię Protokołu Zgromadzenia Inwestorów.
   
  Sprawozdanie finansowe Funduszu zostanie zatwierdzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Towarzystwa.

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - Daty przekazywania raportów okresowych w 2024 roku - ZMIANA

  Ogłoszenie 19/2024 z dnia 19/04/2024 r.

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 14/2024 z dnia 19/04/2024 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o zmianie dat przekazywania raportów okresowych przez First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w 2024 roku.

  Zmiana dotyczy sprawozdania finansowego za 2023 rok (raportu rocznego), który zostanie przekazany w
  dniu 23 kwietnia 2024 r.

  Pozostałe terminy przekazywania raportów okresowych wskazane w raporcie bieżącym nr 4/2024 z dnia 29 stycznia 2024 r. nie uległy zmianie.

 • Informacja o maksymalnym poziomie Dźwigni Finansowej AFI i wysokości stosowanej przez Fundusz Dźwigni Finansowej AFI

  Ogłoszenie 18/2024 z dnia 10/04/2024 r.

  W załączeniu przekazujemy informacje o maksymalnym poziomie Dźwigni Finansowej AFI stosowanej przez Fundusz oraz o wysokości zastosowanej przez Fundusz Dźwigni Finansowej AFI

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - Zawarcie porozumienia z depozytariuszem wydłużającego okres wypowiedzenia Umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza

  Ogłoszenie 17/2024 z dnia 09/04/2024 r.

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości raport bieżący nr 13/2024 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, zawierający informację o zawarciu porozumienia z depozytariuszem w sprawie wydłużenia okresu wypowiedzenia Umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza do dnia 6 maja 2024r.

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - Wykupienie Certyfikatów Inwestycyjnych na 31 marca 2024 roku

  Ogłoszenie 16/2024 z dnia 05/04/2024 r.

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 12/2024 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych na dzień 31 marca 2024 r.

  W dniu 31 marca 2024 r. dokonano wykupu 340 certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. Uczestnicy Funduszu złożyli żądania wykupu obejmujące łącznie 340 certyfikatów inwestycyjnych, w związku z czym wykupowi podlegają wszystkie certyfikaty inwestycyjne przedstawione do wykupu.

  Środki należne Uczestnikom z tytułu dokonanego wykupu zostaną przekazane do dyspozycji KDPW w terminie do dnia 10 kwietnia 2024 r.
   

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - Komentarz do wyceny z 31 grudnia 2023 roku

  Ogłoszenie 15/2024 z dnia 4/04/2024 r.

  Na 31 marca 2024 roku wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych („Fundusz”) wyniosła 863,76 zł, co oznacza spadek o 1,07% w porównaniu z wartością na 31 grudnia 2023 roku.
  Portfel aktywów niepublicznych Funduszu zgodnie z wyceną niezależnego zewnętrznego podmiotu wyceniającego zanotował nieznaczny spadek wartości.
  Fundusz o wszystkich istotnych wydarzeniach informuje za pośrednictwem raportów bieżących, które dostępne są na stronie https://www.origintfi.com.

 • Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny

  Ogłoszenie 14/2024 z dnia 3/04/2024 r.

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości raport bieżący nr 11/2024 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Aktywów Niepublicznych na Dzień Wyceny 31 marca 2024 roku.

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów

  Ogłoszenie 13/2024 z dnia 29/03/2024 r
   
  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 10/2024 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (dalej jako: „Fundusz”) zawierający informację 
  o wyznaczeniu daty i zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów Funduszu, w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku. 
  Zgromadzenie Inwestorów Funduszu First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2024 roku o godz. 10:00, przy ul. Zielnej 37, 00-108 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:
   
  1. Otwarcie obrad Zgromadzenia Inwestorów.
  2. Przyjęcie porządku Zgromadzenia Inwestorów.
  3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Inwestorów.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Inwestorów oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku.
  6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia Inwestorów.
  Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów, zgodnie z art. 143 ust. 1 pkt 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz art. 4 ust. 7 statutu Funduszu, są Uczestnicy Funduszu, którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów złożą Towarzystwu świadectwo depozytowe, wydane zgodnie z art. 9 i nast. ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Uczestnik Funduszu może brać udział w Zgromadzeniu Inwestorów osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności, oraz dołączone do protokołu z posiedzenia Zgromadzenia Inwestorów.

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz- - KOREKTA

  Ogłoszenie 12/2024 z dnia 26/03/2024 r.

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości raport bieżący nr 9/2024 z dnia 26/03/2024 r. First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o rezygnacji Pana Jarosława Brody - Wiceprezesa Zarządu Spółki ze stanowiska, oraz korektę do raportu, zawierajacą sprostowanie końcowej daty wykonywania funkcji przez rezygnującego Wiceprezesa Zarządu. 

   

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz

  Ogłoszenie 11/2024 z dnia 20/03/2024 r. 

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości raport bieżący nr 8/2024 z dnia 20/03/2024 r. First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o powołaniu przez Radę Nadzorcza Towarzystwa Pana Radosława Solana na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki ze skukiem od dnia 1 kwietnia 2024 roku. 

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - Zamiar wykupywania certyfikatów inwestycyjnych

  Ogłoszenie 10/2024 z dnia 29/02/2024 r.

  Zarząd Spółki Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna (dalej jako: „Towarzystwo”), działając w imieniu Funduszu First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (dalej jako: „Fundusz”), przekazuje poniżej informacje dotyczące planowanego wykupu certyfikatów inwestycyjnych (dalej jako: „Certyfikaty”):
   

  1. Dzień Wykupu Certyfikatów przypada na 31 marca 2024 roku.
  2. Zlecenie wykupu Certyfikatów powinno zostać złożone nie wcześniej niż 07 marca 2024 roku i nie później niż 21 marca 2024 roku.
  3. Uczestnicy Funduszu będą mogli składać zlecenia wykupu Certyfikatów, które zostały zapisane w rejestrze Sponsora Emisji QSecurities S.A.Zlecenie wykupu (formularz dostępny na stronie internetowej Towarzystwa www.origintfi.com w sekcji „dokumenty”) będzie można składać osobiście w siedzibie Towarzystwa przy ul. Zielnej 37 w Warszawie lub korespondencyjnie przesyłając zlecenie wykupu z podpisem poświadczonym notarialnie.
  4. Każdorazowo należy przedstawić aktualne świadectwo depozytowe, które Uczestnik uzyskać może u Sponsora Emisji, przesyłając email z prośbą o wystawienie świadectwa na adres: ewidencja@qsecurities.com, bądź wnioskując osobiście w siedzibie Sponsora Emisji QSecurities S.A. przy ul. Marszałkowskiej 142 w Warszawie. W zleceniu wykupu należy wskazać aktualny NUMER RACHUNKU BANKOWEGO, na który Sponsor Emisji dokona przelewu środków. Dodatkowo Uczestnik jest zobowiązany do uzupełnienia aktualnego formularza FATCA i CRS, które to formularze dostępne są na stronie internetowej Towarzystwa www.origintfi.com w sekcji „dokumenty”.
  5. W przypadku Certyfikatów, które zostały zdeponowane na rachunkach papierów wartościowych w innym domu maklerskim, zlecenia wykupu Certyfikatów będzie można składać w domu maklerskim, który prowadzi rachunek, na którym zdeponowano Certyfikaty.
  6. Warunki redukcji opisuje statut Funduszu t.j. art. 8 ust. 14-16. Fundusz wykupuje wszystkie Certyfikaty przedstawione do wykupu w danym Dniu Wykupu, z zastrzeżeniem, że jeżeli wartość Certyfikatów przedstawionych do wykupu przekracza maksymalną wartość środków pieniężnych, które Fundusz przeznacza na wykupienie Certyfikatów, to Fundusz wykupuje taką liczbę Certyfikatów, których wartość jest nie większa niż maksymalna wartość środków pieniężnych, które Fundusz przeznacza na wykupienie Certyfikatów, dokonując proporcjonalnej redukcji zleceń wykupu. Powstałe w wyniku redukcji ułamkowe części Certyfikatów pomija się. 
  7. Zgodnie ze statutem Funduszu na wykup przeznaczone są uzyskane w IV kwartale 2023 roku środki pieniężne z lokat Funduszu pomniejszone o wszystkie wymagalne zobowiązania, tj. 1 662 486,46 PLN.
  8. Środki pieniężne z tytułu wykupienia Certyfikatów wypłacane są Uczestnikom za pośrednictwem podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których zapisane są Certyfikaty, z zachowaniem przepisów prawa oraz regulaminów i zasad działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Dniu Wypłaty, którym jest dzień następujący w terminie 7 dni giełdowych od Dnia Wykupu.
  W załączeniu przekazujemy Uchwałę Zarządu Towarzystwa dotyczącą planowanego wykupu Certyfikatów oraz formularz wykupu wraz z formularzami FATCA i CRS. 

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - Zawarcie porozumienia z depozytariuszem wydłużającego okres wypowiedzenia Umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza

  Ogłoszenie 9/2024 z dnia 23/02/2024 r.

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości raport bieżący nr 6/2024 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, zawierający informację o zawarciu porozumienia z depozytariuszem w sprawie wydłużenia okresu wypowiedzenia Umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza do dnia 8 kwietnia 2024r.

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - Zawarcie porozumienia z depozytariuszem wydłużającego okres wypowiedzenia Umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza

  Ogłoszenie 8/2024 z dnia 09/02/2024 r.

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości raport bieżący nr 5/2024 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, zawierający informację o zawarciu porozumienia z depozytariuszem w sprawie wydłużenia okresu wypowiedzenia Umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza.

 • First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych - Raport kwartalny za IV kwartał 2023

  Ogłoszenie 7/2024 z dnia 02/02/2024 r.

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport okresowy First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający Raport kwartalny za IV kwartał 2023 roku First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Umieszczamy na Twoim urządzeniu pliki cookie, celem usprawnienia działania tej strony www. Dowiedz się więcej
zamknij