Aktualności - First Private Equity FIZAN

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych – Informacja bieżąca dotycząca wykupu certyfikatów

  Ogłoszenie 34/2021 z dnia 28/05/2021

  Szanowni Państwo w imieniu Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna („Towarzystwo”) pragniemy poinformować, iż na koniec II kwartału bieżącego roku, tj. na dzień wyceny przypadający na 30 czerwca 2021 roku, nie odbędzie się wykup certyfikatów Inwestycyjnych First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych („Fundusz”).
   

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - Informacja o wyborze firmy audytorskiej

  Ogłoszenie 21/2021 z dnia 21/05/2021

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 17/2021 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych („Fundusz”) zawierający informację o wyborze firmy audytorskiej BDO Sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Warszawie do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych za lata 2021-2022 wraz ze sporządzeniem sprawozdania z badania oraz dokonania przeglądów półrocznych sprawozdań finansowych za lata 2021-2022 dla Funduszu.

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - Uzupełnienie składu Komitetu Inwestycyjnego

  Ogłoszenie 20/2021 z dnia 13/05/2021

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 16/2021 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o powołaniu Pani Joanny Gierczak oraz Michała Kowalewskiego do Komitetu Inwestycyjnego Funduszu. 

 • First Private Equity FIZ AN- Niepodjęcie Uchwały Zgromadzenia Inwestorów w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020


  Ogłoszenie 19/2021 z dnia 05/05/2021

  Zarząd Towarzystwa informuje, że na zwołanym na dzień 30 kwietnia 2021 r.przez Towarzystwo Zgromadzeniu Inwestorów Funduszu First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z uwagi na brak zdolności Zgromadzenia Inwestorów do podejmowania wiążących uchwał objętych porządkiem obrad, wynikającej z braku zgłoszenia się Uczestników na Zgromadzenie Inwestorów, nie została podjęta uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r.
  W załączeniu do Raportu bieżącego nr 15/2021 przekazujemy kopię Protokołu Zgromadzenia Inwestorów oraz prezentację multimedialną, która miała zostać przedstawiona Uczestnikom Funudszu.
  Sprawozdanie finansowe Funduszu zostanie zatwierdzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Towarzystwa.

 • First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych - Raport kwartalny za I kwartał 2021

  Ogłoszenie 18/2021 z dnia 30/04/2021

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport okresowy First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający Raport kwartalny za I kwartał 2021 roku First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych.

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - Roczne sprawozdanie finansowe za 2020 rok

  Ogłoszenie 17/2021 z dnia 16/04/2021

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport roczny First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający sprawozdanie finansowe First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych za 2020 r.

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - Zwołanie Zgromadzenia Inwestorów

   
  Ogłoszenie 16/2021 z dnia 8.04.2021 r. 
   
  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 12/2021 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (dalej jako: „Fundusz”) zawierający informację o wyznaczeniu daty i zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów Funduszu, w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r.
   
  Zgromadzenie Inwestorów Funduszu (dale jako: „Zgromadzenie”) odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2021 r., o godz. 12:00, w Warszawie przy ul. Zielnej 37, 00-108 Warszawa, z następującym porządkiem obrad: 
   
  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
  3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r.
  6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
    
  Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów, zgodnie z art. 143 ust. 1 pkt 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz art. 4 ust. 7 statutu Funduszu, są Uczestnicy Funduszu, którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów złożą Towarzystwu świadectwo depozytowe, wydane zgodnie z art. 9 i nast. ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Uczestnik Funduszu może brać udział w Zgromadzeniu Inwestorów osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności, oraz dołączone do protokołu z posiedzenia Zgromadzenia Inwestorów.

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - Wykupienie Certyfikatów Inwestycyjnych na 31 marca 2021 roku

  Ogłoszenie 15/2021 z dnia 07/04/2021

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 11/2021 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych na dzień 31 marca 2021 r.

  W dniu 31 marca 2021 r. dokonano wykupu 4 268 certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. Uczestnicy Funduszu złożyli żądania wykupu obejmujące łącznie 4.268 certyfikatów inwestycyjnych („Żądania”), w związku z czym wykupowi podlegają wszystkie Certyfikaty określone w § 2 w wyniku czego umorzenie Certyfikatów następuje z mocy prawa. 

  Środki należne Uczestnikom z tytułu dokonanego wykupu zostaną przekazane do dyspozycji KDPW w terminie do dnia 13 kwietnia 2021 r.

 • Informacja o maksymalnym poziomie Dźwigni Finansowej AFI i wysokości stosowanej przez Fundusz Dźwigni Finansowej AFI

  Ogłoszenie 14/2021 z dnia 07.04.2021 r.

  W załączeniu przekazujemy informacje o maksymalnym poziomie Dźwigni Finansowej AFI stosowanej przez Fundusz oraz o wysokości zastosowanej przez Fundusz Dźwigni Finansowej AFI.

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - Komentarz do wyceny z 31 marca 2021 roku

  Ogłoszenie 13/2021 z dnia 06.04.2021 r. 

  Na dzień 31 marca 2021 roku wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych („Fundusz”) wyniosła 1.095,01 zł, co oznacza wzrost o 3,09% w porównaniu z wartością na 31 grudnia 2020 roku. Poniżej zawarto opis czynników wpływających na zmianę wartości poszczególnych lokat Funduszu, a w konsekwencji na wycenę certyfikatów Funduszu na dzień 31 marca 2021 roku w stosunku do wartości z poprzedniego dnia wyceny.

  Pozytywny wpływ na wycenę certyfikatów inwestycyjnych Funduszu miał wzrost o 8,68% wartości akcji spółki Voxel S.A. z 40,30 zł do 43,80 zł.

  Wycena jednostek uczestnictwa funduszu Skarbiec Konserwatywny FIO spadła o 0,014% z 365,58 zł do 365,53 zł. Fundusz zawarł jednocześnie ze Skarbcem TFI umowę w sprawie świadczenia na rzecz uczestnika Funduszu, na podstawie której w lutym br. Fundusz nabył do portfela 3,441025 jednostek uczestnictwa funduszu Skarbiec Konserwatywny FIO, zaś w marcu br. rachunek Funduszu został uznany kwotą stanowiącą zgodnie z przedmiotową umową stały udział w comiesięcznym wynagrodzeniu stałym pobieranym przez Skarbiec TFI za zarządzanie funduszem. Uznawanie rachunku Funduszu z tytułu ww. umowy będzie się odbywało w cyklach comiesięcznych.
  Fundusz w celu dostosowania przekroczenia aktywnego zlecił 7 stycznia 2021 roku zbycie 4241,9611 jednostek uczestnictwa funduszu Skarbiec Konserwatywny FIO – 11 stycznia Fundusz otrzymał potwierdzenie zbycia jednostek, o czym poinformował w raporcie bieżącym 6/2021.
  O wszystkich istotnych wydarzeniach Fundusz informuje za pośrednictwem raportów bieżących, które dostępne są na stronie https://www.origintfi.com.

 • Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny

  Ogłoszenie 12/2021 z dnia 02/04/2021

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości raport bieżący 10/2021 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Aktywów Niepublicznych na Dzień Wyceny 31 marca 2021 roku.

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - Zamiar wykupywania certyfikatów inwestycyjnych

  Ogłoszenie 11/2021 z dnia 24/02/2021 r. 

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 9/2021 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi realizacji wykupu certyfikatów.
   

 • First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych - Raport kwartalny za IV kwartał 2020

  Ogłoszenie 10/2021 z dnia 04/02/2021 

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport okresowy First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający Raport kwartalny za IV kwartał 2020 roku First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych.

 • Komunikat ws. Inwestycji w Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty – Subfundusz Skarbiec Konserwatywny

  Ogłosznie 9/2021 z dnia 04-02-2021

  W związku z zapytaniami uczestników dotyczącymi transakcji nabycia 14.491,9611 jednostek uczestnictwa funduszu Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty – Subfundusz Skarbiec Konserwatywny, o której Fundusz poinformował w raporcie bieżącym nr 2/2021 z 4 stycznia br., uprzejmie informujemy, że Fundusz w świetle otrzymania 18 grudnia 2020 r. całości ceny wynikającej z umowy przelewu wierzytelności z 30 września 2020 r., kierując się najlepiej rozumianym interesem Funduszu i jego uczestników, zdecydował o krótkoterminowym zagospodarowaniu otrzymanych środków pieniężnych i ulokował je w jednostki uczestnictwa funduszu o najniższym możliwym wskaźniku ryzyka w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/653, traktując je jako substytut lokaty o terminie zapadalności przypadającym najpóźniej w najbliższym terminie wykupu certyfikatów inwestycyjnych.
  Krótki horyzont czasowy dysponowania przedmiotowymi środkami pieniężnymi uniemożliwia inwestycję w aktywa o wyższym profilu ryzyka charakteryzujących się dłuższym horyzontem inwestycyjnym.

  Przedmiotowa inwestycja, będąc z założenia krótkoterminowa, ma na celu utrzymanie realnej wartości środków pieniężnych do czasu ich wypłaty uczestnikom Funduszu.

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - Daty przekazywania raportów okresowych w 2021 roku - KOREKTA

  Ogłoszenie 8/2021 z dnia 22/01/2021

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości korektę raportu bieżącego 7/2021 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o datach przekazywania raportów okresowych przez First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w 2021 roku.
  W raporcie błędnie wskazano datę przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2020 r.

Umieszczamy na Twoim urządzeniu pliki cookie, celem usprawnienia działania tej strony www. Dowiedz się więcej
zamknij