Aktualności - First Private Equity FIZAN

 • First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych - Raport kwartalny za II kwartał 2022

  Ogłoszenie 32/2022 z dnia 03/08/2022 r.

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport okresowy First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający Raport kwartalny za II kwartał 2022 roku First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych.

 • Informacja o maksymalnym poziomie Dźwigni Finansowej AFI i wysokości stosowanej przez Fundusz Dźwigni Finansowej AFI

  Ogłoszenie 31/2022 z dnia 07/07/2022r.

  W załączeniu przekazujemy informacje o maksymalnym poziomie Dźwigni Finansowej AFI stosowanej przez Fundusz oraz o wysokości zastosowanej przez Fundusz Dźwigni Finansowej AFI.

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - Komentarz do wyceny z 30 czerwca 2022 roku

  Ogłoszenie 30/2022 z dnia 06/07/2022r.
   

  Na 30 czerwca 2022 roku wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych („Fundusz”) wyniosła 876,15 zł, co oznacza spadek o 12,54% w porównaniu z wartością na 31 marca 2022 roku. Poniżej zawarto opis czynników wpływających na zmianę wartości certyfikatów Funduszu na 30 czerwca 2022 roku w stosunku do wartości z poprzedniego dnia wyceny.
   
  Negatywny wpływ na wycenę certyfikatów inwestycyjnych Funduszu miał spadek o 78,73% wartości akcji spółki Sylen Studio S.A. z 25,56 zł do 5,44 zł – przecena była spowodowana przede wszystkim wpływem zdarzeń makroekonomicznych (wybuch wojny na Ukrainie, wzrost inflacji, oczekiwanie spowolnienia gospodarczego, pogorszenie sentymentu dla sektora gier) połączonym ze zmianą modelu wyceny na wycenę porównawczą.
   
  Wartość udziałów Funduszu w spółce Centrum Medyczne Achilles Sp. z o.o. na 31 marca 2022 roku wyniosła 773.850,94 zł, co oznacza brak zmian w stosunku do wartości na 31 marca 2022 roku. Spółka na dzień wyceny nie rozpoczęła jeszcze działalności operacyjnej.

  Wartość akcji Voxela S.A. w portfelu Funduszu spadła o 1,52% z 39,40 zł do 38,80 zł od wyceny na 31 marca 2022 roku, jednak spadek ten został m.in. spowodowany odcięciem praw do dywidendy w wysokości 3 zł na akcję, która to dywidenda zostanie wypłacona Funduszowi 14 lipca br. i na dzień wyceny znajduje się w należnościach Funduszu.
   
  Fundusz stale poszukuje okazji inwestycyjnych na rynku aktywów niepublicznych w celu ulokowania wolnych środków w spółki nowych technologii znajdujące się na wczesnym etapie rozwoju.
  Fundusz o wszystkich istotnych wydarzeniach informuje za pośrednictwem raportów bieżących, które dostępne są na stronie https://www.origintfi.com.

 • Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny

  Ogłoszenie 29/2022 z dnia 04/07/2022r.

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości raport bieżący 21/2022 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Aktywów Niepublicznych na Dzień Wyceny 30 czerwca 2022 roku.

 • Ogłoszenie w sprawie wyboru firmy audytorskiej dla FIRST PRIVATE EQUITY FIZ AN

  Ogłoszenie 28/2022 z dnia 21/06/2022 r. 

  Zarząd Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Ogłasza konkurs ofert na wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Funduszu First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych za lata 2023-2025 rok w tym dokonywania przeglądów półrocznych sprawozdań finansowych.

  Oferty należy przesłać lub składać do dnia 16 września 2022 roku do godziny 16.00

 • Komunikat Dotyczący Przeniesienia Funkcji Sponsora Emisji Funduszu First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

  Ogłoszenie 27/2022 z dnia 06/06/2022 r. 

  Szanowni Państwo,
  Działając w imieniu i na rzecz funduszu First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy Sekcja ds. rejestrowych pod numerem RFI: 327 (dalej jako: „Fundusz”), reprezentowanego przez Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym, jako reprezentanci Funduszu, informujemy, iż na podstawie załączonej uchwały nr 485/2022 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych od dnia 6 czerwca 2022 roku funkcję sponsora emisji Funduszu przejęła spółka
  Q Securities S.A. 
   
  Dane teleadresowe Q Securities S.A.:

  Adres:
  Q Securities S.A.
  ul. Marszałkowska 142,
  00-061 Warszawa

  Email:
  ewidencja@qsecurities.com

  Telefon:
  +48 535 255 154
   

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych – Informacja bieżąca dotycząca wykupu certyfikatów

  Ogłoszenie 26/2022 z dnia 31/05/2022 r.

  Szanowni Państwo, w imieniu Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna („Towarzystwo”) pragniemy poinformować, iż na koniec II kwartału bieżącego roku, tj. na dzień wyceny przypadający na 30 czerwca 2022 roku, nie odbędzie się wykup Certyfikatów Inwestycyjnych First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych („Fundusz”).

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - Zawarcie porozumienia z depozytariuszem wydłużającego okres wypowiedzenia Umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza

  Ogłoszenie 25/2022 z dnia 12/05/2022 r. 

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości raport bieżący nr 20/2022 z dnia 12/05/2022 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, zawierający informację o zawarciu porozumienia z depozytariuszem wydłużającego okres wypowiedzenia Umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza do dnia 6 października 2022 roku.

 • First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych - Raport kwartalny za I kwartał 2022

  Ogłoszenie 24/2022 z dnia 29/04/2022 r.

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport okresowy First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający Raport kwartalny za I kwartał 2022 roku First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych.

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - Zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego

  Ogłoszenie 23/2022 z dnia 27/04/2022 r.

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 19/2022 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o zatwierdzeniu  Sprawozdania Finansowego za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wraz z Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Origin Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - Niepodjęcie Uchwały Zgromadzenia Inwestorów w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021

  Ogłoszenie 22/2022 z dnia 26/04/2022 r.

  Zarząd Towarzystwa informuje, że na zwołanym na dzień 25 kwietnia 2022 r.przez Towarzystwo Zgromadzeniu Inwestorów Funduszu First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z uwagi na brak zdolności Zgromadzenia Inwestorów do podejmowania wiążących uchwał objętych porządkiem obrad, wynikającej z braku zgłoszenia się Uczestników na Zgromadzenie Inwestorów, nie została podjęta uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r.

  W załączeniu do Raportu bieżącego nr 18/2022 przekazujemy kopię Protokołu Zgromadzenia Inwestorów.
   
  Sprawozdanie finansowe Funduszu zostanie zatwierdzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Towarzystwa.

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - Roczne sprawozdanie finansowe za 2021 rok

  Ogłoszenie 21/2022 z dnia 22/04/2022r.

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport roczny First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający sprawozdanie finansowe First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych za 2021 r.

 • Informacja o maksymalnym poziomie Dźwigni Finansowej AFI i wysokości stosowanej przez Fundusz Dźwigni Finansowej AFI

  Ogłoszenie 20/2022 z dnia 22/04/2022r.

  W załączeniu przekazujemy informacje o maksymalnym poziomie Dźwigni Finansowej AFI stosowanej przez Fundusz oraz o wysokości zastosowanej przez Fundusz Dźwigni Finansowej AFI.

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - złożenie wniosku do KNF o umorzenie postępowania dotyczącego udzielenia zgody na zmianę depozytariusza Funduszu

  Ogłoszenie 19/2022 z dnia 05/04/2022r.

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości raport bieżący nr 17/2022 z dnia 05/04/2022 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, zawierający informację o złożeniu wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o umorzenie postępowania dotyczącego udzielenia zgody na zmianę depozytariusza Funduszu. 

  Wniosek został złożony z uwagi na otrzymane od Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie stanowisko wskazujące brak możliwości kontunuacji współpracy z Funduszem w zakresie planowanego wykonywania na rzecz Funduszu funkcji depozytariusza. 

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - Komentarz do wyceny z 31 marca 2022 roku

  Ogłoszenie 18/2022 z dnia 05/04/2022r.

  Na 31 marca 2022 roku wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych („Fundusz”) wyniosła 1.001,74 zł, co oznacza spadek o 9,88% w porównaniu z wartością na 31 grudnia 2021 roku. Poniżej zawarto opis czynników wpływających na zmianę wartości certyfikatów Funduszu na 31 marca 2022 roku w stosunku do wartości z poprzedniego dnia wyceny.

  Negatywny wpływ na wycenę certyfikatów inwestycyjnych Funduszu miał spadek o 7,69% wartości akcji spółki Voxel S.A. z 45,50 zł do 42,00 zł – przecena była zbieżna ze spadkiem indeksów szerokiego rynku spowodowanym w głównej mierze wojną na Ukrainie.

  Wartość udziałów Funduszu w spółce Centrum Medyczne Achilles Sp. z o.o. na 31 marca 2022 roku wyniosła 773.850,00 zł, co oznacza spadek o 3,27% w stosunku do wartości na 31 grudnia 2021 roku. Spółka na dzień wyceny nie prowadziła jeszcze działalności operacyjnej i spadek jej wartości wynika z kosztów, jakie ponosi w celu jej rozpoczęcia.

  11 lutego 2022 roku zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału w spółce Sylen Studio S.A., na mocy którego do portfela inwestycyjnego Funduszu zostało przydzielonych 61.000 akcji tej spółki, których wycena na 31 marca 2022 roku wyniosła 1.559.409,50 zł, co oznacza spadek o 22,53% względem wartości objęcia akcji. Główny wpływ na zmianę wartości miał wzrost stopy dyskontowej wynikający z wybuchu wojny na Ukrainie.
  Fundusz stale poszukuje okazji inwestycyjnych na rynku aktywów niepublicznych w celu ulokowania wolnych środków w spółki nowych technologii znajdujące się na wczesnym etapie rozwoju.
  Fundusz o wszystkich istotnych wydarzeniach informuje za pośrednictwem raportów bieżących, które dostępne są na stronie https://www.origintfi.com.

Umieszczamy na Twoim urządzeniu pliki cookie, celem usprawnienia działania tej strony www. Dowiedz się więcej
zamknij