Aktualności - First Private Equity FIZAN

 • First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych - Informacja o maksymalnym poziomie Dźwigni Finansowej AFI i wysokości stosowanej przez Fundusz Dźwigni Finansowej AFI

  Ogłoszenie 33/2019 z dnia 04/07/2019

  W załączeniu przekazujemy informacje o maksymalnym poziomie Dźwigni Finansowej AFI stosowanej przez Fundusz oraz o wysokości zastosowanej przez Fundusz Dźwigni Finansowej AFI.

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - Komentarz do wyceny z 30 czerwca 2019 roku

  Ogłoszenie 32/2019 z dnia 02/07/2019

  Na dzień 30 czerwca 2019 roku wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych („Fundusz”) wyniosła 1031,08 zł, co oznacza wzrost o 7,3% w porównaniu z wartością na dzień 31 marca 2019 roku. Poniżej zawarto opis czynników wpływających na zmianę wartości poszczególnych lokat Funduszu, a w konsekwencji na wycenę certyfikatów Funduszu na dzień 30 czerwca 2019 roku w stosunku do wartości z poprzedniego dnia wyceny.

  Pozytywny wpływ na wycenę certyfikatów inwestycyjnych Funduszu miała notowania akcji spółki Voxel S.A., której kurs na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wzrósł w II kwartale 2019 roku o 5,77%.

  W II kwartale 2019 roku wartość należności ze sprzedaży przez Fundusz akcji spółki Kuźnia Jawor S.A.  przysługującej Funduszowi od Pana Rafała Szlązaka w porównaniu do wartości na dzień 31 marca 2019 roku wzrosła o 14% ze względu na wzrost wartości zabezpieczeń zgodnie z aktualizacją ich wyceny.

  W porównaniu do wartości na dzień 31 marca 2019 roku wycena  akcji spółki Stone Master S.A. spadła o 4% z powodu obniżenia wartości EBITDA za ostatnie 12 miesięcy co miało wpływ na wycenę porównawczą.

  Wycena pożyczek udzielonych spółce Syngaz S.A. wzrosła w II kwartale 2019 roku o 1,87% w porównaniu do wyceny na koniec I kwartału 2019 roku. Przyczyną wzrostu wartości wierzytelności wynikających z zawartych umów pożyczek był wzrost ich wartości o narosłe od czasu ostatniej wyceny odsetki przy niezmienionej wartości zabezpieczenia.

  W wyniku braku możliwości otrzymania danych finansowych za 2018 rok oraz za I kwartał 2019 roku dotyczących spółki Energosynergia Technologie Sp. z o.o. w restrukturyzacji, odpis wartości tej spółki z aktywów Funduszu został utrzymany.

  W kolejnych miesiącach zarządzający będzie nadal prowadził działania zmierzające do upłynnienia wszystkich składników aktywów First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych. O wszystkich istotnych wydarzeniach Fundusz informuje za pośrednictwem raportów bieżących, które dostępne są na stronie https://www.origintfi.com.

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - zawarcie umowy sprzedaży udziałów spółki Energosynergia Technologie Sp. z o.o. w restrukturyzacji

  Ogłoszenie 31/2019 z dnia 02/07/2019

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 32/2019 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o zawarciu umowy sprzedaży udziałów spółki Energosynergia Technologie Sp. z o.o. w restrukturyzacji.

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - Wykupienie Certyfikatów Inwestycyjnych na 30 czerwca 2019 roku

  Ogłoszenie 30/2019 z dnia 02/07/2019

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 31/2019 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych na dzień 30 czerwca 2019 r.

  W dniu 30 czerwca 2019 r. dokonano wykupu 386 certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. Uczestnicy Funduszu złożyli żądania wykupu obejmujące łącznie 6.013 certyfikaty inwestycyjne („Żądania”), w związku z czym dokonano proporcjonalnej redukcji certyfikatów inwestycyjnych podlegających wykupowi zgodnie z postanowieniami Statutu Funduszu. Wykupione certyfikaty inwestycyjne stanowią 6,42% certyfikatów inwestycyjnych objętych Żądaniami. Współczynnik redukcji wyniósł więc 93,58%. Środki należne Uczestnikom z tytułu dokonanego wykupu powinny być wypłacone w terminie do dnia 9 lipca 2019 r.

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - Wycena WANCI na 30 czerwca 2019 r.

  Ogłoszenie 29/2019 z dnia 02/07/2019

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 30/2019 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych na Dzień Wyceny 30 czerwca 2019 r.

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - Zmiana Statutu

  Ogłoszenie 28/2019 z dnia 18/06/2019

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 29/2019 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o zmianie Statutu First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych.

  Oświadczenie z dnia 18 czerwca 2019 roku o zmianie statutu i przyjęciu tekstu jednolitego statutu First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych.
  W dniu 18 czerwca 2019 roku Origin TFI S.A. złożyło oświadczenie o zmianie statutu i przyjęciu tekstu jednolitego statutu First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, objętego aktem notarialnym Rep. A 6451/2019 sporządzonym przez notariusz Joannę Deczkowską. Zmiany statutu związane są z rozwiązaniem w dniu 17 czerwca 2019 r. umowy o zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu z Vestor Dom Maklerski S.A.

  Zmiany statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia tj. z dniem 18 czerwca 2019 roku.

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych – Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz

  Ogłoszenie 27/2019 z dnia 17/06/2019

  Zarząd Towarzystwa informuje, że w związku z rozwiązaniem dnia 17 czerwca 2019 r. umowy z dnia 02 lipca 2015 r. zawartej z Vestor Dom Maklerski S.A. o zarządzanie portfelem podjął Uchwałę nr 14/06/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie powołania z dniem 18 czerwca 2019 r. nowego składu Komitetu Inwestycyjnego funduszu.

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych – Informacja o rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz

  Ogłoszenie 26/2019 z dnia 17/06/2019

  Niniejszym pragniemy poinformować, że w związku z zawartym w dniu 17 czerwca 2019 r. orozumleniem na mocy którego z dniem 17 czerwca 2019 r. doszło do rozwiązania umowy z dnia 2 lipca 2015 r. zawartej z Vestor Dom Maklerski S.A. o zarządzanie portfelem First Priyate Equity FIZ Aktywów Niepublicznych Członkowie Zarządu Vestor Dom Maklerski S.A. zaprzestali pełnić funkcje osób zarządzających funduszem, a mandaty Człontów Komitetu Inwestycyjnego wygasły. Towarzystwo powoła nowy skład Komitetu Inwestycyjnego.

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - Rozwiązanie umowy o zarządzanie portfelem inwestycyjnym

  Ogłoszenie 25/2019 z dnia 17/06/2019

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 25/2019 (raport 24/2019 wraz z korektą raport 26/2019 błędnego numeru raportu) First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o rozwiązaniu umowy o zarządzanie portfelem inwestycyjnym.

 • Informacja dotycząca liczby posiadanych przez Uczestników certyfikatów inwestycyjnych Funduszu

  W związku z licznymi pytaniami Uczestników First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych („Fundusz”) dot. stanu posiadania Certyfikatów wyemitowanych przez Fundusz Origin TFI S.A. („Towarzystwo”) wskazuje, że Towarzystwo nie prowadzi ewidencji Uczestników Funduszu, zatem nie może udzielać Uczestnikom Funduszu  informacji dotyczącej liczby posiadanych Certyfikatów.

  Jeśli Certyfikaty zostały zapisane w rejestrze Sponsora Emisji i Prowadzącego Rejestr Certyfikatów w Biurze Maklerskim Banku BGZ BNP S.A. to Uczestnicy mogą otrzymać informację o stanie posiadania Certyfikatów we wskazanych Punktach Subskrypcyjnych Biura Maklerskiego Banku BGZ BNP S.A. Lista Punktów Subskrypcyjnych znajduje się na stronach internetowych Biura Maklerskiego Banku BGZ BNP, tj.: www.bgzbnpparibas. pl/biuro-maklerskie.

  Jeśli Certyfikaty zostały zdeponowane na rachunkach papierów wartościowych w innym domu maklerskim, a więc na indywidualnym rachunku maklerskim, w celu weryfikacji stanu posiadania Certyfikatów wyemitowanych przez Fundusz należy udać się do domu maklerskiego, który prowadzi rachunek, na którym zdeponowano certyfikaty.

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - Zamiar wykupywania certyfikatów inwestycyjnych

  Ogłoszenie 24/2019 z dnia 31/05/2019

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 24/2019 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych.

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - Zmiana Statutu

  Ogłoszenie 23/2019 z dnia 30/04/2019

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 21/2019 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o zmianie Statutu First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych.

  Oświadczenie z dnia 25 kwietnia 2019 roku o zmianie statutu i przyjęciu tekstu jednolitego statutu First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych.
  W dniu 25 kwietnia 2019 roku Origin TFI S.A. złożyło oświadczenie o zmianie statutu i przyjęciu tekstu jednolitego statutu First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, objętego aktem notarialnym Rep. A 4595/2019 sporządzonym przez notariusz Joannę Deczkowską.
  Zmiany statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia tj. z dniem 30 kwietnia 2019 roku, z wyłączeniem zmiany art. 22 ust. 5 Statutu, która wchodzi w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia tj. dnia 30 lipca 2019 r.

 • First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych - Raport kwartalny za I kwartał 2019

  Ogłoszenie 22/2019 z dnia 26/04/2019

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport okresowy First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający Raport kwartalny za I kwartał 2019 roku First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych.

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych – Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz

  Ogłoszenie 21/2019 z dnia 25/04/2019

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 20/2019 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych („Fundusz") zawierający informację, iż w skład Rady Nadzorczej Origin TFI S.A. zarządzającej Funduszem została powołana Pani Ewa Marzec.

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - Zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego

  Ogłoszenie 20/2019 z dnia 24/04/2019

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Protokół ze Zgromadzenia Inwestorów First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z dnia 24 kwietnia 2019 r. zawierający Uchwałę Nr 01/04/2019 zatwierdzającą Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 r.

Umieszczamy na Twoim urządzeniu pliki cookie, celem usprawnienia działania tej strony www. Dowiedz się więcej
zamknij