Aktualności - First Private Equity FIZAN

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych – Porozumienie do umowy sprzedaży akcji spółki Kuźnia Jawor S.A.

  Ogłoszenie 46/2019 z dnia 19/11/2019

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 40/2019 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o Porozumieniu do umowy sprzedaży akcji spółki Kuźnia Jawor S.A.

 • First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych - Raport kwartalny za III kwartał 2019

  Ogłoszenie 45/2019 z dnia 31/10/2019

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport okresowy First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający Raport kwartalny za III kwartał 2019 roku First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych.

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych – Realizacja umowy sprzedaży akcji spółki Kuźnia Jawor S.A.

  Ogłoszenie 44/2019 z dnia 29/10/2019

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 39/2019 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o Realizacja umowy sprzedaży akcji spółki Kuźnia Jawor S.A.

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - Zamiar wykupywania certyfikatów inwestycyjnych

  Ogłoszenie 43/2019 z dnia 29/10/2019

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 38/2019 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi realizacji wykupu certyfikatów.

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych – Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz

  Ogłoszenie 42/2019 z dnia 24/10/2019

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 37/2019 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych („Fundusz") zawierający informację, iż w skład Rady Nadzorczej Origin TFI S.A. zarządzającej Funduszem został powołany Pan Radosław Krupniewski.

 • First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych - Informacja o maksymalnym poziomie Dźwigni Finansowej AFI i wysokości stosowanej przez Fundusz Dźwigni Finansowej AFI

  Ogłoszenie 41/2019 z dnia 03/10/2019

  W załączeniu przekazujemy informacje o maksymalnym poziomie Dźwigni Finansowej AFI stosowanej przez Fundusz oraz o wysokości zastosowanej przez Fundusz Dźwigni Finansowej AFI.

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - Komentarz do wyceny z 30 września 2019 roku

  Ogłoszenie 40/2019 z dnia 03/10/2019

  Na dzień 30 września 2019 roku wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych („Fundusz”) wyniosła 1063,66 zł, co oznacza wzrost o 3,16% w porównaniu z wartością na dzień 30 czerwca 2019 roku. Poniżej zawarto opis czynników wpływających na zmianę wartości poszczególnych lokat Funduszu, a w konsekwencji na wycenę certyfikatów Funduszu na dzień 30 września 2019 roku w stosunku do wartości z poprzedniego dnia wyceny.

  Pozytywny wpływ na wycenę certyfikatów inwestycyjnych Funduszu miał wzrost ceny akcji spółki Voxel S.A., oraz otrzymana dywidenda z tytułu ich posiadania. Dzięki temu wycena tego składnika funduszu wzrosła o 19,6%.
  W III kwartale 2019 roku Fundusz zakończył inwestycję w spółkę Energosynergia Technologie Sp. z o.o. poprzez sprzedaż swoich udziałów za kwotę 100 tys. zł w odpowiedzi na ofertę spółki Indos S.A., o czym informacje zostały przekazane w raportach bieżących numer 31/2019 oraz 35/2019.

  W omawianym okresie wartość należności ze sprzedaży przez Fundusz akcji spółki Kuźnia Jawor S.A.,  przysługującej od Pana Rafała Szlązaka, w porównaniu do wartości na dzień 30 czerwca 2019 roku wzrosła o 2%.
  Wycena akcji spółki Stone Master S.A. spadła w III kwartale 2019 roku o 35%. Wpływ na to miały gorsze wyniki finansowe przekazane przez spółkę, które okazały się być poniżej oczekiwań.

  Wycena wierzytelności z tytułu pożyczek udzielonych spółce Syngaz S.A. wzrosła w III kwartale 2019 roku o 1,86%. Przyczyną tego wzrostu są odsetki narosłe za w/w okres.

  O wszystkich istotnych wydarzeniach Fundusz informuje za pośrednictwem raportów bieżących, które dostępne są na stronie https://www.origintfi.com.

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - Wycena WANCI na 30 września 2019 r.

  Ogłoszenie 39/2019 z dnia 01/10/2019

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 36/2019 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych na Dzień Wyceny 30 września 2019 r.

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - wykonanie umowy sprzedaży udziałów spółki Energosynergia Technologie Sp. z o.o. w restrukturyzacji

  Ogłoszenie 38/2019 z dnia 27/09/2019

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 35/2019 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o wykonaniu umowy sprzedaży udziałów spółki Energosynergia Technologie Sp. z o.o. w restrukturyzacji.

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych – Informacja o rezygnacji oraz powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz

  Ogłoszenie 37/2019 z dnia 04/09/2019

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raporty bieżące nr 33/2019 oraz 34/2019 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierające informacje o rezygnacji Pana Piotra Sztuby z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Towarzystwa, odwołaniu Pana Konrada Musiała i powołaniu Pana Krzysztofa Podwórnego w skład Komitetu Inwestycyjnego zarządzającego portfelem funduszu inwestycyjnego First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych.

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych – Informacja bieżąca dotycząca wykupu certyfikatów

  Ogłoszenie 36/2019 z dnia 02/09/2019

  Szanowni Państwo w imieniu Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna („Towarzystwo”) pragniemy poinformować, iż na koniec III kwartału bieżącego roku, tj. na dzień wyceny przypadający na 30 września 2019 roku, nie odbędzie się wykup certyfikatów Inwestycyjnych First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych („Fundusz”).
   
  Jednocześnie pragniemy przekazać Państwu procedurę dotyczącą wykupu certyfikatów inwestycyjnych Funduszu („Certyfikaty”):

  • zgodnie z art. 8 statutu Funduszu, Fundusz w każdym dniu wyceny przypadającym na ostatni dzień każdego kwartału roku kalendarzowego („Dzień Wyceny”) sprawdza czy środki pieniężne uzyskane w mijającym kwartale z lokat Funduszu, pomniejszone o wszystkie wymagalne zobowiązania Funduszu na dany Dzień Wyceny, wynoszą co najmniej 1% Wartości Aktywów Netto Funduszu na ten Dzień Wyceny. Jeżeli środki pieniężne uzyskane w mijającym kwartale z lokat Funduszu, pomniejszone o wszystkie wymagane zobowiązania Funduszu na dany Dzień Wyceny, wynoszą co najmniej 1% Wartości Aktywów Netto Funduszu na ten Dzień Wyceny, to Fundusz wykupuje Certyfikaty Funduszu w Dniu Wykupu będącym kolejnym najbliższym Dniem Wyceny.
  • Fundusz ogłasza o najbliższym terminie wykupywania Certyfikatów nie później niż na miesiąc przed Dniem Wykupu w sposób w jaki udostępniane są informacje bieżące Funduszu tj. na stronie internetowej Towarzystwa www.origintfi.com.
  • W przypadku ogłoszenia o wykupie Certyfikatów Funduszu, uczestnicy Funduszu będą mogli składać zlecenia umorzenia Certyfikatów, które zostały zapisane w rejestrze Sponsora Emisji i Prowadzącego Rejestr Certyfikatów w Biurze Maklerskim Banku BGŻ BNP S.A. Zlecenie będzie można składać we wskazanych Punktach Subskrypcyjnych Biura Maklerskiego Banku BGŻ BNP S.A. Lista Punktów Subskrypcyjnych znajduje się na stronach internetowych Biura Maklerskiego Banku BGŻ BNP S.A., tj.: www.bgzbnpparibas.pl/biuro-maklerskie.
  • W przypadku Certyfikatów Funduszu, które zostały zdeponowane na rachunkach papierów wartościowych w innym domu maklerskim, zlecenia umorzenia Certyfikatów będzie można składać w domu maklerskim, który prowadzi rachunek, na którym zdeponowano Certyfikaty.
  • Zlecenie wykupienia Certyfikatów Funduszu powinno zostać złożone nie wcześniej niż 7 i nie później niż 21 dnia miesiąca, w którym przypada Dzień Wykupu.
  Informacja o kolejnym wykupie Certyfikatów Funduszu zostanie opublikowana na stronie internetowej Towarzystwa.
   

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019


  Ogłoszenie 35/2019 z dnia 30/08/2019
  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport półroczny First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający półroczne sprawozdanie finansowe First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych za pierwsze półrocze 2019 roku.

 • First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych - Raport kwartalny za II kwartał 2019

  Ogłoszenie 34/2019 z dnia 31/07/2019

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport okresowy First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający Raport kwartalny za II kwartał 2019 roku First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych.

 • First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych - Informacja o maksymalnym poziomie Dźwigni Finansowej AFI i wysokości stosowanej przez Fundusz Dźwigni Finansowej AFI

  Ogłoszenie 33/2019 z dnia 04/07/2019

  W załączeniu przekazujemy informacje o maksymalnym poziomie Dźwigni Finansowej AFI stosowanej przez Fundusz oraz o wysokości zastosowanej przez Fundusz Dźwigni Finansowej AFI.

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - Komentarz do wyceny z 30 czerwca 2019 roku

  Ogłoszenie 32/2019 z dnia 02/07/2019

  Na dzień 30 czerwca 2019 roku wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych („Fundusz”) wyniosła 1031,08 zł, co oznacza wzrost o 7,3% w porównaniu z wartością na dzień 31 marca 2019 roku. Poniżej zawarto opis czynników wpływających na zmianę wartości poszczególnych lokat Funduszu, a w konsekwencji na wycenę certyfikatów Funduszu na dzień 30 czerwca 2019 roku w stosunku do wartości z poprzedniego dnia wyceny.

  Pozytywny wpływ na wycenę certyfikatów inwestycyjnych Funduszu miała notowania akcji spółki Voxel S.A., której kurs na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wzrósł w II kwartale 2019 roku o 5,77%.

  W II kwartale 2019 roku wartość należności ze sprzedaży przez Fundusz akcji spółki Kuźnia Jawor S.A.  przysługującej Funduszowi od Pana Rafała Szlązaka w porównaniu do wartości na dzień 31 marca 2019 roku wzrosła o 14% ze względu na wzrost wartości zabezpieczeń zgodnie z aktualizacją ich wyceny.

  W porównaniu do wartości na dzień 31 marca 2019 roku wycena  akcji spółki Stone Master S.A. spadła o 4% z powodu obniżenia wartości EBITDA za ostatnie 12 miesięcy co miało wpływ na wycenę porównawczą.

  Wycena pożyczek udzielonych spółce Syngaz S.A. wzrosła w II kwartale 2019 roku o 1,87% w porównaniu do wyceny na koniec I kwartału 2019 roku. Przyczyną wzrostu wartości wierzytelności wynikających z zawartych umów pożyczek był wzrost ich wartości o narosłe od czasu ostatniej wyceny odsetki przy niezmienionej wartości zabezpieczenia.

  W wyniku braku możliwości otrzymania danych finansowych za 2018 rok oraz za I kwartał 2019 roku dotyczących spółki Energosynergia Technologie Sp. z o.o. w restrukturyzacji, odpis wartości tej spółki z aktywów Funduszu został utrzymany.

  W kolejnych miesiącach zarządzający będzie nadal prowadził działania zmierzające do upłynnienia wszystkich składników aktywów First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych. O wszystkich istotnych wydarzeniach Fundusz informuje za pośrednictwem raportów bieżących, które dostępne są na stronie https://www.origintfi.com.

Umieszczamy na Twoim urządzeniu pliki cookie, celem usprawnienia działania tej strony www. Dowiedz się więcej
zamknij