Aktualności - First Private Equity FIZAN

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych – Informacja o odwołaniu oraz powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz

  Ogłoszenie 11/2020 z dnia 13/02/2020

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 12/2020 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o odwołaniu Pana Adama Kościółka przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w ze składu Rady Nadzorczej Towarzystwa.
   

 • First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych - Raport kwartalny za IV kwartał 2019

  Ogłoszenie 10/2020 z dnia 04/02/2020

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport okresowy First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający Raport kwartalny za IV kwartał 2019 roku First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych.

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - Wygaśnięcie Porozumienia z dnia 19 listopada 2019 r. dot. Umowy sprzedaży akcji z dnia 30 maja 2018 r. zawartego pomiędzy First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych oraz Panem Rafałem Szlązakiem.

  Ogłoszenie 9/2020 z dnia 28/01/2020

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 11/2020 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o wygaśnięciu Porozumienia z dnia 19 listopada 2019 r. dot. Umowy sprzedaży akcji z dnia 30 maja 2018 r. zawartego pomiędzy First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych oraz Panem Rafałem Szlązakiem.

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - Daty przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

  Ogłoszenie 8/2020 z dnia 24/01/2020

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 10/2020 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o datach przekazywania raportów okresowych przez First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w 2020 roku.

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych – Informacja o odwołaniu oraz powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz

  Ogłoszenie 7/2020 z dnia 21/01/2020

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raporty bieżące nr 8/2020 oraz 9/2020 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierające informacje o rezygnacji Pana Radosława Butryna z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Towarzystwa i powołaniu Pana Marka Nowickiego do pełnienia funcji Wiceprezesa Zarządu Towarzystwa oraz o rezygnacji i ponownym powołaniu Pana Andrzeja Wójcika do wykonywania czynności Prezesa Zarządu Towarzystwa.

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych – Informacja o odwołaniu oraz powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz

  Ogłoszenie 6/2020 z dnia 07/01/2020

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raporty bieżące nr 4/2020 oraz 5/2020 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierające informacje o odwołaniu Pana Krzysztofa Mędrali z pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu Inwestycyjnego Funduszu oraz Pani Marleny Kadej - Barwik z funkcji Członka Komitetu Inwestycyjnego Funduszu i delegowaniu Pana Andrzeja Wójcika do wykonywania czynności Prezesa Zarządu Towarzystwa przez okres 3 miesięcy od dnia podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą oraz powołaniu Pana Andrzeja Wójcika na Przewodniczącego Komitetu Inwestycyjnego Funduszu.

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - Wykupienie Certyfikatów Inwestycyjnych na 31 grudnia 2019 roku

  Ogłoszenie 5/2020 z dnia 07/01/2020

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 3/2020 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych na dzień 31 grudnia 2019 r.

  W dniu 31 grudnia 2019 r. dokonano wykupu 534 certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. Uczestnicy Funduszu złożyli żądania wykupu obejmujące łącznie 7.563 certyfikaty inwestycyjne („Żądania”), w związku z czym dokonano proporcjonalnej redukcji certyfikatów inwestycyjnych podlegających wykupowi zgodnie z postanowieniami Statutu Funduszu. Wykupione certyfikaty inwestycyjne stanowią 7,06% certyfikatów inwestycyjnych objętych Żądaniami. Współczynnik redukcji wyniósł więc 92,94%. Środki należne Uczestnikom z tytułu dokonanego wykupu powinny być wypłacone w terminie do dnia 13 stycznia 2020 r.

 • First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych - Informacja o maksymalnym poziomie Dźwigni Finansowej AFI i wysokości stosowanej przez Fundusz Dźwigni Finansowej AFI

  Ogłoszenie 4/2020 z dnia 03/01/2020

  W załączeniu przekazujemy informacje o maksymalnym poziomie Dźwigni Finansowej AFI stosowanej przez Fundusz oraz o wysokości zastosowanej przez Fundusz Dźwigni Finansowej AFI.

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - Komentarz do wyceny z 31 grudnia 2019 roku

  Ogłoszenie 3/2020 z dnia 03/01/2020

  Na dzień 31 grudnia 2019 roku wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych („Fundusz”) wyniosła 972,42 zł, co oznacza spadek o 8,58% w porównaniu z wartością na dzień 30 września 2019 roku. Poniżej zawarto opis czynników wpływających na zmianę wartości poszczególnych lokat Funduszu, a w konsekwencji na wycenę certyfikatów Funduszu na dzień 31 grudnia 2019 roku w stosunku do wartości z poprzedniego dnia wyceny.

  Pozytywny wpływ na wycenę certyfikatów inwestycyjnych Funduszu miał wzrost ceny akcji spółki Voxel S.A. do 32,30 zł z kwoty 31,90 zł, tj. o 1,25%.

  W omawianym okresie wartość należności ze sprzedaży przez Fundusz akcji spółki Kuźnia Jawor S.A.,  przysługującej od Pana Rafała Szlązaka, w porównaniu do wartości na dzień 30 września 2019 roku spadła o 27% wskutek dokonanych przez dłużnika spłat w łącznej wysokości 1,6 mln zł. Pozyskane w IV kw. 2019 przez Fundusz środki pieniężne będą przeznaczone na najbliższy wykup Certyfikatów Inwestycyjnych.

  Wycena akcji spółki Stone Master S.A. spadła w IV kwartale 2019 roku o 26% m.in. wskutek pogarszającej się sytuacji finansowej spółki, w szczególności przesłanek wskazujących na ryzyko kontynuacji działalności przez spółkę w kolejnym roku.

  Wycena wierzytelności z tytułu pożyczek udzielonych spółce Syngaz S.A. wzrosła w IV kwartale 2019 roku o 1,82% wskutek naliczenia należnych odsetek za ww. okres.

  O wszystkich istotnych wydarzeniach Fundusz informuje za pośrednictwem raportów bieżących, które dostępne są na stronie https://www.origintfi.com.

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych – Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz

  Ogłoszenie 2/2020 z dnia 03/01/2020

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 2/2020 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informacje, iż w skład Rady Nadzorczej Towarzystwa zostali powołani Pan Marek Białek i Pan Adam Kościółek.

 • Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny

  Ogłoszenie 1/2020 z dnia 02/01/2020

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 1/2020 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych na Dzień Wyceny 31 grudnia 2019 r.

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych – Realizacja porozumienia do umowy sprzedaży akcji spółki Kuźnia Jawor S.A.

  Ogłoszenie 47/2019 z dnia 20/12/2019

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 47/2019 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o realizacji Porozumienia do umowy sprzedaży akcji spółki Kuźnia Jawor S.A.

   

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych – Informacja o rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz

  Ogłoszenie 52/2019 z dnia 19/12/2019

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 46/2019 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o rezygnacji Pana Krzysztofa Mędrali z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Towarzystwa.

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych – Informacja o rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz

  Ogłoszenie 51/2019 z dnia 19/12/2019

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 45/2019 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o rezygnacji Pana Krzysztofa Syska z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Towarzystwa.

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych – Informacja o odwołaniu oraz powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz

  Ogłoszenie 50/2019 z dnia 16/12/2019

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raporty bieżące nr 43/2019 oraz 44/2019 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierające informacje o odwołaniu Pana Janusza Gronowskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Towarzystwa oraz o powołaniu Panów Pawła Wieliczko, Andrzeja Wójcika i Krzysztofa Syska (Pan Krzysztof Syska od 06.01.2020) w skład Rady Nadzorczej Towarzystwa.

Umieszczamy na Twoim urządzeniu pliki cookie, celem usprawnienia działania tej strony www. Dowiedz się więcej
zamknij