Aktualności - First Private Equity FIZAN

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - Informacja o zawarciu aneksu z firmą audytorską

  Ogłoszenie 16/2023 z dnia 23/03/2023 r. 

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości raport bieżący Towarzystwa nr 30/2023 z dnia 22/03/2023 r.  zawierający informację o zawarciu aneksu pomiędzy Towarzystwem oraz spółką BDO Sp. z o.o sp. k. do umowy na usługi audytorskie z dnia 16 czerwca 2021 r., Aneks obejmuje przeprowadzenie półrocznego przeglądu sprawozdania finansowego funduszu First Private Equity FIZ AN za I półrocze 2023. 

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - Zmiana składu Rady Nadzorczej

  Ogłoszenie 15/2023 z dnia 17/03/2023 r. 

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości raport bieżący nr 13/2023 z dnia 17/03/2023 r. First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o zmianie składu Rady Nadzorczej Origin TFI S.A.

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz

  Ogłoszenie 14/2023 z dnia 16/03/2023 r. 

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości raport bieżący nr 12/2023 z dnia 16/03/2023 r. First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o delegowaniu przez Radę Nadzorczą Towarzystwa Pana Marka Białka na okres do 31/05/2023 r. do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki oraz Pana Andrzeja Króla na okres do 31/05/2023 r. do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu Spółki. 

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - Informacja o zawieszeniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz

  Ogłoszenie 13/2023 z dnia 16/03/2023 r. 

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości raport bieżący nr 11/2023 z dnia 16/03/2023 r. First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o zawieszeniu przez Radę Nadzorczą Towarzystwa Pana Marka Arenta na okres trzech miesięcy z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki ze skutkiem od dnia 15/03/2023 r.

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz

  Ogłoszenie 12/2023 z dnia 16/03/2023 r. 

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości raport bieżący nr 10/2023 z dnia 16/03/2023 r. First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o odwołaniu przez Radę Nadzorczą Towarzystwa Pana Jacka Dekarza z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki ze skutkiem od dnia 15/03/2023 r. 

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz

  Ogłoszenie 11/2023 z dnia 14/03/2023 r. 

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości raport bieżący nr 9/2023 z dnia 14/03/2023 r. First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o rezygnacji Pana Jacka Dekarza oraz Pana Marka Arenta z pełnienia odpowiednio funkcji Prezesa Zarządu Spółki oraz Wiceprezesa Zarządu Spółki, ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2023 r.

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - Zamiar wykupywania certyfikatów inwestycyjnych

  Ogłoszenie 10/2023 z dnia 28/02/2023 r.
   
  Zarząd Spółki Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna (dalej jako: „Towarzystwo”), działając w imieniu Funduszu First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (dalej jako: „Fundusz”), przekazuje poniżej informacje dotyczące planowanego wykupu certyfikatów inwestycyjnych (dalej jako: „Certyfikaty”):
   
  1. Dzień Wykupu Certyfikatów przypada na 31 marca 2023 roku.
  2. Zlecenie wykupu Certyfikatów powinno zostać złożone nie wcześniej niż 07 marca 2023 roku i nie później niż 21 marca 2023 roku.
  3. Uczestnicy Funduszu będą mogli składać zlecenia wykupu Certyfikatów, które zostały zapisane w rejestrze Sponsora Emisji QSecurities S.A.Zlecenie wykupu (formularz dostępny na stronie internetowej Towarzystwa www.origintfi.com w sekcji „dokumenty”) będzie można składać osobiście w siedzibie Towarzystwa przy ul. Zielnej 37 w Warszawie lub korespondencyjnie przesyłając zlecenie wykupu z podpisem poświadczonym notarialnie. Każdorazowo należy przedstawić aktualne świadectwo depozytowe, które Uczestnik uzyskać może u Sponsora Emisji, przesyłając email z prośbą o wystawienie świadectwa na adres: ewidencja@qsecurities.com, bądź wnioskując osobiście w siedzibie Sponsora Emisji QSecurities S.A. przy ul. Marszałkowskiej 142 w Warszawie. W zleceniu wykupu należy wskazać aktualny NUMER RACHUNKU BANKOWEGO, na który Sponsor Emisji dokona przelewu środków. Dodatkowo Uczestnik jest zobowiązany do uzupełnienia aktualnego formularza FATCA i CRS, które to formularze dostępne są na stronie internetowej Towarzystwa www.origintfi.com w sekcji „dokumenty”. W przypadku Certyfikatów, które zostały zdeponowane na rachunkach papierów wartościowych w innym domu maklerskim, zlecenia wykupu Certyfikatów będzie można składać w domu maklerskim, który prowadzi rachunek, na którym zdeponowano Certyfikaty.
  4. Warunki redukcji opisuje statut Funduszu t.j. art. 8 ust. 14-16. Fundusz wykupuje wszystkie Certyfikaty przedstawione do wykupu w danym Dniu Wykupu, z zastrzeżeniem, że jeżeli wartość Certyfikatów przedstawionych do wykupu przekracza maksymalną wartość środków pieniężnych, które Fundusz przeznacza na wykupienie Certyfikatów, to Fundusz wykupuje taką liczbę Certyfikatów, których wartość jest nie większa niż maksymalna wartość środków pieniężnych, które Fundusz przeznacza na wykupienie Certyfikatów, dokonując proporcjonalnej redukcji zleceń wykupu. Powstałe w wyniku redukcji ułamkowe części Certyfikatów pomija się. 
  5. Zgodnie ze statutem Funduszu na wykup przeznaczone są uzyskane w IV kwartale 2022 roku środki pieniężne z lokat Funduszu pomniejszone o wszystkie wymagalne zobowiązania, tj. 3 343 757,11 PLN.
  6. Środki pieniężne z tytułu wykupienia Certyfikatów wypłacane są Uczestnikom za pośrednictwem podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których zapisane są Certyfikaty, z zachowaniem przepisów prawa oraz regulaminów i zasad działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Dniu Wypłaty, którym jest dzień następujący w terminie 7 dni giełdowych od Dnia Wykupu.
  7. W załączeniu przekazujemy Uchwałę Zarządu Towarzystwa dotyczącą planowanego wykupu Certyfikatów.

 • First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych - Raport kwartalny za IV kwartał 2022

  Ogłoszenie 9/2023 z dnia 03/02/2023 r.

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport okresowy First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający Raport kwartalny za IV kwartał 2022 roku First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - Zmiana składu Komitetu Inwestycyjnego

  Ogłoszenie 8/2023 z dnia 02/02/2023 r.

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości raport bieżący 6/2023 i 7/2023 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o zmianie składu Komitetu Inwestycyjnego Funduszu.

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - Informacja o rozpoczęciu likwidacji Centrum Medyczne Achilles sp. z o.o.

  Ogłoszenie 7/2023 z dnia 24/01/2023 r.

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 5/2023 z dnia 24/01/2023 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o otwarciu likwidacji Centrum Medyczne Achilles sp. z o.o.

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - Daty przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

  Ogłoszenie 6/2023 z dnia 18/01/2023 r.

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 4/2023 z dnia 18/01/2023 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o datach przekazywania raportów okresowych przez First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w 2023 roku.

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - Zawarcie porozumienia z depozytariuszem wydłużającego okres wypowiedzenia Umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza

  Ogłoszenie 5/2023 z dnia 13/01/2023 r. 

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości raport bieżący nr 3/2023 z dnia 13/01/2023 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, zawierający informację o zawarciu porozumienia z depozytariuszem wydłużającego okres wypowiedzenia Umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza do dnia 11 września 2023 roku.

 • Informacja o maksymalnym poziomie Dźwigni Finansowej AFI i wysokości stosowanej przez Fundusz Dźwigni Finansowej AFI

  Ogłoszenie 4/2023 z dnia 10/01/2023 r.
  W załączeniu przekazujemy informacje o maksymalnym poziomie Dźwigni Finansowej AFI stosowanej przez Fundusz oraz o wysokości zastosowanej przez Fundusz Dźwigni Finansowej AFI.

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - Komentarz do wyceny z 31 grudnia 2022 roku

  Ogłoszenie 3/2023 z dnia 5/01/2023 r.

  Na 31 grudnia 2022 roku wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych („Fundusz”) wyniosła 859,18 zł, co oznacza wzrost o 12,18% w porównaniu z wartością na 30 września 2022 roku. Poniżej zawarto opis czynników wpływających na zmianę wartości certyfikatów Funduszu na 31 grudnia 2022 roku w stosunku do wartości z poprzedniego dnia wyceny.
  Pozytywny wpływ na wycenę certyfikatów inwestycyjnych Funduszu miał wzrost w IV kwartale wartości akcji Voxel S.A. z 33,30 zł za akcję do 44,00 zł za akcję, tj. o 32,13%, który był silniejszy od wzrostów głównych indeksów giełdowych mieszczących się w tym okresie w przedziale od 10,07% (sWIG80) do 30,05% (WIG20).
  Portfel aktywów niepublicznych Funduszu zgodnie z wyceną niezależnego zewnętrznego podmiotu wyceniającego zanotował z kolei spadek wartości.
  Fundusz o wszystkich istotnych wydarzeniach informuje za pośrednictwem raportów bieżących, które dostępne są na stronie https://www.origintfi.com.

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - Wykupienie Certyfikatów Inwestycyjnych na 31 grudnia 2022 roku

  Ogłoszenie 2/2023 z dnia 04/01/2023 r.

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 2/2023 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych na dzień 31 grudnia 2022 r.

  W dniu 31 grudnia 2022 r. dokonano wykupu 433 certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. Uczestnicy Funduszu złożyli żądania wykupu obejmujące łącznie 762 certyfikaty inwestycyjne(„Żądania”), w związku z czym dokonano proporcjonalnej redukcji certyfikatów inwestycyjnych podlegających wykupowi zgodnie z postanowieniami Statutu Funduszu.
  Wykupione certyfikaty inwestycyjne stanowią 56,82% certyfikatów inwestycyjnych objętych Żądaniami.
  Współczynnik redukcji wyniósł więc 43,18%.

  Środki należne Uczestnikom z tytułu dokonanego wykupu zostaną przekazane do dyspozycji KDPW w terminie do dnia 11 stycznia 2023 r.

Umieszczamy na Twoim urządzeniu pliki cookie, celem usprawnienia działania tej strony www. Dowiedz się więcej
zamknij