Cele inwestycyjne

Fundusz inwestuje w akcje lub udziały spółek niepublicznych. Fundusz ma możliwość inwestowania również w inne instrumenty finansowe, które mogą być uzupełnieniem portfela lub jego zabezpieczeniem. Ideą inwestycyjną jest wyszukiwanie relatywnie tanich i bardzo perspektywicznych spółek, które po przejściu procesu rozwoju, restrukturyzacji lub konsolidacji mogą zostać sprzedane inwestorowi strategicznemu lub wprowadzone na giełdę. Środki na rozwój, restrukturyzację lub konsolidację mogą być pozyskiwane także z pożyczek i kredytów. Podstawą doboru do portfela akcji/udziałów spółek oraz innych instrumentów finansowych jest analiza fundamentalna oraz ocena trendów rynkowych. Fundusz poszukuje akcji/udziałów spółek, które rokują średnio lub długoterminowy wzrost wartości. W ocenie istotne znaczenie mają analizy historycznych i prognozowanych sprawozdań finansowych z uwzględnieniem potencjału wzrostu wartości danej spółki lub posiadanych przez spółkę aktywów. Wśród elementów analizy istotne są oceny produktu oferowanego przez daną spółkę, jej kadry zarządzającej, aktywów, pozycji rynkowej, sieci dystrybucji, ogólnych perspektyw rozwoju, możliwości przejęcia lub restrukturyzacji, a także ryzyko płynności i ryzyko niewypłacalności spółki.

Aktualności

 • First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych - Raport kwartalny za 4 kwartał 2018

  Ogłoszenie 8/2019 z dnia 04/02/2019

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport okresowy First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający Raport kwartalny za 4 kwartał 2018 roku First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych.

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - Daty przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

  Ogłoszenie 7/2019 z dnia 31/01/2019

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 7/2019 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o datach przekazywania raportów okresowych przez First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w 2019 roku.

 • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - Komentarz do wyceny z 31 grudnia 2018 roku

  Ogłoszenie 6/2019 z dnia 15/01/2019

  Na dzień 31 grudnia 2018 roku wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych („Fundusz”) wyniosła 961,70 zł, co oznacza spadek o 10,3% w porównaniu z wartością na dzień 30 września 2018 roku. Poniżej zawarto opis czynników wpływających na zmianę wartości wyceny certyfikatów Funduszu na dzień 31 grudnia 2018 roku w stosunku do wartości z poprzedniego dnia wyceny.

  W IV kwartale 2018 roku nastąpił 15,6% spadek wartości wyceny należności wynikającej ze sprzedaży przez Fundusz akcji spółki Kuźnia Jawor S.A., a przysługującej Funduszowi od Pana Rafała Szlązaka. Jak poinformowano w raportach bieżących nr 30/2018 oraz nr 2/2019 Fundusz nie otrzymał od Pana Rafała Szlązaka płatności drugiej i trzeciej transzy ceny za akcje spółki Kuźnia Jawor S.A., w wyniku czego należność ta stała się należnością przeterminowaną. Zewnętrzny niezależny podmiot sporządzający wycenę tej należności przestał wyceniać należność w jej wartości nominalnej a zaczął stosować metodę dochodową wobec przedmiotu zabezpieczenia należności przysługującej Funduszowi.

  Wpływ na wycenę certyfikatów inwestycyjnych Funduszu miała także inwestycja w akcje spółki Voxel S.A., której kurs na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie spadł w IV kwartale o 10,6%.

  W IV kwartale 2018 roku nastąpiła sprzedaż w celu umorzenia akcji spółki CB S.A., które były w posiadaniu Funduszu, o czym poinformowano w raporcie bieżącym nr 33/2018. Zgodnie z raportem bieżącym 38/2018 Fundusz otrzymał środki z tytułu sprzedaży akcji CB S.A. przed 15 stycznia 2019 roku, co zgodnie z umową sprzedaży akcji oznaczało, że ostateczna cena sprzedaży akcji ustalona została na poziomie 18.000.000,00 PLN. Cena sprzedaży pakietu akcji była o 4% niższa niż wynosiła wycena posiadanych przez Fundusz akcji spółki CB S.A. na koniec 30 września 2018 r.

  Jako poinformowano w raporcie bieżącym nr 36/2018 Fundusz nie otrzymał w terminie spłaty pożyczek udzielonych spółce Syngaz S.A. Zewnętrzny niezależny podmiot sporządzający wycenę przestał wyceniać pożyczki w skorygowanej cenie nabycia, a zaczął stosować metodę majątkową wobec przedmiotu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Funduszowi. Wycena pożyczek udzielonych spółce Syngaz S.A. spadła o 40,8% w porównaniu do wyceny na koniec III kwartału 2018 roku.

  Pozytywny wpływ na wycenę certyfikatów inwestycyjnych Funduszu miała  wycena akcji spółki Stone Master S.A., której wycena wzrosła o 2,3% względem wyceny na koniec 30 września 2018 r.

  W kolejnych miesiącach zarządzający będą nadal prowadzili działania zmierzające do upłynnienia wszystkich składników aktywów First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych oraz wyegzekwowania należności Funduszu. O wszystkich istotnych wydarzeniach Fundusz informuje za pośrednictwem raportów bieżących, które dostępne są na stronie http://origintfi.com/.

Pokaż wszystkie aktualności

Wycena certyfikatu na 31.12.20183 miesiące -10,30%
6 miesięcy -12,24%
9 miesięcy -7,79%
1 rok -6,27%
2 lata -18,44%
3 lata -33,89%
5 lat -43,45%
Od początku -3,83%
YTD -6,27%
Pobierz archiwalne wyceny (CSV)

WAN/WANCI

Wycena na dzień WAN* WANCI**
31.12.2018 37 857 131,40 961,70
30.09.2018 51 132 188,16 1 072,07
30.06.2018 52 264 871,09 1 095,81
31.03.2018 49 743 895,38 1 042,96
31.12.2017 48 936 871,89 1 026,04
30.09.2017 55 898 160,27 1 171,99
30.06.2017 65 677 582,27 1 218,55
31.03.2017 68 311 458,55 1 197,04
31.12.2016 78 739 435,23 1 179,10
30.09.2016 87 617 736,79 1 312,06
30.06.2016 87 173 277,64 1 305,40
31.03.2016 97 624 715,30 1 405,46
31.12.2015 144 862 218,57 1 454,70
30.09.2015 145 498 470,49 1 461,09
30.06.2015 145 286 810,96 1 458,97
31.03.2015 158 900 467,60 1 595,67
31.12.2014 155 675 320,22 1 563,29
30.09.2014 166 747 972,06 1 630,95
30.06.2014 178 817 577,53 1 634,66
31.03.2014 183 347 027,33 1 655,37
31.12.2013 188 358 938,28 1 700,62
30.09.2013 187 928 607,52 1 696,73
30.06.2013 181 896 441,07 1 642,27
31.03.2013 175 534 903,08 1 584,84
31.12.2012 173 308 728,48 1 564,74
30.09.2012 171 121 073,97 1 544,99
30.06.2012 169 637 162,66 1 531,59
31.03.2012 172 022 885,98 1 553,13
31.12.2011 163 265 081,93 1 478,41
30.09.2011 161 266 443,08 1 490,06
30.06.2011 127 712 540,35 1 585,60
11.04.2011 79 645 423,76 1 524,58
31.03.2011 50 661 246,68 1 494,70
18.03.2011 50 541 506,13 1 491,16
31.12.2010 49 998 024,44 1 456,10
30.09.2010 46 726 039,09 1 360,81
30.06.2010 44 222 666,23 1 287,90
31.03.2010 42 088 291,82 1 225,74
31.12.2009 41 399 973,10 1 205,70
30.06.2009 40 587 284,50 1 208,03
30.06.2009 39 178 674,24 1 166,10
31.03.2009 39 116 317,21 1 164,25
31.12.2008 37 603 712,13 1 141,69
30.09.2008 38 273 759,43 1 162,03
30.06.2008 35 884 071,42 1 089,48
31.03.2008 32 988 186,29 1 001,55
31.12.2007 32 963 101,88 1 000,79
17.10.2007 32 998 470,02 1 001,87
21.09.2007 32 937 000,00 1 000,00

* Wartość Aktywów Netto
** Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny

Historia emisji

Data Seria Cena Ilość Wartość
07.01.2012 - 02.02.2012 I 1 478,41 326 481 961,66
07.10.2011 - 04.11.2011 H 1 490,06 2205 3 285 582,30
07.07.2011 - 04.08.2011 G 1 585,12 27683 43 880 876,96
18.04.2011 - 13.05.2011 F 1 524,58 31434 47 923 647,72
25.03.2011 - 30.03.2011 E 1 491,16 18347 27 358 312,52
07.01.2011 - 31.01.2011 D 1 456,10 2549 3 711 598,90
07.10.2009 - 16.10.2009 C 1 208,03 739 892 734,17
07.01.2009 - 27.01.2009 B 1 141,69 661 754 657,09
10.09.2007 - 21.09.2007 A 1 000,00 32937 32 937 000,00

Parametry funduszu

wycena aktywów
kwartalna
wynagrodzenie za zarządzanie
3%
opłata za wydanie certyfikatów
max 4.00%
wynagrodzenie od zysku
20% zysku, pobierana tylko gdy zysk przekracza 15% w skali roku

Zrealizowane inwestycje

Portfel inwestycyjny

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Towarzystwa

Dane funduszu

First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

ul. Zielna 37
Budynek B, IV piętro
00-108 Warszawa
tel.:+48 22 395 73 40
fax :+48 22 395 73 59
e-mail.:biuro@origintfi.com

Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy
Rejestr Funduszy Inwestycyjnych RFi 327
Data wpisu: 11 października 2007 r.
NIP: 1080003744
REGON: 141164519

Segment: Alternatywne
Zarządzający: Vestor Dom Maklerski
Notowania i obrót: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (od 11.10.2007)
Nazwa skrócona: INVPEFIZ

Umieszczamy na Twoim urządzeniu pliki cookie, celem usprawnienia działania tej strony www. Dowiedz się więcej
zamknij